Εργατικοί Νόμοι

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.
Έτος Νόμου 1985
Αριθμός Νόμου N. 1568/1985
Τίτλος N. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων
Λέξεις Κλειδιά άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, αντιπρόσωποι εργαζομένων, ανώτατο συμβούλιο εργασίας, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, Γιατρός εργασίας, Δοκιμαστική περίοδος, Έλεγχος, επαγγελματική ασθένεια, επαγγελματικός κίνδυνος, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας, επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, Επιχείρηση, Εργατικό ατύχημα, Ιατρός εργασίας, συνθήκες εργασίας, Τεχνικός Ασφάλειας, τόπος εργασίας, υγιεινή και ασφάλεια, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, υποχρεώσεις εργαζομένων, υποχρεώσεις εργοδότη, Χρόνος εργασίας, χώρος εργασίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2008
Αριθμός Νόμου Ν. 3730
Τίτλος Ν. 3730/2008 Απαγόρευση καπνίσματος
Λέξεις Κλειδιά άδεια, ΑΜΕΑ, ανήλικοι εργαζόμενοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, Γιατρός εργασίας, εγκυμοσύνη, ειδικευόμενος ιατρός, Έλεγχος, Εταιρεία, Ιατρός εργασίας, Ιδιωτικές Κλινικές, ΙΚΑ, Κάπνισμα, Κέντρα Διασκέδασης, μεταθέσεις, μετάταξη, μισθός, Νοσοκομείο, Νυχτερινή εργασία, παροχή εργασίας, πρόσληψη, πρόστιμο, Προσωπικό ασφαλείας, Προϋπηρεσία, τέκνα, υπηρεσιακό συμβούλιο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1996
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 16
Τίτλος Π.Δ. 16/1996 Υγιεινή και ασφαλεια Οδ. 89/654/ΕΟΚ
Λέξεις Κλειδιά ανάπαυση, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, γνωστοποίηση, Δημόσιο, Διαβούλευση, εγκυμοσύνη, Έλεγχος, ενδύματα, ενημέρωση εργαζομένων, επιθεώρηση εργασίας, Επιχείρηση, εργαζόμενοι, θερµοκρασία, Κανονισμός, καταργούμενες διατάξεις, Κυρώσεις, μεταβολές, μεταβολή όρων, µητέρες γαλουχούσες, οχήματα, ποινικές κυρώσεις, υγιεινή και ασφάλεια, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, Υλικά, υποχρεώσεις εργοδότη, χώρος εργασίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1920
Αριθμός Νόμου Β.Δ. της 25.8.1920
Τίτλος Β.Δ. της 25.8.1920 Υγιεινή και ασφαλεία εργατών
Λέξεις Κλειδιά ανάπαυση, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, επιθεώρηση εργασίας, Μήνυση, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1995
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 105/1995
Τίτλος Π.Δ. 105/1995 Σήμανση ασφαλείας και υγείας
Λέξεις Κλειδιά ΑΣΦΑΛΕΙΑ, γραπτή εκτίμηση κινδύνου, Διαβούλευση, εκπαιδευση, ενημέρωση εργαζομένων, επιθεώρηση εργασίας, Κατάρτιση, Κυρώσεις, οικιακό προσωπικό, πίνακας προσωπικού, ποινικές κυρώσεις, υγιεινή και ασφάλεια, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1981
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 1073/1981
Τίτλος Π.Δ. 1073/1981 Εργασίες σε εργοτάξια οικοδομών
Λέξεις Κλειδιά άδεια χειριστού, άεριο, ανάπαυση, ανήλικοι εργαζόμενοι, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, Ατύχημα, Αυτοκίνητο, Έλεγχος, ενημέρωση εργαζομένων, Ένωση, επιθεώρηση εργασίας, εργασίΕς, Κανονισμός, λειτουργία καταστημάτων, μετρο, Νυχτερινή εργασία, Οικοδόμοι, Προσωπικό ασφαλείας, στολή εργασίας, τραυματισμός, υγιεινή και ασφάλεια, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, Υλικά
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1986
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 213/1986
Τίτλος Π.Δ. 213/1986 Ειδικότητα Ιατρικής της Εργασίας
Λέξεις Κλειδιά ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ειδικευόμενος ιατρός, εκπαιδευση, Ιατρός εργασίας, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1987
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 94/1987
Τίτλος Π.Δ. 94/1987 Έκθεση σε μεταλλικό μόλυβδο
Λέξεις Κλειδιά αλλαγή θέσης, Έλεγχος, ενημέρωση εργαζομένων, Επιχείρηση, Ιατρός εργασίας, Κάπνισμα, μετρο, ποινικές κυρώσεις, υγιεινή και ασφάλεια
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1988
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 294/1988
Τίτλος Π.Δ. 294/1988 Τεχνικός ασφαλείας - Ιατρός εργασίας
Λέξεις Κλειδιά Έλεγχος, επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, Ιατρός εργασίας, Τεχνικός Ασφάλειας, Χρόνος εργασίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1988
Αριθμός Νόμου ΑΥΠρΚυβΕσΟικΕργ 88555/3293/1988
Τίτλος ΑΥΠρΚυβΕσΟικΕργ 88555/3293/1988 Υγιεινή Δημόσιο
Λέξεις Κλειδιά ανθυγιεινή εργασία, επίδομα, Επιχείρηση, πρόστιμο, προσωπικό Δημοσίου, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, υπουργείο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1991
