Εργατικοί Νόμοι

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.
Έτος Νόμου 2010
Αριθμός Νόμου Ν. 3863
Τίτλος Ν. 3863/2010-Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
Λέξεις Κλειδιά ανεργία, απόλυση
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2008
Αριθμός Νόμου Ν. 3691/2008
Τίτλος Ν. 3691/2008 Έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες
Λέξεις Κλειδιά ΟΜΕΔ
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2007
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 106/2007
Τίτλος Π.Δ. 106/2007 Ελέυθερη κυκλοφορία πολιτών της Ε.Ε.
Λέξεις Κλειδιά ασθένεια, Ατύχημα, δικαίωμα διαμονής, εγκυμοσύνη, ελέυθερη κυκλοφορία, ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θάνατος εργαζομένου, Κατάχρηση δικαιώματος, Κυρώσεις, μέλη οικογένειας εργοδότη, μέλη της οικογένειας, Μητρότητα, μισθωτοί, παράβαση διατάξεων, περιορισμοί του δικαιώματος εισόδου και διαμονής, Σπουδές, στράτευση, τέκνα
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2006
Αριθμός Νόμου Ν. 3475/2006
Τίτλος Ν.3475/2006 Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
Λέξεις Κλειδιά Εκπαιδευτικοί, λειτουργία καταστημάτων, Οργάνωση, πρόσληψη εκπαιδευτικών, Προϋπηρεσία
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2005
Αριθμός Νόμου Ν. 3428/2005
Τίτλος Ν. 3428/2005 Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου
Λέξεις Κλειδιά αναγνώριση προϋπηρεσίας, Όροι εργασίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2005
Αριθμός Νόμου Ν. 3320/2005
Τίτλος Ν. 3320/2005 Προσωπικό Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.
Λέξεις Κλειδιά δημόσιος τομέας, ορισμένου χρόνου σύμβαση, π.δ. 164/2004, προσωπικό Δημοσίου, σύμβαση έργου
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2005
Αριθμός Νόμου Ν. 3386
Τίτλος Ν.3386/2005-Υπήκοοι τρίτων χωρών
Λέξεις Κλειδιά άδεια διαμονής, Αλλοδαποί, ανανέωση άδειας διαμονής, Δανεισμός εργαζομένων, Εξαρτημένη εργασία, Εποχιακή εργασία, Κυρώσεις, μέλη διοικητικού συμβουλίου, μέλη οικογένειας εργοδότη, μετακίνηση προσωπικού, ορισμένου χρόνου σχέση εργασίας, προπονητές, ΣΕΠΕ, σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, Υπάλληλοι, υποχρεώσεις εργαζομένων, υποχρεώσεις εργοδότη
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2004
Αριθμός Νόμου Ν. 3227
Τίτλος Ν. 3227/2004 Μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας
Λέξεις Κλειδιά άδεια, Αμοιβή, αμοιβή κατ΄αποκοπή, ανεργία, αποδοχές, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, άτομα με ειδικές ανάγκες, Γυναίκες, εθνική γενική συλλογική σύμβασης εργασίας, επίδομα, επιδότηση ανέργων, επιθεώρηση εργασίας, θάνατος εργαζομένου, Ιατρός εργασίας, Ιδιωτικά Γραφεία, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, Κυρώσεις, μακροχρόνια άνεργοι, μισθός, προστατευόμενα πρόσωπα, Προσωπικό ασφαλείας, ΣΕΠΕ, συλλογική σύμβαση εργασίας, υγιεινή και ασφάλεια, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, Υπουργείο Εργασίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2004
Αριθμός Νόμου Ν. 3230/2004
Τίτλος Ν. 3230/2004 Σύστημα Διοίκησης-Αποδοτικότητα
Λέξεις Κλειδιά αναρρωτική άδεια, Απόσπαση, μετάταξη, τέκνα
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2004
Αριθμός Νόμου Ν. 3429/2004
Τίτλος N. 3429/2004 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί
Λέξεις Κλειδιά Α.Σ.Ε.Π., Δοκιμαστική περίοδος, Κανονισμός εργασίας, λειτουργία καταστημάτων, Οργάνωση, πρόσληψη, συλλογική σύμβαση εργασίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2003
Αριθμός Νόμου ΑΥΕργΚοινΑσφ οικ.130621/2003
Τίτλος ΑΥΕργΚοινΑσφ οικ.130621/2003-Εργασία ανηλίκων
