Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Οδηγία 2006/54/ΕΚ Αρχή της ίσης μεταχείρισης

Άρθρα Νόμου

ΤΙΤΛΟΣ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Σκοπός...

Άρθρο 2 - Ορισμοί...

Άρθρο 3 - Θετική δράση...

TITΛΟΣ II - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ισότητα της αμοιβής...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διακρίσεων...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ίση μεταχείριση στα επαγγε...

Άρθρο 5 - Απαγόρευση διακρίσεων...

Άρθρο 6 - Προσωπικό πεδίο εφαρμογ...

Άρθρο 7 - Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογ...

Άρθρο 8 - Εξαιρέσεις από το καθ’ ύ...

Άρθρο 9 - Παραδείγματα διακρίσεων...

Άρθρο 10 - Εφαρμογή ως προς τους αυ...

Άρθρο 11 - Δυνατότητα αναβολής ως π...

Άρθρο 12 - Αναδρομική ισχύς...

Άρθρο 13 - Μεταβλητή ηλικία συνταξ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ίση μεταχείριση σε σχέση με...

Άρθρο 14 - Απαγόρευση διακρίσεων...

Άρθρο 15 - Επιστροφή ύστερα από άδε...

Άρθρο 16 - Άδεια πατρότητας και υιο...

TITΛΟΣ III - ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ένδικα βοηθήματα και επιβο...

ΤΜΗΜΑ 1 - Ένδικα βοηθήματα...

Άρθρο 17 - Προάσπιση των δικαιωμ...

Άρθρο 18 - Αποζημίωση ή αντιστάθ...

ΤΜΗΜΑ 2 - Βάρος αποδείξεως...

Άρθρο 19 - Βάρος αποδείξεως...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Προώθηση της ίσης μεταχείρ...

Άρθρο 20 - Φορείς αρμόδιοι για την ...

Άρθρο 21 - Κοινωνικός διάλογος...

Άρθρο 22 - Διάλογος με μη κυβερνητι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Γενικές οριζόντιες διατάξε...

Άρθρο 23 - Συμμόρφωση...

Άρθρο 24 - Προστασία έναντι αντιπο...

Άρθρο 25 - Κυρώσεις...

Άρθρο 26 - Πρόληψη διακρίσεων...

Άρθρο 27 - Ελάχιστες προϋποθέσεις...

Άρθρο 28 - Σχέση με κοινοτικές και ...

Άρθρο 29 - Συνεκτίμηση της ισότητα...

Άρθρο 30 - Διαβίβαση πληροφοριών...

TITΛΟΣ IV - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 31 - Εκθέσεις...

Άρθρο 32 - Επανεξέταση...

Άρθρο 33 - Εφαρμογή...

Άρθρο 34 - Κατάργηση...

Άρθρο 35 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 36 - Αποδέκτες...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ...

ΜΕΡΟΣ A - Καταργηθείσες οδηγίες με τ...

ΜΕΡΟΣ B - Κατάλογος των προθεσμιών γ...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Πίνακας αντιστοιχίας...

Άρθρο 12 - Αναδρομική ισχύς

1. Τα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, όσον
αφορά τους εργαζομένους, καλύπτουν όλες τις παροχές στο πλαίσιο
των επαγγελματικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλονται σε περιόδους απασχόλησης μεταγενέστερες της
17ης Μαΐου 1990 και ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία
αυτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων ή των εξ
αυτών ελκόντων δικαιώματα, οι οποίοι, πριν από την ημερομηνία
αυτή, είχαν ασκήσει ένδικη προσφυγή ή είχαν προβάλει ισοδύναμη,
κατά το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, αξίωση. Στην περίπτωση αυτή, τα
μέτρα εφαρμογής ισχύουν αναδρομικά από την 8η Απριλίου 1976
και καλύπτουν όλες τις παροχές που οφείλονται σε περιόδους
απασχόλησης μεταγενέστερες της ημερομηνίας αυτής. Για τα κράτη
μέλη που προσχώρησαν στην Κοινότητα μετά την 8η Απριλίου 1976
και πριν από την 17η Μαΐου 1990, η ημερομηνία αυτή
αντικαθίσταται από την ημερομηνία κατά την οποία το άρθρο 141
της συνθήκης κατέστη εφαρμοστέο στο έδαφός τους.
2. Η δεύτερη πρόταση της παραγράφου 1 δεν επηρεάζει τους
εθνικούς κανόνες που αφορούν τις προθεσμίες προσφυγής του
εθνικού δικαίου, οι οποίοι μπορούν να αντιταχθούν στους
εργαζομένους ή στους εξ αυτών έλκοντες δικαιώματα, οι οποίοι
είχαν ασκήσει ένδικη προσφυγή ή είχαν προβάλει ισοδύναμη, κατά το
εθνικό δίκαιο, αξίωση πριν από τις 17 Μαΐου 1990, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτοί οι κανόνες δεν είναι λιγότερο ευνοϊκοί για τις
προσφυγές αυτού του είδους απ’ ό, τι για ανάλογες προσφυγές
εσωτερικού χαρακτήρα και ότι δεν καθιστούν πρακτικά αδύνατη την
άσκηση δικαιωμάτων που προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο.
3. Για τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Κοινότητα μετά τις
17 Μαΐου 1990 και τα οποία, την 1η Ιανουαρίου 1994, ήταν
συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο, η ημερομηνία 17 Μαΐου 1990 στην πρώτη πρόταση της
παραγράφου 1 αντικαθίσταται από την 1η Ιανουαρίου 1994.
4. Για τα άλλα κράτη μέλη που προσχώρησαν μετά τις 17 Μαΐου
1990, η ημερομηνία 17 Mαΐου 1990 στις παραγράφους 1 και 2
αντικαθίσταται από την ημερομηνία κατά την οποία το άρθρο 141
της συνθήκης κατέστη εφαρμοστέο.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.