Αριθμός Νόμου ΕΓΣΣΕ/1991
Τίτλος ΕΓΣΣΕ/1991
Λέξεις Κλειδιά αποδοχές, Βασικός μισθός, ΓΣΕΕ, Επαγγελματική Κατάρτιση, επίδομα, εργοδοτική εισφορά, ευνοϊκότερη ρύθμιση, ημερομίσθιο, κατώτατα όρια αποδοχών, μισθός, ομάδες εργασίας, παρακράτηση εισφορών, Σωματείο, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, Υπάλληλος
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1992
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 157/1992
Τίτλος Π.Δ. 157/1992 Υγιεινή - Ασφάλεια στο Δημόσιο
Λέξεις Κλειδιά ΑΣΦΑΛΕΙΑ, Δημόσιο, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1988
Αριθμός Νόμου Ν. 1767/1988
Τίτλος Ν. 1767/1988 Συμβούλια εργαζομένων
Λέξεις Κλειδιά ΑΣΦΑΛΕΙΑ, διαιτησία, διεθνής σύμβαση εργασίας, επιθεώρηση εργασίας, λειτουργία καταστημάτων, μεσολάβηση, Οικοδόμοι, συμβούλιο εργαζομένων, συνδικαλιστική οργάνωση, συνθηκες, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1996
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 17/1996
Τίτλος Π.Δ.17/1996 Ασφάλεια-Οδηγίες 89/391/EOK,91/383/EOK
Λέξεις Κλειδιά EΛINYAE, EΞYΠΠ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, Ατύχημα, Γιατρός εργασίας, γραπτή εκτίμηση κινδύνου, Διαβούλευση, εκπαιδευση, ΕΛΙΝΥΑΕ, ΕΞΥΠΠ, εξωτερική υπηρεσία προστασίας και πρόληψης, επιθεώρηση εργασίας, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, Εργατικό ατύχημα, ΕΣΣΥΠ, ποινικές κυρώσεις, Τεχνικός Ασφάλειας, τόπος εργασίας, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, Χρόνος εργασίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1999
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 159/1999
Τίτλος Π.Δ. 159/1999 Τροποποίηση π.δ. 17/96, π.δ. 70α/88
Λέξεις Κλειδιά αμίαντος, Γιατρός εργασίας, Τεχνικός Ασφάλειας, υγιεινή και ασφάλεια
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1999
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 95/1999
Τίτλος Π.Δ. 95/1999 Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης
Λέξεις Κλειδιά ανάκληση άδειας, Γιατρός εργασίας, εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων, ΕΞΥΠΠ, Επιχείρηση, λειτουργία καταστημάτων, Προσωπικό ασφαλείας, Τεχνικός Ασφάλειας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2001
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 338/2001
Τίτλος Π.Δ. 338/2001 Υγεία-ασφάλεια χημικοί παράγοντες
Λέξεις Κλειδιά ΑΣΦΑΛΕΙΑ, Ατύχημα, Διαβούλευση, εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων, ενημέρωση εργαζομένων, επιθεώρηση εργασίας, Κυρώσεις, Παραγωγή, ποινικές κυρώσεις
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2006
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 212/2006
Τίτλος Π.Δ. 212/2006 Προστασία από την έκθεση σε αμίαντο
Λέξεις Κλειδιά άδεια, αμίαντος, Γιατρός εργασίας, γραπτή εκτίμηση κινδύνου, Διαβούλευση, έγγραφη γνωστοποίηση, ενημέρωση εργαζομένων, επιθεώρηση εργασίας, επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, Ιατρός εργασίας, Κυρώσεις, ποινικές κυρώσεις, ΣΕΠΕ, υγιεινή και ασφάλεια, χώρος εργασίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1994
Αριθμός Νόμου Ν. 2224
Τίτλος Ν. 2224/1994-Ρύθμιση θεμάτων εργασίας
Λέξεις Κλειδιά ΑΣΦΑΛΕΙΑ, Κυρώσεις, ποινικές κυρώσεις, Πρόστιμα, πρόστιμο, προσωρινή διακοπή, συνδικαλιστικά δικαιωματα, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2010
Αριθμός Νόμου Ν. 3850
Τίτλος Ν.3850/2010-Κώδικας Υγιεινής και Ασφάλειας
Λέξεις Κλειδιά άδεια, Αμοιβή, αρμοδιοτητες, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, δημόσιες υπηρεσίες, Διαβούλευση, Εκλογή, εκπαιδευση, Έλεγχος, ενημέρωση εργαζομένων, ΕΞΥΠΠ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ιατρική πιστοποίηση, Ιατρός εργασίας, Κυρώσεις, ναυτικοί, Όροι εργασίας, ποινικές κυρώσεις, προστασία, Τεχνικός Ασφάλειας, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, χρονικά όρια εργασίας, Χρόνος
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1934
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 4.10.1934
Τίτλος Π.Δ. 4.10.1934 Λειτουργία υπόγειων εργοστασίων
Λέξεις Κλειδιά υποχρεώσεις εργαζομένων
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1979
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 422/1979
Τίτλος Π.Δ.422/1979 Σηματοδότηση ασφάλειας χώροι εργασίας
Λέξεις Κλειδιά ΑΣΦΑΛΕΙΑ, υποχρεώσεις εργοδότη, χώρος εργασίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1994
Αριθμός Νόμου ΠΔ 398
Τίτλος Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά
Λέξεις Κλειδιά ΑΣΦΑΛΕΙΑ, Οδηγία 90/270/ΕΟΚ, οθόνη, υγεία, Υπολογιστές
 στη Βιβλιοθήκη μου

Τα σχόλια έχουν κλείσει.