Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Οδηγία 2006/54/ΕΚ Αρχή της ίσης μεταχείρισης

Άρθρα Νόμου

ΤΙΤΛΟΣ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Σκοπός...

Άρθρο 2 - Ορισμοί...

Άρθρο 3 - Θετική δράση...

TITΛΟΣ II - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ισότητα της αμοιβής...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διακρίσεων...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ίση μεταχείριση στα επαγγε...

Άρθρο 5 - Απαγόρευση διακρίσεων...

Άρθρο 6 - Προσωπικό πεδίο εφαρμογ...

Άρθρο 7 - Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογ...

Άρθρο 8 - Εξαιρέσεις από το καθ’ ύ...

Άρθρο 9 - Παραδείγματα διακρίσεων...

Άρθρο 10 - Εφαρμογή ως προς τους αυ...

Άρθρο 11 - Δυνατότητα αναβολής ως π...

Άρθρο 12 - Αναδρομική ισχύς...

Άρθρο 13 - Μεταβλητή ηλικία συνταξ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ίση μεταχείριση σε σχέση με...

Άρθρο 14 - Απαγόρευση διακρίσεων...

Άρθρο 15 - Επιστροφή ύστερα από άδε...

Άρθρο 16 - Άδεια πατρότητας και υιο...

TITΛΟΣ III - ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ένδικα βοηθήματα και επιβο...

ΤΜΗΜΑ 1 - Ένδικα βοηθήματα...

Άρθρο 17 - Προάσπιση των δικαιωμ...

Άρθρο 18 - Αποζημίωση ή αντιστάθ...

ΤΜΗΜΑ 2 - Βάρος αποδείξεως...

Άρθρο 19 - Βάρος αποδείξεως...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Προώθηση της ίσης μεταχείρ...

Άρθρο 20 - Φορείς αρμόδιοι για την ...

Άρθρο 21 - Κοινωνικός διάλογος...

Άρθρο 22 - Διάλογος με μη κυβερνητι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Γενικές οριζόντιες διατάξε...

Άρθρο 23 - Συμμόρφωση...

Άρθρο 24 - Προστασία έναντι αντιπο...

Άρθρο 25 - Κυρώσεις...

Άρθρο 26 - Πρόληψη διακρίσεων...

Άρθρο 27 - Ελάχιστες προϋποθέσεις...

Άρθρο 28 - Σχέση με κοινοτικές και ...

Άρθρο 29 - Συνεκτίμηση της ισότητα...

Άρθρο 30 - Διαβίβαση πληροφοριών...

TITΛΟΣ IV - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 31 - Εκθέσεις...

Άρθρο 32 - Επανεξέταση...

Άρθρο 33 - Εφαρμογή...

Άρθρο 34 - Κατάργηση...

Άρθρο 35 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 36 - Αποδέκτες...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ...

ΜΕΡΟΣ A - Καταργηθείσες οδηγίες με τ...

ΜΕΡΟΣ B - Κατάλογος των προθεσμιών γ...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Πίνακας αντιστοιχίας...

Άρθρο 8 - Εξαιρέσεις από το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής

1. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται:
α) στις ατομικές συμβάσεις των αυτοαπασχολουμένων·
β) στα συστήματα των αυτοαπασχολουμένων που έχουν ένα μόνο
μέλος·
γ) στην περίπτωση των μισθωτών, στις ασφαλιστήριες συμβάσεις
στις οποίες δεν μετέχει ο εργοδότης·
δ) στις προαιρετικές διατάξεις επαγγελματικών συστημάτων
κοινωνικής ασφάλισης που προσφέρονται ατομικά στους
μετέχοντες για να τους εξασφαλίσουν:
i) είτε συμπληρωματικές παροχές,
ii) είτε την επιλογή της ημερομηνίας έναρξης των κανονικών
παροχών των αυτοαπασχολουμένων ή την επιλογή μεταξύ
πολλών παροχών·
ε) στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στα
οποία οι παροχές χρηματοδοτούνται από εισφορές που
καταβάλλουν οι εργαζόμενοι σε εθελοντική βάση.
2. Το παρόν κεφάλαιο δεν εμποδίζει τον εργοδότη να χορηγήσει
συμπληρωματικό ποσό σύνταξης σε άτομα τα οποία έχουν ήδη
συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης όσον αφορά τη χορήγηση
σύνταξης δυνάμει επαγγελματικού συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης αλλά τα οποία δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει την ηλικία
της συνταξιοδότησης για τη χορήγηση νόμιμης σύνταξης, με σκοπό
την εξίσωση ή την προσέγγιση του ποσού των συνολικών παροχών
που καταβάλλεται στα άτομα αυτά με το ποσό που καταβάλλεται σε
ετερόφυλα άτομα που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση τα οποία
έχουν ήδη συμπληρώσει την ηλικία της νόμιμης σύνταξης, έως ότου
οι δικαιούχοι του συμπληρωματικού ποσού συμπληρώσουν την
ηλικία της νόμιμης σύνταξης.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.