Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν.1483/1984 Προστασία εργαζομένων με οικογένεια

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ...

Άρθρο 1 - Έκταση εφαρμογής...

Άρθρο 2 - Εξαρτώμενα μέλη...

Άρθρο 3 - Αποδεικτικά στοιχεία...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διάκρισης...

Άρθρο 5 - Γονική άδεια ανατροφής...

Άρθρο 6 - Ασφαλιστικά δικαιώματα...

Άρθρο 7 - Άδεια απουσίας για ασθένει...

Άρθρο 8 - Μειωμένο ωράριο...

Άρθρο 9 - Άδειες απουσίας...

Άρθρο 10 - Δικαίωμα για πλήρη απασχόλ...

Άρθρο 11 - Προγραμματισμός αδειών...

Άρθρο 12 - Βρεφονηπιακοί σταθμοί...

Άρθρο 13 - Χρόνος απουσίας...

Άρθρο 14 - Λύση σχέσης εργασίας...

Άρθρο 15 - Προστασία μητρότητας...

Άρθρο 16 - Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις...

Άρθρο 17 - Διοικητικές κυρώσεις...

Άρθρο 18 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 19 - Οικονομική ενίσχυση Εργατο...

Άρθρο 20 - Εισφορές για τους σκοπούς τ...

Άρθρο 21 - Αποποινικοποίηση απεργίας...

Άρθρο 22 - Χρονικά όρια λειτουργίας φ...

Άρθρο 23 - Επέκταση επιδόματος παιδιώ...

Άρθρο 24 - Κύρωση αποφάσεων...

Άρθρο 25 - Μεταβατικές διατάξεις...

Άρθρο 26 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 27 - Έναρξη ισχύος...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Άρθρο 19 - Οικονομική ενίσχυση Εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων

Οι προθεσμίες υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για οικονομική ενίσχυση των
συνδικαλιστικών οργανώσεων έτους 1984 που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1
περίπτωση δ του άρθρου 1 του Π.Δ. 901/1976, όπως αυτές παρατάθηκαν με τις διατάξεις της
παραγράφου 2 εδάφιο δεύτερο του άρθρου 11 του Ν. 1429/1984, παρατείνονται μέχρι δύο (2)
μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

Άρθρο 20 - Εισφορές για τους σκοπούς του ΟΑΕΔ, του ΟΕΚ και της εργατικής εστίας

1. Οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων προς τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για τους κλάδους ανεργίας, στράτευσης και του Διανεμητικού
Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (Δ.Λ.Ο.Ε.Μ.), τον Οργανισμό Εργατικής
Κατοικίας (ΟΕΚ), για την παροχή στεγαστικής συνδρομής και τον Οργανισμό Εργατικής
Εστίας για τους σκοπούς τους, είναι κοινωνικοί πόροι υπέρ των ανωτέρω οργανισμών
κοινωνικής πολιτικής και εξακολουθούν να καταβάλλονται ανεξάρτητα αν οι δικαιούχοι
εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα για όμοιες παροχές από τους εργοδότες τους ή από άλλους
φορείς. 2. Εισφορές της προηγούμενης παραγράφου, που έχουν καταβληθεί μέχρι τη
δημοσίευση αυτού του νόμου στον ΟΑΕΔ, τον ΟΕΚ και την Εργατική Εστία, σε καμιά
περίπτωση δεν αναζητούνται. Τυχόν εκκρεμείς δίκες για την αναζήτηση των εισφορών αυτών
καταργούνται.
3. Ειδικές διατάξεις για την εξαίρεση από την υπαγωγή στην ασφάλιση και την καταβολή
εισφορών στον ΟΑΕΔ, τον ΟΕΚ και την Εργατική Εστία διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 21 - Αποποινικοποίηση απεργίας

Οι διατάξεις του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3, ως και της
παραγράφου 4 του άρθρου 18 του Ν. 3239/1955 (ΦΕΚ 125 τ. Α'), καταργούνται.

Άρθρο 22 - Χρονικά όρια λειτουργίας φαρμακείων κλπ.

1. Τα χρονικά όρια λειτουργίας των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, ο αριθμός των
φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν, η σειρά διημέρευσης και διανυκτέρευσης
(μερική ή ολική) αυτών καθώς και οι περιπτώσεις και οι λόγοι απαλλαγής των φαρμακοποιών
από την υποχρέωση διημέρευσης και διανυκτέρευσης καθορίζονται με απόφαση του οικείου
νομάρχη ύστερα από γνώμη των οικείων οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, όπου
υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις. Προκειμένου για το Νομό Αττικής οι ανωτέρω αρμοδιότητες
ασκούνται από το Νομάρχη Αττικής.
2. Το προσωπικό των φαρμακείων που εργάζονται κατά το χρόνο διημέρευσης ή
διανυκτέρευσης τουλάχιστον επί πέντε ώρες δικαιούται πλήρη ανάπαυση την επόμενη ημέρα.
Το τμήμα του χρόνου εργασίας που παρέχεται σε διημέρευση ή διανυκτέρευση και που δεν
συμψηφίζεται με το χρόνο της ανάπαυσης του προηγούμενου εδαφίου θεωρείται ως
υπερωριακή εργασία και εφαρμόζονται για αυτό οι ισχύουσες διατάξεις για την αμοιβή της
υπερωριακής εργασίας.
3. Οι πίνακες διημέρευσης και διανυκτέρευσης των φαρμακείων συντάσσονται με τη φροντίδα
και ευθύνη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου.
4. Σε κάθε φαρμακείο πρέπει να αναρτάται με ευθύνη του καταστηματάρχη πίνακας των
φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.
5. Από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων αυτού του άρθρου, όσον αφορά τα
χρονικά όρια λειτουργίας των φαρμακείων, εξαιρούνται τα φαρμακεία που βρίσκονται στους
διεθνείς κρατικούς αερολιμένες, τα οποία μπορούν να λειτουργούν συνεχώς, χωρίς
περιορισμό, όλο το 24ωρο και καθ' όλο το έτος.
[Η παρ. 5 του άρθρου 22 προστέθηκε με το άρθρο 41 β' του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α' 101)]
6. Τα φαρμακεία των νησιωτικών περιοχών και ιαματικών λουτροπόλεων δύνανται να
λειτουργούν πέραν από τις κανονικές ώρες λειτουργίας και όλες τις ημέρες της εβδομάδος,
μετά από σχετική απόφαση του οικείου νομάρχη. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από
της δημοσιεύσεως του νόμου».
[Η παρ. 6 προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 1963/ 1991 (ΦΕΚ Α΄ 138)]

