Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Οδηγία 2006/54/ΕΚ Αρχή της ίσης μεταχείρισης

Άρθρα Νόμου

ΤΙΤΛΟΣ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Σκοπός...

Άρθρο 2 - Ορισμοί...

Άρθρο 3 - Θετική δράση...

TITΛΟΣ II - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ισότητα της αμοιβής...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διακρίσεων...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ίση μεταχείριση στα επαγγε...

Άρθρο 5 - Απαγόρευση διακρίσεων...

Άρθρο 6 - Προσωπικό πεδίο εφαρμογ...

Άρθρο 7 - Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογ...

Άρθρο 8 - Εξαιρέσεις από το καθ’ ύ...

Άρθρο 9 - Παραδείγματα διακρίσεων...

Άρθρο 10 - Εφαρμογή ως προς τους αυ...

Άρθρο 11 - Δυνατότητα αναβολής ως π...

Άρθρο 12 - Αναδρομική ισχύς...

Άρθρο 13 - Μεταβλητή ηλικία συνταξ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ίση μεταχείριση σε σχέση με...

Άρθρο 14 - Απαγόρευση διακρίσεων...

Άρθρο 15 - Επιστροφή ύστερα από άδε...

Άρθρο 16 - Άδεια πατρότητας και υιο...

TITΛΟΣ III - ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ένδικα βοηθήματα και επιβο...

ΤΜΗΜΑ 1 - Ένδικα βοηθήματα...

Άρθρο 17 - Προάσπιση των δικαιωμ...

Άρθρο 18 - Αποζημίωση ή αντιστάθ...

ΤΜΗΜΑ 2 - Βάρος αποδείξεως...

Άρθρο 19 - Βάρος αποδείξεως...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Προώθηση της ίσης μεταχείρ...

Άρθρο 20 - Φορείς αρμόδιοι για την ...

Άρθρο 21 - Κοινωνικός διάλογος...

Άρθρο 22 - Διάλογος με μη κυβερνητι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Γενικές οριζόντιες διατάξε...

Άρθρο 23 - Συμμόρφωση...

Άρθρο 24 - Προστασία έναντι αντιπο...

Άρθρο 25 - Κυρώσεις...

Άρθρο 26 - Πρόληψη διακρίσεων...

Άρθρο 27 - Ελάχιστες προϋποθέσεις...

Άρθρο 28 - Σχέση με κοινοτικές και ...

Άρθρο 29 - Συνεκτίμηση της ισότητα...

Άρθρο 30 - Διαβίβαση πληροφοριών...

TITΛΟΣ IV - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 31 - Εκθέσεις...

Άρθρο 32 - Επανεξέταση...

Άρθρο 33 - Εφαρμογή...

Άρθρο 34 - Κατάργηση...

Άρθρο 35 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 36 - Αποδέκτες...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ...

ΜΕΡΟΣ A - Καταργηθείσες οδηγίες με τ...

ΜΕΡΟΣ B - Κατάλογος των προθεσμιών γ...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Πίνακας αντιστοιχίας...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ίση μεταχείριση στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης

Άρθρο 5 - Απαγόρευση διακρίσεων

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, εξαλείφεται κάθε άμεση ή έμμεση
διάκριση λόγω φύλου στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής
ασφάλισης, ιδίως όσον αφορά:
α) το πεδίο εφαρμογής των συστημάτων αυτών και τους όρους
υπαγωγής στα συστήματα αυτά·
β) την υποχρέωση καταβολής εισφορών και τον υπολογισμό τους·
γ) τον υπολογισμό των παροχών, συμπεριλαμβανομένων των
προσαυξήσεων λόγω συζύγου και προστατευόμενου
προσώπου, και τις προϋποθέσεις διάρκειας και διατήρησης
του δικαιώματος παροχών.

Άρθρο 6 - Προσωπικό πεδίο εφαρμογής

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στον ενεργό πληθυσμό,
συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων, των εργαζομένων
η δραστηριότητα των οποίων διακόπτεται λόγω ασθένειας,
μητρότητας, ατυχήματος ή μη ηθελημένης ανεργίας και των
προσώπων που αναζητούν εργασία και στους συνταξιούχους και
στους ανάπηρους εργαζομένους, καθώς και στους εξ αυτών έλκοντες
δικαιώματα, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή/και την εθνική πρακτική.

