Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - (Καταγγελία συμβάσεων εργασίας άνευ προμηνύσεως με καταβολή της αποζημίωσης του Ν. 2112/1920)

Επαναφέρονται εν ισχύϊ αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες, τροποποιούνται δια
του παρόντος, θέλουσιν ισχύσει εφεξής ως ακολούθως: Επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις
υπαγόμεναι εις τας περί ασφαλίσεως της ανεργίας διατάξεις του Ν.Δ. 2961/54 « περί
συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας , δύνανται να
καταγγέλλουν την σχέσιν εργασίας του προσωπικού των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών,
υποχρεούνται όμως να καταβάλλουν εις αυτό την υπό του β. δ. της 16/18 Ιουλίου 1920
οριζομένην αποζημίωσιν διά την περίπτωσιν απροειδοποιήτου καταγγελίας της συμβάσεως
εργασίας. Κατά τας περιπτώσεις ταύτας δεν επιτρέπεται προειδοποίησις (προμήνυσις). Τα εν
τη ανωτέρω δευτέρα παραγράφω οριζόμενα εφαρμόζονται και δια το εργατοτεχνικόν έκτακτον
και ημερομίσθιον προσωπικόν των Δήμων.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.