Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 6 - Κατάργηση διατάξεων - Μη θιγόμενες σχέσεις

1. Διατάξεις των επαγγελματικών συστημάτων των αυτοαπασχολουμένων οι οποίες μετά την 1.1.1993 αντιβαίνουν
προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης παύουν να ισχύουν.
2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνδέονται με περίοδο υπαγωγής σε επαγγελματικό σύστημα
αυτοαπασχολουμένων χρονικώς προγενέστερη της 1.1.1993, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του
συστήματος που ίσχυε κατά την περίοδο εκείνη.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.