Άρθρο 7 - Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής

1. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται:
α) στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που
εξασφαλίζουν προστασία κατά των ακόλουθων κινδύνων:
i) ασθένεια,
ii) αναπηρία,
iii) γήρας, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης πρόωρης
συνταξιοδότησης,
iv) εργατικό ατύχημα και επαγγελματική ασθένεια,
v) ανεργία·
β) στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που
προβλέπουν άλλες κοινωνικές παροχές, σε είδος ή σε χρήμα,
και ιδίως παροχές επιζώντων και οικογενειακές παροχές,
εφόσον οι παροχές αυτές αποτελούν οφέλη που παρέχονται
από τον εργοδότη στον εργαζόμενο λόγω της απασχόλησής
του.
2. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται επίσης στα συνταξιοδοτικά
συστήματα για συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, όπως οι
δημόσιοι υπάλληλοι, αν οι παροχές που προβλέπονται από το
σύστημα καταβάλλονται λόγω της εργασιακής σχέσης με τον
δημόσιο εργοδότη. Το γεγονός ότι το εν λόγω σύστημα αποτελεί
τμήμα γενικού εκ του νόμου συστήματος δεν ασκεί επιρροή
συναφώς.

Άρθρο 8 - Εξαιρέσεις από το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής

1. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται:
α) στις ατομικές συμβάσεις των αυτοαπασχολουμένων·
β) στα συστήματα των αυτοαπασχολουμένων που έχουν ένα μόνο
μέλος·
γ) στην περίπτωση των μισθωτών, στις ασφαλιστήριες συμβάσεις
στις οποίες δεν μετέχει ο εργοδότης·
δ) στις προαιρετικές διατάξεις επαγγελματικών συστημάτων
κοινωνικής ασφάλισης που προσφέρονται ατομικά στους
μετέχοντες για να τους εξασφαλίσουν:
i) είτε συμπληρωματικές παροχές,
ii) είτε την επιλογή της ημερομηνίας έναρξης των κανονικών
παροχών των αυτοαπασχολουμένων ή την επιλογή μεταξύ
πολλών παροχών·
ε) στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στα
οποία οι παροχές χρηματοδοτούνται από εισφορές που
καταβάλλουν οι εργαζόμενοι σε εθελοντική βάση.
2. Το παρόν κεφάλαιο δεν εμποδίζει τον εργοδότη να χορηγήσει
συμπληρωματικό ποσό σύνταξης σε άτομα τα οποία έχουν ήδη
συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης όσον αφορά τη χορήγηση
σύνταξης δυνάμει επαγγελματικού συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης αλλά τα οποία δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει την ηλικία
της συνταξιοδότησης για τη χορήγηση νόμιμης σύνταξης, με σκοπό
την εξίσωση ή την προσέγγιση του ποσού των συνολικών παροχών
που καταβάλλεται στα άτομα αυτά με το ποσό που καταβάλλεται σε
ετερόφυλα άτομα που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση τα οποία
έχουν ήδη συμπληρώσει την ηλικία της νόμιμης σύνταξης, έως ότου
οι δικαιούχοι του συμπληρωματικού ποσού συμπληρώσουν την
ηλικία της νόμιμης σύνταξης.

