Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 7 - Ενημέρωση εργαζομένων

Τα Κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, τα μέτρα που λαμβάνονται κατ'εφαρμογή της παρούσης οδηγίας καθώς και οι
διατάξεις που ήδη ισχύουν επί του θέματος, να γνωστοποιούνται στους εργαζόμενους με κάθε πρόσφορο τρόπο,
όπως η πληροφόρηση στους τόπους εργασίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.