Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 4 - Έννοια αρχής ίσης μεταχείρισης

1. Υπό τους όρους που καθορίζονται στις ακόλουθες διατάξεις, η αρχή της ίσης μεταχείρισης συνεπάγεται την
εξάλειψη κάθε διάκρισης λόγω φύλου, είτε άμεσης είτε
έμμεσης, ιδιαίτερα σε συσχετισμό με την ύπαρξη γάμου ή την εν γένει οικογενειακή κατάσταση και ειδικότερα όσον
αφορά:
-το πεδίο εφαρμογής των συστημάτων και τους όρους της υπαγωγής στα συστήματα αυτά,
-την υποχρέωση καταβολής εισφορών και τον υπολογισμό των εισφορών,
-τον υπολογισμό των παροχών, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων λόγω συζύγου και προστατευομένων
προσώπων, καθώς και τις προϋποθέσεις διάρκειας και
διατήρησης του δικαιώματος παροχών.
2. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν θίγει τις διατάξεις που αφορούν την προστασία της γυναίκας λόγω μητρότητας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.