Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν.Δ. 4204/1961-Κύρωση της 87 ΔΣΕ

Άρθρα Νόμου

Άρθρο πρώτο - Κύρωση της 87 ΔΣΕ...

Μέρος Ι - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...

Άρθρο 1 - Υποχρέωση εφαρμογής...

Άρθρο 2 - Σύσταση οργανώσεων...

Άρθρο 3 - Αρμοδιότητες...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διάλυσης...

Άρθρο 5 - Δευτεροβάθμιες οργανώσε...

Άρθρο 6 - Εφαρμογή διατάξεων...

Άρθρο 7 - Νομική προσωπικότητα...

Άρθρο 8 - Υποχρέωση νομιμότητας...

Άρθρο 9 - Εφαρμογή στις ένοπλες δυ...

Άρθρο 10 - Έννοια οργάνωση...

Μέρος ΙΙ - Προστασία συνδικαλιστικού ...

Άρθρο 11 - Υποχρέωση λήψης μέτρων...

Μέρος ΙΙΙ - Διάφορα μέτρα...

Άρθρο 12 - Μέτρα...

Άρθρο 13 - Αποδοχή...

Μέρος IV - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 14 - Ανακοίνωση στο Γενικό Δι...

Άρθρο 15 - Δέσμευση-Ισχύς...

Άρθρο 16 - Καταγγελία...

Άρθρο 17 - Γνωστοποίηση καταχωρίσε...

Άρθρο 18 - Ανακοίνωση στο Γεν. Γραμ...

Άρθρο 19 - Αναθεώρηση...

Άρθρο 20 - Νεότερη σύμβαση...

Άρθρο 21 - Επίσημες γλώσσες...

Άρθρο δεύτερο - Ευνοϊκότερες διατάξεις...

Άρθρο τρίτο - Κωδικοποίηση...

Άρθρο τέταρτο - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 13 - Αποδοχή

1. Οσάκις τα θέματα περί ων πραγματεύεται η παρούσα Σύμβασις ανήκουν εις την καθεαυτό δικαιοδοσίαν των Αρχών μη μητροπολιτικού εδάφους το υπεύθυνον δια
τας διεθνείς σχέσεις του εδάφους τούτου Μέλος, δύναται ν΄ανακοινοί, από συμφώνου μετά της Κυβερνήσεως του ειρημένου εδάφους, εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και εν ονόματι του εδάφους. Δήλωσιν αποδοχής των εκ της Συμβάσεως υποχρεώσεων.
2. Δήλωσις αποδοχής των, εκ της παρούσης Συμβάσεως υποχρεώσεων, δύναται ν΄ανακοινούται εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.
α) Υπό δύο ή περισσοτέρων Μελών της Οργανώσεως δι έδαφος τελούν υπό την συνηνωμένην αυτών εξουσίαν.
β) Υπό πάσης διεθνούς Αρχής υπευθύνου δια την διοίκησιν εδάφους δυνάμει των διατάξεων του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών ή πάσης άλλης εν ισχύι διατάξεως αφορώσης το έδαφος τούτο.
3. Αι προς τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ανακοινούμεναι Δηλώσεις συμφώνως προς τας διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δέον όπως αναγράφουν αν αι διατάξεις της Συμβάσεως θέλουν εφαρμοσθή μετά ή άνευ τροποποιήσεως. Οσάκις η Δήλωσις αναφέρει ότι αι διατάξεις της Συμβάσεως εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξιν τροποποιήσεων, δέον να προσδιορίζη εις τι συνίσταται αι εν λόγω τροποποιήσεις.
4. Το ενδιαφερόμενον Μέλος ή τα Μέλη, ή η ενδιαφερόμενη διεθνής Αρχή, δύνανται δια μεταγενεστέρας δηλώσεως να παραιτηθούν εν όλω ή εν μέρει του δικαιώματος προσφυγής εις τροπολογίαν μνημονευθείσαν εις προγενεστέραν αυτών δήλωσιν.
5. Το ενδιαφερόμενον μέλος ή τα μέλη ή η ενδιαφερομένη διεθνής Αρχή, δύνανται όπως, κατά τα χρονικά διαστήματα καθ΄α επιτρέπεται η καταγγελία της συμβάσεως, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 16, ανακοινώνουν εις τον Γενικόν Διευθυντήν νεωτέραν Δήλωσιν τροποποιητικήν των όρων πάσης προγενεστέρας αυτών Δηλώσεως και γνωρίζουν την κατάστασιν ως προς την εφαρμογήν της Συμβάσεως ταύτης.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.