Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 8 - Συμμόρφωση στην Οδηγία

1. Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία εντός προθεσμίας ενός έτους, από της κοινοποιήσεώς της και
ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή.
2. Τα Κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων που εκδίδουν στον τομέα που ρυθμίζεται από την παρούσα οδηγία.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.