Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 2 - (Τρόπος καταβολής της αποζημίωσης του Ν. 2112/1920)

Η κατά τον Ν. 2112/1920 ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως αποζημίωσις των υπαλλήλων,
των απολυομένων άνευ της τηρήσεως των περί προμηνύσεως διατάξεων του άρθρ. 1 του
προκειμένου νόμου, εφ' όσον δεν υπερβαίνει τας αποδοχάς έξ μηνών δι' έκαστον
καταβάλλεται υπό του εργοδότου κατά την ημέραν της λύσεως της σχέσεως εργασίας. Εάν η
αποζημίωσις είναι μεγαλυτέρα των αποδοχών εξ μηνών μέρος ταύτης, το δε υπόλοιπον επί
πλέον ποσόν εις τριμηνιαίας δόσεις, εκάστη των οποίων δεν δύναται να είναι κατωτέρα των
αποδοχών τριών μηνών, εκτός εάν προς εξόφλησιν του συνόλου της αποζημιώσεως
υπολείπεται μικρότερον ποσόν. Η πρώτη των δόσεων είναι καταβλητέα την επομένην της
συμπληρώσεως τριμήνου από της απολύσεως.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.