Άρθρο 9 - Παραδείγματα διακρίσεων

1. Στις διατάξεις που αντιβαίνουν προς την αρχή της ίσης
μεταχείρισης περιλαμβάνονται οι διατάξεις που βασίζονται στο
φύλο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, προκειμένου:
α) να προσδιορίσουν τα πρόσωπα που είναι σε θέση να
συμμετάσχουν σε επαγγελματικό σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης·
β) να καθορίσουν τον υποχρεωτικό ή προαιρετικό χαρακτήρα της
συμμετοχής σε επαγγελματικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης·
γ) να διαμορφώσουν διαφορετικούς κανόνες σχετικά με την
ηλικία εισόδου στο σύστημα ή με ελάχιστη διάρκεια της
απασχόλησης ή της υπαγωγής στο σύστημα, για τη λήψη
παροχών από το σύστημα αυτό·
δ) να προβλέψουν διαφορετικούς κανόνες, εκτός από τις
περιπτώσεις που προβλέπονται στα στοιχεία η) και ι), για την
απόδοση των εισφορών όταν ο εργαζόμενος αποχωρεί από το
σύστημα χωρίς να έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις που θα
του εξασφάλιζαν μεταγενέστερο δικαίωμα για τις
μακροπρόθεσμες παροχές·
ε) να καθορίσουν διαφορετικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση
παροχών ή να τις περιορίσουν μόνο στους εργαζομένους του
ενός ή του άλλου φύλου·
στ) να επιβάλουν διαφορετικά όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση·
ζ) να διακόψουν τη διατήρηση ή την απόκτηση δικαιωμάτων κατά
τη διάρκεια των αδειών λόγω μητρότητας ή για οικογενειακούς
λόγους, οι οποίες ορίζονται με νόμο ή σύμβαση και κατά τις
οποίες καταβάλλονται αποδοχές από τον εργοδότη·
η) να καθορίσουν διαφορετικά επίπεδα για τις παροχές, εκτός αν
αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να ληφθούν υπόψη
αναλογιστικά στοιχεία υπολογισμού, τα οποία είναι
διαφορετικά για τα δύο φύλα, στην περίπτωση συστημάτων
με καθορισμένες εισφορές· στην περίπτωση συστημάτων με
καθορισμένες παροχές χρηματοδοτουμένων με
κεφαλαιοποίηση, ορισμένα στοιχεία μπορεί να είναι άνισα,
εφόσον η ανισότητα των ποσών οφείλεται στις συνέπειες της
χρησιμοποίησης διαφορετικών αναλογιστικών συντελεστών ανά
φύλο κατά την εφαρμογή της χρηματοδότησης του
συστήματος·
θ) να καθορίσουν διαφορετικά επίπεδα για τις εισφορές των
εργαζομένων·
ι) να καθορίσουν διαφορετικά επίπεδα για τις εισφορές των
εργοδοτών, εκτός από:
i) την περίπτωση συστημάτων με καθορισμένες εισφορές,
εάν στόχος είναι η εξίσωση ή η προσέγγιση των τελικών
παροχών των δύο φύλων,
ii) την περίπτωση συστημάτων με καθορισμένες παροχές,
χρηματοδοτουμένων με κεφαλαιοποίηση, εφόσον οι
εργοδοτικές εισφορές προορίζονται για να
συμπληρώσουν το χρηματικό ποσό το οποίο είναι
απαραίτητο για να καλυφθεί το κόστος των
καθορισμένων αυτών παροχών·
ια) να προβλέψουν διαφορετικούς κανόνες ή κανόνες που ισχύουν
μόνο για τους εργαζομένους συγκεκριμένου φύλου, εκτός από
τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα στοιχεία η) και ι), όσον
αφορά την εξασφάλιση ή τη διατήρηση του δικαιώματος για
μεταγενέστερες παροχές όταν ο εργαζόμενος αποχωρεί από το
σύστημα.
2. Όταν η χορήγηση των παροχών που απορρέουν από το παρόν
κεφάλαιο επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των οργάνων
διαχείρισης του συστήματος, τα όργανα αυτά τηρούν την αρχή της
ίσης μεταχείρισης.

Άρθρο 10 - Εφαρμογή ως προς τους αυτοαπασχολούμενους

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε οι διατάξεις
των επαγγελματικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των
αυτοαπασχολουμένων, οι οποίες αντιβαίνουν προς την αρχή της
ίσης μεταχείρισης, να αναθεωρηθούν το αργότερο έως την
1η Ιανουαρίου 1993 ή, για τα κράτη μέλη που προσχώρησαν μετά
την ημερομηνία αυτή, κατά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής στο
έδαφός τους της οδηγίας 86/378/ΕΟΚ.
2. Το παρόν κεφάλαιο δεν αποτελεί εμπόδιο προκειμένου τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, που συνδέονται με περίοδο
υπαγωγής σε επαγγελματικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης
αυτοαπασχολουμένων, χρονικώς προγενέστερη της αναθεώρησης
του συστήματος αυτού, να εξακολουθούν να διέπονται από τις
διατάξεις του συστήματος που ίσχυε κατά την περίοδο εκείνη.

