Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Οδηγία 2006/54/ΕΚ Αρχή της ίσης μεταχείρισης

Άρθρα Νόμου

ΤΙΤΛΟΣ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Σκοπός...

Άρθρο 2 - Ορισμοί...

Άρθρο 3 - Θετική δράση...

TITΛΟΣ II - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ισότητα της αμοιβής...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διακρίσεων...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ίση μεταχείριση στα επαγγε...

Άρθρο 5 - Απαγόρευση διακρίσεων...

Άρθρο 6 - Προσωπικό πεδίο εφαρμογ...

Άρθρο 7 - Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογ...

Άρθρο 8 - Εξαιρέσεις από το καθ’ ύ...

Άρθρο 9 - Παραδείγματα διακρίσεων...

Άρθρο 10 - Εφαρμογή ως προς τους αυ...

Άρθρο 11 - Δυνατότητα αναβολής ως π...

Άρθρο 12 - Αναδρομική ισχύς...

Άρθρο 13 - Μεταβλητή ηλικία συνταξ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ίση μεταχείριση σε σχέση με...

Άρθρο 14 - Απαγόρευση διακρίσεων...

Άρθρο 15 - Επιστροφή ύστερα από άδε...

Άρθρο 16 - Άδεια πατρότητας και υιο...

TITΛΟΣ III - ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ένδικα βοηθήματα και επιβο...

ΤΜΗΜΑ 1 - Ένδικα βοηθήματα...

Άρθρο 17 - Προάσπιση των δικαιωμ...

Άρθρο 18 - Αποζημίωση ή αντιστάθ...

ΤΜΗΜΑ 2 - Βάρος αποδείξεως...

Άρθρο 19 - Βάρος αποδείξεως...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Προώθηση της ίσης μεταχείρ...

Άρθρο 20 - Φορείς αρμόδιοι για την ...

Άρθρο 21 - Κοινωνικός διάλογος...

Άρθρο 22 - Διάλογος με μη κυβερνητι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Γενικές οριζόντιες διατάξε...

Άρθρο 23 - Συμμόρφωση...

Άρθρο 24 - Προστασία έναντι αντιπο...

Άρθρο 25 - Κυρώσεις...

Άρθρο 26 - Πρόληψη διακρίσεων...

Άρθρο 27 - Ελάχιστες προϋποθέσεις...

Άρθρο 28 - Σχέση με κοινοτικές και ...

Άρθρο 29 - Συνεκτίμηση της ισότητα...

Άρθρο 30 - Διαβίβαση πληροφοριών...

TITΛΟΣ IV - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 31 - Εκθέσεις...

Άρθρο 32 - Επανεξέταση...

Άρθρο 33 - Εφαρμογή...

Άρθρο 34 - Κατάργηση...

Άρθρο 35 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 36 - Αποδέκτες...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ...

ΜΕΡΟΣ A - Καταργηθείσες οδηγίες με τ...

ΜΕΡΟΣ B - Κατάλογος των προθεσμιών γ...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Πίνακας αντιστοιχίας...

Άρθρο 9 - Παραδείγματα διακρίσεων

1. Στις διατάξεις που αντιβαίνουν προς την αρχή της ίσης
μεταχείρισης περιλαμβάνονται οι διατάξεις που βασίζονται στο
φύλο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, προκειμένου:
α) να προσδιορίσουν τα πρόσωπα που είναι σε θέση να
συμμετάσχουν σε επαγγελματικό σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης·
β) να καθορίσουν τον υποχρεωτικό ή προαιρετικό χαρακτήρα της
συμμετοχής σε επαγγελματικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης·
γ) να διαμορφώσουν διαφορετικούς κανόνες σχετικά με την
ηλικία εισόδου στο σύστημα ή με ελάχιστη διάρκεια της
απασχόλησης ή της υπαγωγής στο σύστημα, για τη λήψη
παροχών από το σύστημα αυτό·
δ) να προβλέψουν διαφορετικούς κανόνες, εκτός από τις
περιπτώσεις που προβλέπονται στα στοιχεία η) και ι), για την
απόδοση των εισφορών όταν ο εργαζόμενος αποχωρεί από το
σύστημα χωρίς να έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις που θα
του εξασφάλιζαν μεταγενέστερο δικαίωμα για τις
μακροπρόθεσμες παροχές·
ε) να καθορίσουν διαφορετικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση
παροχών ή να τις περιορίσουν μόνο στους εργαζομένους του
ενός ή του άλλου φύλου·
στ) να επιβάλουν διαφορετικά όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση·
ζ) να διακόψουν τη διατήρηση ή την απόκτηση δικαιωμάτων κατά
τη διάρκεια των αδειών λόγω μητρότητας ή για οικογενειακούς
λόγους, οι οποίες ορίζονται με νόμο ή σύμβαση και κατά τις
οποίες καταβάλλονται αποδοχές από τον εργοδότη·
η) να καθορίσουν διαφορετικά επίπεδα για τις παροχές, εκτός αν
αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να ληφθούν υπόψη
αναλογιστικά στοιχεία υπολογισμού, τα οποία είναι
διαφορετικά για τα δύο φύλα, στην περίπτωση συστημάτων
με καθορισμένες εισφορές· στην περίπτωση συστημάτων με
καθορισμένες παροχές χρηματοδοτουμένων με
κεφαλαιοποίηση, ορισμένα στοιχεία μπορεί να είναι άνισα,
εφόσον η ανισότητα των ποσών οφείλεται στις συνέπειες της
χρησιμοποίησης διαφορετικών αναλογιστικών συντελεστών ανά
φύλο κατά την εφαρμογή της χρηματοδότησης του
συστήματος·
θ) να καθορίσουν διαφορετικά επίπεδα για τις εισφορές των
εργαζομένων·
ι) να καθορίσουν διαφορετικά επίπεδα για τις εισφορές των
εργοδοτών, εκτός από:
i) την περίπτωση συστημάτων με καθορισμένες εισφορές,
εάν στόχος είναι η εξίσωση ή η προσέγγιση των τελικών
παροχών των δύο φύλων,
ii) την περίπτωση συστημάτων με καθορισμένες παροχές,
χρηματοδοτουμένων με κεφαλαιοποίηση, εφόσον οι
εργοδοτικές εισφορές προορίζονται για να
συμπληρώσουν το χρηματικό ποσό το οποίο είναι
απαραίτητο για να καλυφθεί το κόστος των
καθορισμένων αυτών παροχών·
ια) να προβλέψουν διαφορετικούς κανόνες ή κανόνες που ισχύουν
μόνο για τους εργαζομένους συγκεκριμένου φύλου, εκτός από
τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα στοιχεία η) και ι), όσον
αφορά την εξασφάλιση ή τη διατήρηση του δικαιώματος για
μεταγενέστερες παροχές όταν ο εργαζόμενος αποχωρεί από το
σύστημα.
2. Όταν η χορήγηση των παροχών που απορρέουν από το παρόν
κεφάλαιο επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των οργάνων
διαχείρισης του συστήματος, τα όργανα αυτά τηρούν την αρχή της
ίσης μεταχείρισης.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.