Λέξεις Κλειδιά ανήλικοι εργαζόμενοι, ανθυγιεινή εργασία, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, Νυχτερινή εργασία, Οικοδόμοι, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2003
Αριθμός Νόμου Ν. 3194/2003
Τίτλος Ν. 3194/2003 Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων
Λέξεις Κλειδιά Εκπαιδευτικοί, μονιμοποίηση
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2003
Αριθμός Νόμου Ν. 3185/2003
Τίτλος Ν.3185/2003 Τροποποίηση Ν.2668/1998,Οδ. 2002/39/ΕΚ
Λέξεις Κλειδιά
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2002
Αριθμός Νόμου Ν. 2986/2002
Τίτλος Ν. 2986/2002 Οργάνωση υπηρεσιών Αβάθμιας-Ββάθμιας
Λέξεις Κλειδιά αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, Απόσπαση, Διευθυντές, εκπαιδευση, εκπαιδευτικές άδειες, Εκπαιδευτικοί, Επίδομα εορτών, επίδομα ευθύνης, επίδομα θέσης, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, καταγγελία σύμβασης, πρόσληψη εκπαιδευτικών
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2001
Αριθμός Νόμου Ν.2918
Τίτλος Ν.2918/2001-Κύρωση της ΔΣΕ 182
Λέξεις Κλειδιά εργασία παιδιών, καταγγελία σύμβασης, υγιεινή και ασφάλεια
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2001
Αριθμός Νόμου Ν. 2190/2001
Τίτλος Ν. 2190/2001
Λέξεις Κλειδιά Άδεια εργασίας, άδεια παραμονής, Αλλοδαποί, Εποχιακή εργασία, Κυρώσεις, μέλη διοικητικού συμβουλίου, σύμβαση έργου, υποχρεώσεις εργοδότη
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1998
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 62
Τίτλος Π.Δ. 62/1998 Μέτρα για νέους εργαζόμενους 94/33 ΕΚ
Λέξεις Κλειδιά άδεια, ανάπαυση, ανήλικοι εργαζόμενοι, απαγόρευση απασχόλησης, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, διάλειμμα εργασίας, Επεξεργασία, επιθεώρηση εργασίας, επικίνδυνες εργασίες, εργασίΕς, ημερήσιο ωράριο, Κυρώσεις, Μαθητεία, Νυχτερινή εργασία, ποινικές κυρώσεις, πρόστιμο, υγιεινή και ασφάλεια, υπερωρίας απαγόρευση, Υπουργείο Εργασίας, Χημικοί, χρονικά όρια εργασίας, Χρόνος εργασίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1998
Αριθμός Νόμου Ν. 2643
Τίτλος N. 2643/1998 Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων
Λέξεις Κλειδιά ΑΜΕΑ, αμοιβή εργασίας, ανήλικοι εργαζόμενοι, αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, άτομα με ειδικές ανάγκες, δημόσιες υπηρεσίες, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, Επιχείρηση, εποχιακή απασχόληση, Εταιρεία, Κανονισμός εργασίας, καταβολή εισφορών, καταγγελία σύμβασης, λύση σχέσης εργασίας, μισθοί, μόνιμοΙ, ορισμένου χρόνου σύμβαση, πολύτεκνοι, προνομιακή κατάταξη εργατικών απαιτήσεων, πρόσληψη, προστατευόμενα πρόσωπα, πρόστιμο, Προσωπικό ασφαλείας, Συλλογικές συμβάσεις, σύνταξη, τέκνα
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1997
Αριθμός Νόμου Ν. 2518/1997
Τίτλος Ν. 2518/1997 Επιχειρήσεις υπηρεσιών ασφαλείας
Λέξεις Κλειδιά Άδεια εργασίας, ανάκληση άδειας, εκπαιδευση, ποινικές κυρώσεις, πρόσληψη, Προσωπικό ασφαλείας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1996
Αριθμός Νόμου Ν. 2431/1996
Τίτλος Ν. 2431/1996 Διορισμός πολιτών Ε.Ε. στο Δημόσιο
Λέξεις Κλειδιά ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, προσληψεις, πρόσληψη, πρόσληψη ευρωπαίων
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1994
Αριθμός Νόμου Ν. 2190/1994
Τίτλος Ν.2190/1994 Aνεξάρτητη αρχή επιλογής προσωπικού
Λέξεις Κλειδιά Α.Σ.Ε.Π., μισθωτοί δημοσίου, πρόσληψη, πρόσληψη στο δημόσιο, σχέση εργασίας ιδ. Δικαίου
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1993
Αριθμός Νόμου Ν. 2150/1993
