Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 4 - (Καταγγελία σύμβασης εργασίας υπό την προθεσμία του αρ. 1 του Ν. 2112/1920)

Εάν δια της καταγγελίας τάσσηται η υπό του άρθρ. 1 του Ν. 2112/ 1920 ως ούτος
ετροποποιήθη μεταγενεστέρως, προβλεπομένη προθεσμία προκειμένου μόνον περί
υπαλλήλων, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλη εις τον απολυόμενον, άμα τη εκπνοή της
προθεσμίας ταύτης, το ήμισυ της προβλεπομένης υπό του ως άνω Νόμου αποζημιώσεως δια
την περίπτωσιν της απροειδοποιήτου καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας. Της αυτής ως
άνω αποζημιώσεως δικαιούνται και υπάλληλοι, αποχωρούντες της εργασίας τη συγκατάθεσει
του εργοδότου αυτών, διαρκούντος του χρόνου της προμηνύσεως.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.