Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν.Δ. 4204/1961-Κύρωση της 87 ΔΣΕ

Άρθρα Νόμου

Άρθρο πρώτο - Κύρωση της 87 ΔΣΕ...

Μέρος Ι - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...

Άρθρο 1 - Υποχρέωση εφαρμογής...

Άρθρο 2 - Σύσταση οργανώσεων...

Άρθρο 3 - Αρμοδιότητες...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διάλυσης...

Άρθρο 5 - Δευτεροβάθμιες οργανώσε...

Άρθρο 6 - Εφαρμογή διατάξεων...

Άρθρο 7 - Νομική προσωπικότητα...

Άρθρο 8 - Υποχρέωση νομιμότητας...

Άρθρο 9 - Εφαρμογή στις ένοπλες δυ...

Άρθρο 10 - Έννοια οργάνωση...

Μέρος ΙΙ - Προστασία συνδικαλιστικού ...

Άρθρο 11 - Υποχρέωση λήψης μέτρων...

Μέρος ΙΙΙ - Διάφορα μέτρα...

Άρθρο 12 - Μέτρα...

Άρθρο 13 - Αποδοχή...

Μέρος IV - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 14 - Ανακοίνωση στο Γενικό Δι...

Άρθρο 15 - Δέσμευση-Ισχύς...

Άρθρο 16 - Καταγγελία...

Άρθρο 17 - Γνωστοποίηση καταχωρίσε...

Άρθρο 18 - Ανακοίνωση στο Γεν. Γραμ...

Άρθρο 19 - Αναθεώρηση...

Άρθρο 20 - Νεότερη σύμβαση...

Άρθρο 21 - Επίσημες γλώσσες...

Άρθρο δεύτερο - Ευνοϊκότερες διατάξεις...

Άρθρο τρίτο - Κωδικοποίηση...

Άρθρο τέταρτο - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 9 - Εφαρμογή στις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία

1. Η Εθνική Νομοθεσία καθορίζει εν τίνι μέτρω θα έχουν εφαρμογήν και δια τας ενόπλους δυνάμεις και την αστυνομίαν αι υπό της παρούσης Συμβάσεως προβλεπομέναι διασφαλίσεις.
2. Συμφώνως προς τας υπό της παρ.8 του άρθρ.19 του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας οριζομένας αρχάς η επικύρωσις της Συμβάσεως
ταύτης υπό Μέλους δέον να μη θεωρείται θίγουσα οιονδήποτε νόμον, απόφασιν, έθιμον ή συμφωνίαν εκ των υφισταμένων ήδη και παρεχόντων εις τα πρόσωπα τα ανήκοντα εις τας ενόπλους δυνάμεις και την αστυνομίαν, διασφαλίσεις προβλεπομένας υπό της παρούσης Συμβάσεως.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.