Τίτλος Ν. 2150/1993 Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας
Λέξεις Κλειδιά άτομα με ειδικές ανάγκες, δημόσιος τομέας, πρόσληψη
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1992
Αριθμός Νόμου Ν. 2026/1992
Τίτλος Ν. 2026/1992 Θέματα προσωπικού δημόσιας διοίκησης
Λέξεις Κλειδιά άτομα με ειδικές ανάγκες, Δημόσιο, πρόσληψη
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1992
Αριθμός Νόμου ΥΑ 4803/13/17-δ
Τίτλος ΥΑ 4803/13/17-δ/1992- Άδεια εργασίας αλλοδαπών
Λέξεις Κλειδιά Άδεια εργασίας, Αλλοδαποί
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1991
Αριθμός Νόμου Ν. 1943/1991
Τίτλος Ν. 1943/1991 Εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης
Λέξεις Κλειδιά εκπαιδευτικές άδειες, λήξη σύμβασης, πρόσληψη στο δημόσιο, χρόνος υπηρεσίας, ωρομίσθιοι δημοσίου
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1989
Αριθμός Νόμου Ν. 1837
Τίτλος Ν. 1837/1989 Προστασία ανηλίκων και απασχόληση
Λέξεις Κλειδιά άδεια, Αμοιβή, ανήλικοι εργαζόμενοι, ανθυγιεινή εργασία, βιβλιάριο εργασίας, Βιβλιάριο υγείας, Γιατρός εργασίας, εθνική γενική συλλογική σύμβασης εργασίας, επιθεώρηση εργασίας, ημερήσιο ωράριο, ημερομίσθιο, θερινές διακοπές, Ιατρός εργασίας, ΙΚΑ, σύμβαση εργασίας, υγιεινή και ασφάλεια, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1989
Αριθμός Νόμου ΑΥΕργ 1390
Τίτλος ΑΥΕργ 1390/1989-Βιβλιάριο εργασίας ανηλίκων
Λέξεις Κλειδιά ανήλικοι εργαζόμενοι, βιβλιάριο εργασίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1989
Αριθμός Νόμου Ν. 1836/1989
Τίτλος Ν. 1836/1989 Απασχόληση-επαγγελματική κατάρτιση
Λέξεις Κλειδιά απόλυση, θυρωρός, καταγγελία σύμβασης, προώθηση απασχόλησης
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1989
Αριθμός Νόμου ΑΥΕργ 2065/1989
Τίτλος ΑΥΕργ 2065/1989 Άδεια ανάπηρων εργαζόμενων
Λέξεις Κλειδιά άδεια, άδεια ανάπηρων εργαζόμενων, ανάπηροι εργαζόμενοι
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1988
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 410/1988
Τίτλος Π.Δ. 410/1988 Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου Δημοσίου
Λέξεις Κλειδιά άδεια, άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές, Άδεια εξετάσεων, άδεια τοκετού, Άδειες, αλλαγή ειδικότητας, αναγγελία κωλύματος, ανικανότητα για εργασία, ανικανότητα πνευματική σωματική, αξίωση αποδοχών, αποδοχές, αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, Απόσπαση, απουσία προσωπικού, ασθένεια, άτομα με ειδικές ανάγκες, γονική άδεια ανατροφής, διάρκεια απασχόλησης, Δοκιμαστική περίοδος, εγκυμοσύνη, ειδικό επιστημονικό προσωπικό, εκπαιδευτικές άδειες, καταγγελία σύμβασης, Κυρώσεις, λύση σύμβασης εργασίας, μερική απασχόληση, μεταβολή όρων, μετάγγιση αίματος, μεταθέσεις, μετακίνηση προσωπικού, μετάταξη, μισθωτοί δημοσίου, όριο ηλικίας, Πειθαρχικά, περικοπή αποδοχών, πρόσκαιρες ανάγκες, πρόσληψη, πρόσληψη ανάκληση, πρόσληψη και ηλικία, πρόσληψη προσωπικού ΟΤΑ, πρόσληψη συγγενών, προσωπικό καθαριότητας, σποδαίος λόγος, σύμβαση εργασίας, σχέση εργασίας ιδ. Δικαίου, υπαιτιότητα εργαζομένου, υπάλληλικός κώδικας, Υπερωρία, υπηρεσιακή ανεπάρκεια, υπηρεσιακό συμβούλιο, φοιτητές, Χρόνος εργασίας, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1985
Αριθμός Νόμου Ν. 1566/1985
Τίτλος Ν. 1566/1985 Α'βάθμια - Β'βάθμια εκπαίδευση
Λέξεις Κλειδιά εκπαιδευση, Εκπαιδευτικοί, μισθός, ωράριο διδασκαλίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1985
Αριθμός Νόμου Ν. 1545/1985
Τίτλος Ν. 1545/1985 Προστασία από την ανεργία
