Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 9 - Έκθεση εφαρμογής Οδηγίας

Εντός προθεσμίας δύο ετών, από τη λήξη της περιόδου του ενός έτους που προβλέπεται στο άρθρο 8, τα Κράτη
μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλα τα χρήσιμα στοιχεία προκειμένου να δυνηθεί να συντάξει και να υποβάλει
στο Συμβούλιο έκθεση περί της εφαρμογής της παρούσης οδηγίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.