Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν.Δ. 4204/1961-Κύρωση της 87 ΔΣΕ

Άρθρα Νόμου

Άρθρο πρώτο - Κύρωση της 87 ΔΣΕ...

Μέρος Ι - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...

Άρθρο 1 - Υποχρέωση εφαρμογής...

Άρθρο 2 - Σύσταση οργανώσεων...

Άρθρο 3 - Αρμοδιότητες...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διάλυσης...

Άρθρο 5 - Δευτεροβάθμιες οργανώσε...

Άρθρο 6 - Εφαρμογή διατάξεων...

Άρθρο 7 - Νομική προσωπικότητα...

Άρθρο 8 - Υποχρέωση νομιμότητας...

Άρθρο 9 - Εφαρμογή στις ένοπλες δυ...

Άρθρο 10 - Έννοια οργάνωση...

Μέρος ΙΙ - Προστασία συνδικαλιστικού ...

Άρθρο 11 - Υποχρέωση λήψης μέτρων...

Μέρος ΙΙΙ - Διάφορα μέτρα...

Άρθρο 12 - Μέτρα...

Άρθρο 13 - Αποδοχή...

Μέρος IV - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 14 - Ανακοίνωση στο Γενικό Δι...

Άρθρο 15 - Δέσμευση-Ισχύς...

Άρθρο 16 - Καταγγελία...

Άρθρο 17 - Γνωστοποίηση καταχωρίσε...

Άρθρο 18 - Ανακοίνωση στο Γεν. Γραμ...

Άρθρο 19 - Αναθεώρηση...

Άρθρο 20 - Νεότερη σύμβαση...

Άρθρο 21 - Επίσημες γλώσσες...

Άρθρο δεύτερο - Ευνοϊκότερες διατάξεις...

Άρθρο τρίτο - Κωδικοποίηση...

Άρθρο τέταρτο - Έναρξη ισχύος...

Μέρος ΙΙΙ - Διάφορα μέτρα

Άρθρο 12 - Μέτρα

Όσον αφορά τας εδαφικάς περιοχάς τας μνημονευομένας εις το άρθρον 35 του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας ως ούτος ετροποποιήθη δια της Πράξεως τροποποιήσεως του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας του έτους 1946, εξαιρουμένων των εδαφών περί ων αι παράγραφοι 1 και 5 του ούτω τροποποιηθέντος άρθρου, παν Μέλος της Οργανώσεως επικυρούν την παρούσαν Σύμβασιν δέον όπως εντός της βραχυτέρας δυνατής προθεσμίας από της επικυρώσεώς του ανακοινοί προς τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Δήλωσιν γνωρίζουσαν:
α) Τα εδάφη δια τα οποία αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως αι διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως εφαρμοσθούν άνευ τροποποιήσεως.
β) Τα εδάφη δια τα οποία αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως αι διατάξεις της παρούσης συμβάσεως εφαρμοσθούν μετά τροποποιήσεων, και εις τι συνίστανται αι εν λόγω τροποποιήσεις.
γ) Τα εδάφη εις τα οποία η Σύμβασις είναι ανεφάρμοστος και εν τοιαύτη περιπτώσει τους λόγους αίτινες την καθιστούν ανεφάρμοστον.
δ) Τα εδάφη δια τα οποία επιφυλάσσεται να αποφασίση.
2. Αι εις τα εδάφια α΄ και β΄ της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου μνημονευόμεναι υποχρεώσεις θεωρούνται ως αποτελούσαι αναπόσπαστον μέρος της επικυρώσεως και εφαρμόζονται ομοίως.
3. Παν Μέλος δύναται δια νεωτέρας δηλώσεως να παραιτήται, εν όλω ή εν μέρει, των εν τη προγενεστέρα δηλώσει του διατυπωθεισών επιφυλάξεων δυνάμει των εδαφίων β΄ και γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4. Παν Μέλος, καθ΄α χρονικά διαστήματα επιτρέπεται η καταγγελία της παρούσης Συμβάσεως συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 16, ανακοινοί προς τον Γενικόν Διευθυντήν νεωτέραν Δήλωσιν τροποποιούσαν οπωσδήποτε τους όρους πάσης προγενεστέρας Δηλώσεως και γνωρίζουσαν την κρατούσαν κατάστασιν εις τα καθωρισμένα εδάφη.

Άρθρο 13 - Αποδοχή

1. Οσάκις τα θέματα περί ων πραγματεύεται η παρούσα Σύμβασις ανήκουν εις την καθεαυτό δικαιοδοσίαν των Αρχών μη μητροπολιτικού εδάφους το υπεύθυνον δια
τας διεθνείς σχέσεις του εδάφους τούτου Μέλος, δύναται ν΄ανακοινοί, από συμφώνου μετά της Κυβερνήσεως του ειρημένου εδάφους, εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και εν ονόματι του εδάφους. Δήλωσιν αποδοχής των εκ της Συμβάσεως υποχρεώσεων.
2. Δήλωσις αποδοχής των, εκ της παρούσης Συμβάσεως υποχρεώσεων, δύναται ν΄ανακοινούται εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.
α) Υπό δύο ή περισσοτέρων Μελών της Οργανώσεως δι έδαφος τελούν υπό την συνηνωμένην αυτών εξουσίαν.
β) Υπό πάσης διεθνούς Αρχής υπευθύνου δια την διοίκησιν εδάφους δυνάμει των διατάξεων του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών ή πάσης άλλης εν ισχύι διατάξεως αφορώσης το έδαφος τούτο.
3. Αι προς τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ανακοινούμεναι Δηλώσεις συμφώνως προς τας διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δέον όπως αναγράφουν αν αι διατάξεις της Συμβάσεως θέλουν εφαρμοσθή μετά ή άνευ τροποποιήσεως. Οσάκις η Δήλωσις αναφέρει ότι αι διατάξεις της Συμβάσεως εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξιν τροποποιήσεων, δέον να προσδιορίζη εις τι συνίσταται αι εν λόγω τροποποιήσεις.
4. Το ενδιαφερόμενον Μέλος ή τα Μέλη, ή η ενδιαφερόμενη διεθνής Αρχή, δύνανται δια μεταγενεστέρας δηλώσεως να παραιτηθούν εν όλω ή εν μέρει του δικαιώματος προσφυγής εις τροπολογίαν μνημονευθείσαν εις προγενεστέραν αυτών δήλωσιν.
5. Το ενδιαφερόμενον μέλος ή τα μέλη ή η ενδιαφερομένη διεθνής Αρχή, δύνανται όπως, κατά τα χρονικά διαστήματα καθ΄α επιτρέπεται η καταγγελία της συμβάσεως, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 16, ανακοινώνουν εις τον Γενικόν Διευθυντήν νεωτέραν Δήλωσιν τροποποιητικήν των όρων πάσης προγενεστέρας αυτών Δηλώσεως και γνωρίζουν την κατάστασιν ως προς την εφαρμογήν της Συμβάσεως ταύτης.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.