Λέξεις Κλειδιά ανεργία, ανεργίας επίδομα, ανώτατο όριο αποζημίωσης απόλυσης, αποζημίωση απόλυσης, αποχώρηση λόγω συνταξιοδότηση, δημόσιος τομέας, επίδομα ανεργίας, επίδομα παιδιών Δ.Λ.Ο.Ε.Μ., Επιδόματα εορτών, επιδότηση ανεργίας, επιδότηση ανέργων, επιδότηση μαθητών σχολών μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., επιδότηση νέων θέσεων, επιδότηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, επιδότηση στρατευομένων μισθωτών, επιτροπές προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών, εποχιακές επιχειρήσεις, εργάτες αλιείας, εργάτες σμυριδορυχείων, θάνατος εργαζομένου, λιμενεργάτες, μετάταξη, μονιμοποίηση, Ξεναγοί, ξενοδοχοϋπάλληλλοι ανεργία, ξενοδοχοϋπάλληλοι, ξενοδοχοϋπαλλήλων υποχρέωση πρόσληψης, Οικοδόμοι, προνομιακή κατάταξη εργατικών απαιτήσεων, προσωπικό Δημοσίου, Πτώχευση εργοδότη, στρατευόμενοι μισθωτοί, σχέση εργασίας, τυφλών πρόσληψη
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1983
Αριθμός Νόμου Ν. 1351/1983
Τίτλος Ν. 1351/1983 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Λέξεις Κλειδιά απόλυση εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικοί, Σπουδές, τριτοβάθμια εκπαίδευση
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1983
Αριθμός Νόμου Ν. 1316/1983
Τίτλος Ν. 1316/1983 Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, κλπ
Λέξεις Κλειδιά απόλυση, Κυρώσεις, Οργάνωση, πρόσληψη, Προσωπικό ασφαλείας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1980
Αριθμός Νόμου Ν. 1077/1980
Τίτλος Ν. 1077/1980 Μισθωτοί τουριστικών επιχειρήσεων
Λέξεις Κλειδιά βιβλιάριο εργασίας, Βιβλιάριο υγείας, Κυρώσεις, ξενοδοχοϋπάλληλοι, πρόσληψη, υποχρεώσεις εργοδότη, φοιτητές
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1977
Αριθμός Νόμου Ν. 710/1977
Τίτλος Ν. 710/1977 Περί ξεναγών
Λέξεις Κλειδιά άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ξεναγού, Άδεια εργασίας, αναγνώριση προϋπηρεσίας, ΙΚΑ, Κανονισμός εργασίας, Ξεναγοί
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1977
Αριθμός Νόμου Ν. 682/1977
Τίτλος Ν. 682/1977 Ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης
Λέξεις Κλειδιά άδεια, άδεια ιδιωτικών εκπαιδευτικών, αποδοχές εκπαιδευτικών, αποζημίωση λόγω σύνταξης, απόλυση εκπαιδευτικών, διδακτικό προσωπικό, Διευθυντές, Εκπαιδευτικοί, ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, καταγγελία σύμβασης, λύση σχέσης εργασίας, Παραίτηση, πρόσληψη, σχέση εργασίας ιδ. Εκπαιδευτικών, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1975
Αριθμός Νόμου Ν. 27/1975
Τίτλος Ν. 27/1975 Εγκατάσταση αλλοδαπών ναυτιλιακών
Λέξεις Κλειδιά
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1972
Αριθμός Νόμου Β.Δ. 153/1972
Τίτλος Β.Δ.153/1972 Άδεια μισθωτών εποχιακών επιχειρήσεων
Λέξεις Κλειδιά άδεια, άδεια μετ' αποδοχών, εποχιακή απασχόληση, εποχιακώς λειτουργούσες επιχειρήσεις, μισθωτοί, προϋποθέσεις λήψης άδειας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1968
Αριθμός Νόμου Α.Ν. 448/1968
Τίτλος Α.Ν. 448/1968 Απασχόληηση αλλοδαπών
Λέξεις Κλειδιά Άδεια εργασίας, άδεια παραμονής, Αλλοδαποί, ποινικές κυρώσεις, Πρόστιμα
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1967
Αριθμός Νόμου Α.Ν. 89/1967
Τίτλος Α.Ν. 89/1967 Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών
Λέξεις Κλειδιά Άδεια εργασίας, Προσωπικό ασφαλείας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1928
Αριθμός Νόμου Π.Δ. της 8.12.1928
Τίτλος Π.Δ. της 8.12.1928 Στράτευση ιδιωτικών υπαλλήλων
Λέξεις Κλειδιά απόλυση, διακοπή εργασιών επιχείρησης, Μεταβίβαση επιχείρησης, Μεταβολή εργοδότη, προνομιακή κατάταξη εργατικών απαιτήσεων, πρόσθετη εργασία, πρόσληψη, Πτώχευση εργοδότη, Στρατευμένοι, στράτευση
 στη Βιβλιοθήκη μου

Τα σχόλια έχουν κλείσει.