Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 3 - Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται:
α. στον ενεργό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων, των εργαζομένων των οποίων η
δραστηριότητα διακόπτεται λόγω ασθένειας, μητρότητας, ατυχήματος ή μη ηθελημένης ανεργίας και των
προσώπων που αναζητούν εργασία, στους συνταξιούχους και στους αναπήρους εργαζομένους, καθώς και στους εξ
αυτών έλκοντες δικαιώματα, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή / και την πρακτική.
β. i. στα επαγγελματικά συστήματα που εξασφαλίζουν προστασία κατά των κινδύνων ασθένειας, αναπηρίας,
γήρατος, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης πρόωρης συνταξιοδότησης, εργατικού ατυχήματος και
επαγγελματικής ασθένειας καθώς και ανεργίας.
ii. στα επαγγελματικά συστήματα που προβλέπουν άλλες κοινωνικές παροχές σε είδος ή σε χρήμα, και ιδίως παροχές
επιζώντων και οικογενειακές παροχές, εφόσον οι παροχές αυτές προορίζονται για μισθωτούς και επομένως
αποτελούν οφέλη που παρέχονται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο λόγω της απασχόλησης αυτού.
2. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν εφαρμόζονται:
α. στις ατομικές συμβάσεις των αυτοαπασχολουμένων
β. στα συστήματα των αυτοαπασχολουμένων που έχουν μόνο ένα μέλος
γ. στις ασφαλιστήριες συμβάσεις στις οποίες δεν μετέχει ο εργοδότης, στην περίπτωση των μισθωτών.
δ. στις προαιρετικές διατάξεις επαγγελματικών συστημάτων που προσφέρονται ατομικά στους μετέχοντες για να
εξασφαλίσουν:
-είτε συμπληρωματικές παροχές
-είτε την επιλογή ημερομηνίας έναρξης των κανονικών παροχών των αυτοαπασχολουμένων ή την επιλογή μεταξύ
πολλών παροχών
ε. στα επαγγελματικά συστήματα στα οποία οι παροχές χρηματοδοτούνται από εισφορές που καταβάλλουν οι
εργαζόμενοι σε εθελοντική βάση.
3. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν εμποδίζουν τον εργοδότη να χορηγήσει συμπληρωματικό ποσό
σύνταξης σε άτομα τα οποία έχουν ήδη συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης όσον αφορά τη χορήγηση
σύνταξης δυνάμει επαγγελματικού συστήματος, αλλά τα οποία δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει το προβλεπόμενο
όριο ηλικίας για τη χορήγηση σύνταξης από το εκ του νόμου σύστημα, με σκοπό την εξίσωση ή την προσέγγιση του
ποσού των συνολικών παροχών που καταβάλλεται στα άτομα αυτά με το ποσό που καταβάλλεται σε ετερόφυλα
άτομα τα οποία βρίσκονται στην ίδια κατάσταση και έχουν ήδη συμπληρώσει την ηλικία για συνταξιοδότηση από το
εκ του νόμου σύστημα, έως ότου οι δικαιούχοι του συμπληρωματικού ποσού συμπληρώσουν το προβλεπόμενο από
το εκ του νόμου σύστημα όριο ηλικίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.