Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν.Δ. 4204/1961-Κύρωση της 87 ΔΣΕ

Άρθρα Νόμου

Άρθρο πρώτο - Κύρωση της 87 ΔΣΕ...

Μέρος Ι - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...

Άρθρο 1 - Υποχρέωση εφαρμογής...

Άρθρο 2 - Σύσταση οργανώσεων...

Άρθρο 3 - Αρμοδιότητες...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διάλυσης...

Άρθρο 5 - Δευτεροβάθμιες οργανώσε...

Άρθρο 6 - Εφαρμογή διατάξεων...

Άρθρο 7 - Νομική προσωπικότητα...

Άρθρο 8 - Υποχρέωση νομιμότητας...

Άρθρο 9 - Εφαρμογή στις ένοπλες δυ...

Άρθρο 10 - Έννοια οργάνωση...

Μέρος ΙΙ - Προστασία συνδικαλιστικού ...

Άρθρο 11 - Υποχρέωση λήψης μέτρων...

Μέρος ΙΙΙ - Διάφορα μέτρα...

Άρθρο 12 - Μέτρα...

Άρθρο 13 - Αποδοχή...

Μέρος IV - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 14 - Ανακοίνωση στο Γενικό Δι...

Άρθρο 15 - Δέσμευση-Ισχύς...

Άρθρο 16 - Καταγγελία...

Άρθρο 17 - Γνωστοποίηση καταχωρίσε...

Άρθρο 18 - Ανακοίνωση στο Γεν. Γραμ...

Άρθρο 19 - Αναθεώρηση...

Άρθρο 20 - Νεότερη σύμβαση...

Άρθρο 21 - Επίσημες γλώσσες...

Άρθρο δεύτερο - Ευνοϊκότερες διατάξεις...

Άρθρο τρίτο - Κωδικοποίηση...

Άρθρο τέταρτο - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 12 - Μέτρα

Όσον αφορά τας εδαφικάς περιοχάς τας μνημονευομένας εις το άρθρον 35 του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας ως ούτος ετροποποιήθη δια της Πράξεως τροποποιήσεως του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας του έτους 1946, εξαιρουμένων των εδαφών περί ων αι παράγραφοι 1 και 5 του ούτω τροποποιηθέντος άρθρου, παν Μέλος της Οργανώσεως επικυρούν την παρούσαν Σύμβασιν δέον όπως εντός της βραχυτέρας δυνατής προθεσμίας από της επικυρώσεώς του ανακοινοί προς τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Δήλωσιν γνωρίζουσαν:
α) Τα εδάφη δια τα οποία αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως αι διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως εφαρμοσθούν άνευ τροποποιήσεως.
β) Τα εδάφη δια τα οποία αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως αι διατάξεις της παρούσης συμβάσεως εφαρμοσθούν μετά τροποποιήσεων, και εις τι συνίστανται αι εν λόγω τροποποιήσεις.
γ) Τα εδάφη εις τα οποία η Σύμβασις είναι ανεφάρμοστος και εν τοιαύτη περιπτώσει τους λόγους αίτινες την καθιστούν ανεφάρμοστον.
δ) Τα εδάφη δια τα οποία επιφυλάσσεται να αποφασίση.
2. Αι εις τα εδάφια α΄ και β΄ της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου μνημονευόμεναι υποχρεώσεις θεωρούνται ως αποτελούσαι αναπόσπαστον μέρος της επικυρώσεως και εφαρμόζονται ομοίως.
3. Παν Μέλος δύναται δια νεωτέρας δηλώσεως να παραιτήται, εν όλω ή εν μέρει, των εν τη προγενεστέρα δηλώσει του διατυπωθεισών επιφυλάξεων δυνάμει των εδαφίων β΄ και γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4. Παν Μέλος, καθ΄α χρονικά διαστήματα επιτρέπεται η καταγγελία της παρούσης Συμβάσεως συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 16, ανακοινοί προς τον Γενικόν Διευθυντήν νεωτέραν Δήλωσιν τροποποιούσαν οπωσδήποτε τους όρους πάσης προγενεστέρας Δηλώσεως και γνωρίζουσαν την κρατούσαν κατάστασιν εις τα καθωρισμένα εδάφη.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.