Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 5 - Αντίθετες διατάξεις

1. Διατάξεις που αντιβαίνουν στην αρχή της ίσης μεταχείρισης, είναι οι διατάξεις που βασίζονται στο φύλο, είτε
άμεσα είτε έμμεσα, ιδίως σε σχέση με την ύπαρξη γάμου ή την εν γένει οικογενειακή κατάσταση, προκειμένου:
α) να προσδιορίσουν τα πρόσωπα που δικαιούνται να συμμετέχουν σε επαγγελματικό σύστημα,
β) να καθορίσουν τον υποχρεωτικό ή προαιρετικό χαρακτήρα της συμμετοχής σε ένα επαγγελματικό σύστημα,
γ) να διαμορφώσουν διαφορετικούς κανόνες σχετικά με την ηλικία εισόδου στο σύστημα ή με την ελάχιστη διάρκεια
της απασχόλησης ή της υπαγωγής στο σύστημα, για την λήψη παροχών από το σύστημα αυτό,
δ) να προβλέψουν διαφορετικούς κανόνες, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα στοιχεία η) και θ), για
την απόδοση των εισφορών όταν ο εργαζόμενος αποχωρεί από το σύστημα χωρίς να έχει συμπληρώσει τις
προϋποθέσεις που θα του εξασφάλιζαν μεταγενέστερο δικαίωμα για τις μακροπρόθεσμες παροχές,
ε) να καθορίσουν διαφορετικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση παροχών ή να τις περιορίσουν μόνο στους
εργαζόμενους του ενός ή του άλλου φύλου,
στ) να επιβάλουν διαφορετικά όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση,
ζ) να διακόψουν τη διατήρηση ή την απόκτηση δικαιωμάτων κατά την διάρκεια των αδειών λόγω μητρότητας ή για
οικογενειακούς λόγους, οι οποίες ορίζονται με νόμο ή με σύμβαση και κατά τις οποίες καταβάλλονται αποδοχές από
τον εργοδότη,
η) να καθορίσουν διαφορετικά επίπεδα για τις παροχές, εκτός εάν αυτό απαιτείται αναγκαστικά προκειμένου να
ληφθούν υπόψη αναλογιστικά στοιχεία υπολογισμού, τα
οποία είναι διαφορετικά για τα δύο φύλα, στην περίπτωση καθορισμένων εισφορών.
Στην περίπτωση συστημάτων καθορισμένων παροχών τα οποία χρηματοδοτούνται με κεφαλαιοποίηση, ορισμένα
στοιχεία μπορεί να είναι άνισα, στο βαθμό που η ανισότητα των ποσών οφείλεται στις συνέπειες της
χρησιμοποίησης διαφορετικών αναλογιστικών συντελεστών σύμφωνα με το φύλο κατά την εφαρμογή της
χρηματοδότησης του συστήματος.
Ως άνισα στοιχεία των συστημάτων καθορισμένων παροχών τα οποία χρηματοδοτούνται με κεφαλαιοποίηση
ενδεικτικά αναφέρονται:
-μετατροπή μέρους μιας περιοδικής σύνταξης σε κεφάλαιο
-μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
-κληρονομική σύνταξη πληρωτέα σε ένα εξαρτώμενο
μέλος έναντι παραίτησης από μέρος ή εξαγοράς μέρους μιας σύνταξης -μειωμένη σύνταξη όταν ο εργαζόμενος
επιλέγει πρόωρη συνταξιοδότηση.
θ) να καθορίσουν διαφορετικά επίπεδα
i. για τις εισφορές των εργαζομένων
ii. για τις εισφορές των εργοδοτών εκτός από:
-την περίπτωση συστημάτων καθορισμένων εισφορών εάν στόχος είναι η εξίσωση ή η προσέγγιση των τελικών
παροχών των δύο φύλων
-την περίπτωση συστημάτων καθορισμένων παροχών,
χρηματοδοτουμένων με κεφαλαιοποίηση, εφόσον οι εργοδοτικές εισφορές προορίζονται να συμπληρώσουν το
χρηματικό ποσό το οποίο είναι απαραίτητο για να καλυφθεί το κόστος των καθορισμένων αυτών παροχών,
ι) να προβλέψουν διαφορετικούς κανόνες ή κανόνες που εφαρμόζονται μόνο για τους εργαζόμενους συγκεκριμένου
φύλου, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα στοιχεία η) και θ) όσον αφορά την εξασφάλιση ή τη
διατήρηση του δικαιώματος για μεταγενέστερες παροχές, όταν ο εργαζόμενος αποχωρεί από το σύστημα.
2. Στις περιπτώσεις που η χορήγηση των παροχών που απορρέουν από το παρόν διάταγμα επαφίεται στην
διακριτική ευχέρεια των οργάνων διαχείρισης του συστήματος, τα όργανα αυτά πρέπει να τηρούν την αρχή της ίσης
μεταχείρισης.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.