Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν.Δ. 4204/1961-Κύρωση της 87 ΔΣΕ

Άρθρα Νόμου

Άρθρο πρώτο - Κύρωση της 87 ΔΣΕ...

Μέρος Ι - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...

Άρθρο 1 - Υποχρέωση εφαρμογής...

Άρθρο 2 - Σύσταση οργανώσεων...

Άρθρο 3 - Αρμοδιότητες...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διάλυσης...

Άρθρο 5 - Δευτεροβάθμιες οργανώσε...

Άρθρο 6 - Εφαρμογή διατάξεων...

Άρθρο 7 - Νομική προσωπικότητα...

Άρθρο 8 - Υποχρέωση νομιμότητας...

Άρθρο 9 - Εφαρμογή στις ένοπλες δυ...

Άρθρο 10 - Έννοια οργάνωση...

Μέρος ΙΙ - Προστασία συνδικαλιστικού ...

Άρθρο 11 - Υποχρέωση λήψης μέτρων...

Μέρος ΙΙΙ - Διάφορα μέτρα...

Άρθρο 12 - Μέτρα...

Άρθρο 13 - Αποδοχή...

Μέρος IV - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 14 - Ανακοίνωση στο Γενικό Δι...

Άρθρο 15 - Δέσμευση-Ισχύς...

Άρθρο 16 - Καταγγελία...

Άρθρο 17 - Γνωστοποίηση καταχωρίσε...

Άρθρο 18 - Ανακοίνωση στο Γεν. Γραμ...

Άρθρο 19 - Αναθεώρηση...

Άρθρο 20 - Νεότερη σύμβαση...

Άρθρο 21 - Επίσημες γλώσσες...

Άρθρο δεύτερο - Ευνοϊκότερες διατάξεις...

Άρθρο τρίτο - Κωδικοποίηση...

Άρθρο τέταρτο - Έναρξη ισχύος...

Μέρος IV - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14 - Ανακοίνωση στο Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας

Αι επίσημοι επικυρώσεις της παρούσης Συμβάσεως δέον όπως ανακοινούνται εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας παρ’ου και καταχωρίζονται.

Άρθρο 15 - Δέσμευση-Ισχύς

1. Η παρούσα Σύμβασις δεσμεύει μόνον τα Μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας ων η επικύρωσις έχει καταχωρισθή υπό του Γενικού Διευθυντού.
2. Τίθεται εν ισχύι δώδεκα μήνας μετά την υπό του Γενικού Διευθυντού καταχώρισιν των επικυρώσεων δύο Μελών.
3. Εν συνεχεία η Σύμβασις αύτη άρχεται ισχύουσα δι΄έκαστον Μέλος δώδεκα μήνας αφ΄ης καταχωρισθή η επικύρωσις αυτής.

Άρθρο 16 - Καταγγελία

1. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν Σύμβασιν δύναται να καταγγείλη ταύτην μετά πάροδον δεκαετίας από της ενάρξεως της ισχύος αυτής, δια πράξεως ανακοινουμένης εις Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και υπ΄αυτού καταχωριζομένης. Η καταγγελία έχει αποτελέσματα μετά πάροδον έτους από της καταχωρίσεως αυτής.
2. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν Σύμβασιν το οποίον εντός έτους από της λήξεως της εν τη προηγουμένη παραγράφω μνημονευομένης δεκαετίας δεν κάμνει χρήσιν του υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένου δικαιώματος καταγγελίας, δεσμεύεται δια μίαν νέαν δεκαετίαν και συνεπώς, δικαιούται να καταγγείλη την
παρούσαν Σύμβασιν επί τη λήξει εκάστης δεκαετίας, υπό τους εις το παρόν άρθρον προβλεπομένους όρους.

Άρθρο 17 - Γνωστοποίηση καταχωρίσεων

1. Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, δέον να γνωστοποιή εις άπαντα τα Μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας την καταχώρησιν πασών των επικυρώσεων και καταγγελιών αίτινες ανακοινούνται προς αυτόν υπό των Μελών της Οργανώσεως.
2. Γνωστοποιών εις τα Μέλη της Οργανώσεως την καταχώρησιν της δευτέρας επικυρώσεως ήτις τω έχει ανακοινωθή ο Γενικός Διευθυντής εφιστά την προσοχήν των Μελών της Οργανώσεως επί της ημερομηνίας της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης Συμβάσεως.

Άρθρο 18 - Ανακοίνωση στο Γεν. Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών

Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ανακοινοί προς καταχώρησιν εις τον Γενικόν Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών συμφώνως προς το άρθρο 102 του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών, πλήρεις πληροφορίας σχετικάς προς όλας τας επικυρώσεις και όλας τας πράξεις καταγγελίας τας οποίας έχει καταχωρίσει συμφώνως προς τα προηγούμενα άρθρα.

Άρθρο 19 - Αναθεώρηση

Επί τη λήξει εκάστης δεκαετίας από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης Συμβάσεω,ς το Διοικητικόν Συμβούλιον του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, δέον όπως υποβάλει εις την Γενικήν Συνδιάσκεψιν έκθεσιν επί της εφαρμογής της παρούσης Συμβάσεως και αποφασίζει εάν συντρέχη περίπτωσις αναγραφής εις την ημερησίαν διάταξιν της Συνδιασκέψεως, θέματος ολικής ή μερικής αναθεωρήσεως ταύτης.

Άρθρο 20 - Νεότερη σύμβαση

1. Εν η περιπτώσει η Συνδιάσκεψις αποδεχθή νεωτέραν Σύμβασιν επαγομένην εν όλω ή εν μέρει αναθεώρησιν της παρούσης και εφ΄όσον η νέα Σύμβασις δεν ορίζει άλλως:
α) η επικύρωσις υπό Μέλους της νεωτέρας Συμβάσεως της επαγομένης αναθεώρησιν επάγεται αυτοδικαίως, παρά τας διατάξεις του ως άνω άρθρ.16, άμεσον καταγγελίαν της παρούσης Συμβάσεως υπό την επιφύλαξιν ότι έχει τεθή εν ισχύι η επαγομένη την αναθεώρησιν νέα Σύμβασις.
β) Αφ΄ης η επαγομένη την αναθεώρησιν νέα Σύμβασις τεθή εν ισχύι, η παρούσα Σύμβασις παύει να είναι δεκτική επικυρώσεως υπό των Μελών.
2. Η παρούσα Σύμβασις παραμένει εν ισχύι υπό τον τύπον και το περιεχόμενον αυτής δια τα Μέλη άτινα επικυρώσαντα αυτήν δεν ήθελον επικυρώσει την αναθεωρούσαν ταύτην νέαν Σύμβασιν

Άρθρο 21 - Επίσημες γλώσσες

Το Γαλλικόν και Αγγλικόν κείμενον της παρούσης Συμβάσεως είναι εξ ίσου αυθεντικά
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.