Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Οδηγία 2006/54/ΕΚ Αρχή της ίσης μεταχείρισης

Άρθρα Νόμου

ΤΙΤΛΟΣ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Σκοπός...

Άρθρο 2 - Ορισμοί...

Άρθρο 3 - Θετική δράση...

TITΛΟΣ II - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ισότητα της αμοιβής...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διακρίσεων...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ίση μεταχείριση στα επαγγε...

Άρθρο 5 - Απαγόρευση διακρίσεων...

Άρθρο 6 - Προσωπικό πεδίο εφαρμογ...

Άρθρο 7 - Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογ...

Άρθρο 8 - Εξαιρέσεις από το καθ’ ύ...

Άρθρο 9 - Παραδείγματα διακρίσεων...

Άρθρο 10 - Εφαρμογή ως προς τους αυ...

Άρθρο 11 - Δυνατότητα αναβολής ως π...

Άρθρο 12 - Αναδρομική ισχύς...

Άρθρο 13 - Μεταβλητή ηλικία συνταξ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ίση μεταχείριση σε σχέση με...

Άρθρο 14 - Απαγόρευση διακρίσεων...

Άρθρο 15 - Επιστροφή ύστερα από άδε...

Άρθρο 16 - Άδεια πατρότητας και υιο...

TITΛΟΣ III - ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ένδικα βοηθήματα και επιβο...

ΤΜΗΜΑ 1 - Ένδικα βοηθήματα...

Άρθρο 17 - Προάσπιση των δικαιωμ...

Άρθρο 18 - Αποζημίωση ή αντιστάθ...

ΤΜΗΜΑ 2 - Βάρος αποδείξεως...

Άρθρο 19 - Βάρος αποδείξεως...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Προώθηση της ίσης μεταχείρ...

Άρθρο 20 - Φορείς αρμόδιοι για την ...

Άρθρο 21 - Κοινωνικός διάλογος...

Άρθρο 22 - Διάλογος με μη κυβερνητι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Γενικές οριζόντιες διατάξε...

Άρθρο 23 - Συμμόρφωση...

Άρθρο 24 - Προστασία έναντι αντιπο...

Άρθρο 25 - Κυρώσεις...

Άρθρο 26 - Πρόληψη διακρίσεων...

Άρθρο 27 - Ελάχιστες προϋποθέσεις...

Άρθρο 28 - Σχέση με κοινοτικές και ...

Άρθρο 29 - Συνεκτίμηση της ισότητα...

Άρθρο 30 - Διαβίβαση πληροφοριών...

TITΛΟΣ IV - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 31 - Εκθέσεις...

Άρθρο 32 - Επανεξέταση...

Άρθρο 33 - Εφαρμογή...

Άρθρο 34 - Κατάργηση...

Άρθρο 35 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 36 - Αποδέκτες...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ...

ΜΕΡΟΣ A - Καταργηθείσες οδηγίες με τ...

ΜΕΡΟΣ B - Κατάλογος των προθεσμιών γ...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Πίνακας αντιστοιχίας...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ίση μεταχείριση σε σχέση με την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξη και τους όρους εργασίας

Άρθρο 14 - Απαγόρευση διακρίσεων

1. Δεν υφίσταται άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου στο
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων
φορέων, όσον αφορά:
α) τους όρους πρόσβασης στη μισθωτή εργασία, στο ελεύθερο
επάγγελμα ή σε άλλα είδη απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων
πρόσληψης, ασχέτως του κλάδου δραστηριότητας και σε όλα
τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας, μεταξύ άλλων και ως
προς τις προαγωγές·
β) την πρόσβαση σε όλους τους τύπους και τα επίπεδα
επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής
κατάρτισης, επιμόρφωσης και επαγγελματικού
αναπροσανατολισμού, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης
πρακτικής εμπειρίας·
γ) τους όρους απασχόλησης και εργασίας, συμπεριλαμβανομένων
των απολύσεων, καθώς και θέματα αμοιβής σύμφωνα με το
άρθρο 141 της συνθήκης·
δ) την ιδιότητα του μέλους και τη συμμετοχή σε οργάνωση
εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση τα
μέλη της οποίας ασκούν συγκεκριμένο επάγγελμα,
συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που χορηγούνται
από τέτοιες οργανώσεις.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν, όσον αφορά την
πρόσβαση στην απασχόληση, καθώς και την κατάρτιση με σκοπό την
απασχόληση, ότι η διαφορετική μεταχείριση που βασίζεται σε
χαρακτηριστικό στοιχείο σχετικό με το φύλο δεν συνιστά διάκριση
όταν, ως εκ της φύσεως των συγκεκριμένων επαγγελματικών
δραστηριοτήτων ή λόγω του πλαισίου στο οποίο ασκούνται, το
χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί πραγματική και καθοριστική
επαγγελματική προϋπόθεση, εφόσον ο στόχος της είναι νόμιμος
και η προϋπόθεση είναι ανάλογη.

Άρθρο 15 - Επιστροφή ύστερα από άδεια μητρότητας

Η γυναίκα που έχει λάβει άδεια μητρότητας δικαιούται, μετά το
πέρας της άδειας αυτής, να επιστρέφει στην εργασία της ή σε
ισοδύναμη θέση με όρους και συνθήκες όχι λιγότερο ευνοϊκούς για
αυτήν και να επωφελείται από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών
εργασίας, την οποία θα εδικαιούτο κατά την απουσία της.

Άρθρο 16 - Άδεια πατρότητας και υιοθεσίας

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να
αναγνωρίζουν χωριστό δικαίωμα άδειας πατρότητας ή/και άδειας
υιοθεσίας. Τα κράτη μέλη που αναγνωρίζουν τα εν λόγω δικαιώματα
μεριμνούν ώστε οι εργαζόμενοι άνδρες και γυναίκες να μην
απολύονται λόγω της άσκησης του δικαιώματος αυτού και να
εξασφαλίζεται ότι, κατά το πέρας αυτής της άδειας, δικαιούνται να
επιστρέφουν στην εργασία τους ή σε θέση ισοδύναμη υπό όρους και
συνθήκες όχι λιγότερο ευνοϊκούς γι’ αυτούς και να επωφελούνται
από οποιαδήποτε βελτίωση των όρων εργασίας, της οποίας θα
εδικαιούντο κατά την απουσία τους.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.