Άρθρο 11 - Δυνατότητα αναβολής ως προς τους αυτοαπασχολούμενους

Όσον αφορά τα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης
των αυτοαπασχολουμένων, τα κράτη μέλη μπορούν να αναβάλουν
την υποχρεωτική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης όσον
αφορά:
α) τον καθορισμό της ηλικίας συνταξιοδότησης για τη χορήγηση
συντάξεων γήρατος ή αποχώρησης καθώς και τις δυνατές
συνέπειες για άλλες παροχές:
i) είτε έως την ημερομηνία κατά την οποία η ίση αυτή
μεταχείριση θα επιτευχθεί στα εκ του νόμου συστήματα,
ii) είτε, το αργότερο, έως ότου η εφαρμογή της αρχής αυτής
επιβληθεί με οδηγία·
β) τη σύνταξη των επιζώντων, έως ότου η αρχή της ίσης
μεταχείρισης επιβληθεί συναφώς από το κοινοτικό δίκαιο στα
εκ του νόμου συστήματα κοινωνικής ασφάλισης·
γ) την εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1 σημείο i), σχετικά
με τη χρήση των διαφορετικών αναλογιστικών στοιχείων
υπολογισμού έως την 1η Ιανουαρίου 1999 ή, για τα κράτη
μέλη που προσχώρησαν μετά την ημερομηνία αυτή, κατά την
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής στο έδαφός τους της οδηγίας
86/378/ΕΟΚ.

Άρθρο 12 - Αναδρομική ισχύς

1. Τα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, όσον
αφορά τους εργαζομένους, καλύπτουν όλες τις παροχές στο πλαίσιο
των επαγγελματικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλονται σε περιόδους απασχόλησης μεταγενέστερες της
17ης Μαΐου 1990 και ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία
αυτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων ή των εξ
αυτών ελκόντων δικαιώματα, οι οποίοι, πριν από την ημερομηνία
αυτή, είχαν ασκήσει ένδικη προσφυγή ή είχαν προβάλει ισοδύναμη,
κατά το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, αξίωση. Στην περίπτωση αυτή, τα
μέτρα εφαρμογής ισχύουν αναδρομικά από την 8η Απριλίου 1976
και καλύπτουν όλες τις παροχές που οφείλονται σε περιόδους
απασχόλησης μεταγενέστερες της ημερομηνίας αυτής. Για τα κράτη
μέλη που προσχώρησαν στην Κοινότητα μετά την 8η Απριλίου 1976
και πριν από την 17η Μαΐου 1990, η ημερομηνία αυτή
αντικαθίσταται από την ημερομηνία κατά την οποία το άρθρο 141
της συνθήκης κατέστη εφαρμοστέο στο έδαφός τους.
2. Η δεύτερη πρόταση της παραγράφου 1 δεν επηρεάζει τους
εθνικούς κανόνες που αφορούν τις προθεσμίες προσφυγής του
εθνικού δικαίου, οι οποίοι μπορούν να αντιταχθούν στους
εργαζομένους ή στους εξ αυτών έλκοντες δικαιώματα, οι οποίοι
είχαν ασκήσει ένδικη προσφυγή ή είχαν προβάλει ισοδύναμη, κατά το
εθνικό δίκαιο, αξίωση πριν από τις 17 Μαΐου 1990, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτοί οι κανόνες δεν είναι λιγότερο ευνοϊκοί για τις
προσφυγές αυτού του είδους απ’ ό, τι για ανάλογες προσφυγές
εσωτερικού χαρακτήρα και ότι δεν καθιστούν πρακτικά αδύνατη την
άσκηση δικαιωμάτων που προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο.
3. Για τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Κοινότητα μετά τις
17 Μαΐου 1990 και τα οποία, την 1η Ιανουαρίου 1994, ήταν
συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο, η ημερομηνία 17 Μαΐου 1990 στην πρώτη πρόταση της
παραγράφου 1 αντικαθίσταται από την 1η Ιανουαρίου 1994.
4. Για τα άλλα κράτη μέλη που προσχώρησαν μετά τις 17 Μαΐου
1990, η ημερομηνία 17 Mαΐου 1990 στις παραγράφους 1 και 2
αντικαθίσταται από την ημερομηνία κατά την οποία το άρθρο 141
της συνθήκης κατέστη εφαρμοστέο.

Άρθρο 13 - Μεταβλητή ηλικία συνταξιοδότησης

Οι περιπτώσεις στις οποίες άνδρες και γυναίκες έχουν τη δυνατότητα
μεταβλητής ηλικίας συνταξιοδότησης υπό τους ίδιους όρους, δεν
θεωρούνται ασύμβατες με το παρόν κεφάλαιο.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.