Άρθρο 23 - Επέκταση επιδόματος παιδιών

Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, αντικαθίστανται ή συμπληρούνται οι παρακάτω
διατάξεις.
1. Στο άρθρο 8 του Ν.Δ. 2868/1958 (ΦΕΚ 178 Α) προστίθεται τρίτη παράγραφος ως εξής:
«3. Ο ΟΑΕΔ μπορεί να καταβάλλει επίδομα παιδιών και στις εξής περιπτώσεις:
α) Στη μη εργαζόμενη μητέρα με σύζυγο που υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας ως
κληρωτός ή έφεδρος ή με σύζυγο κρατούμενο που εκτίει ποινή στερητική της ελευθέρας ή
μέτρα ασφαλείας ή αναμορφωτικά μέτρα σε σωφρονιστικά καταστήματα ή ιδρύματα.
β) Σε παλιννοστούντες ή μετακινούμενους για απασχόληση στην Ελλάδα έλληνες υπηκόους
και ομογενείς, που δεν έχουν προϋποθέσεις για λήψη επιδόματος παιδιών και μόνο για τον
πρώτο χρόνο από την είσοδό τους στη Χώρα.
Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας που εκδίδονται με γνώμη του ΔΣ του ΟΑΕΔ
καθορίζονται το ύψος του επιδόματος, γενικά ή κατά κατηγορία των ανωτέρω δικαιούχων, το
οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο του κατώτατου ορίου επιδόματος
παιδιών που ισχύει κάθε φορά, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την καταβολή του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
των διατάξεων αυτής της παραγράφου».
2. Η περίπτωση γ του άρθρου 5 του ανωτέρω νομοθετικού διατάγματος αντικαθίσταται ως
εξής:
«γ) Το ύψος του καταβαλλόμενου επιδόματος, που μπορεί να υπολογίζεται γενικά για όλους ή
για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων με βάση ενιαίο μέσο ημερομίσθιο που ορίζεται για
κάθε χρόνο ή το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται
με τα ίδια διατάγματα».
3. Στην παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ Α 46) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο
ΟΑΕΔ μπορεί επίσης να συμμετέχει στα έξοδα για την ίδρυση και λειτουργία προμηθευτικών
ή καταναλωτικών συνεταιρισμών των υπαλλήλων του».

Άρθρο 24 - Κύρωση αποφάσεων

Κυρώνονται από τότε που εκδόθηκαν: 1. Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας αριθ.
31239/19.4.1984 «χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους δημοσιογράφους των
εφημερίδων «ΕΙΔΗΣΕΙΣ»και «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ», που δημοσιεύτηκε στο φύλλο
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθ. 302/τ.Β./15.5.1984 και της οποίας το κείμενο έχει ως
εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν.Δ/τος 2961/54 «περί συστάσεως
Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας». 2. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 212/69
«Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού».
3. Το γεγονός ότι στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι.
Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε την εφάπαξ καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από δέκα οκτώ χιλιάδες
(18.000) δρχ. σε καθένα από τους δημοσιογράφους των εφημερίδων «ΕΙΔΗΣΕΙΣ»και
«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ»λόγω των γιορτών του Πάσχα.
Η παρούσα απόφαση θα επικυρωθεί με νομοθετική διάταξη.
Η αξίωση της παραπάνω οικονομικής ενίσχυσης παραγράφεται μετά τριάντα (30) ημέρες από
της κοινοποιήσεως της απόφασης αυτής στην αρμόδια για την επιδότηση Υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή, που κοινοποιείται για εκτέλεση, να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Ο Υπουργός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ»
2. Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας αριθ. 31242/19.4.1984 «χορήγηση έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης στους μισθωτούς των εφημερίδων «ΕΙΔΗΣΕΙΣ»και «ΓΝΩΜΗ», που
δεν υπάγονται στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ και που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας
της Κυβέρνησης αριθ. 302 τ.Β/ 15.5.1984 και της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν.Δ/τος 2961/1954 «περί συστάσεως
Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας».
2. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 212/1969 «περί Οργανώσεως και διοικήσεως του Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού».
3. Το γεγονός ότι στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν ειδικοί λόγοι».
Αποφασίζουμε:
1 Τροποποιούμε την παρ. 1 της αριθ. 31205/18.4.84 απόφασής μας για χορήγηση έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης στους μισθωτούς των εφημερίδων «ΓΝΩΜΗ»και «ΕΙΔΗΣΕΙΣ»και
ορίζουμε όπως της χορηγούμενης με την απόφαση αυτή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των
(18.000) δρχ. δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί των εν λόγω εφημερίδων, ανεξάρτητα αν
υπάγονται ή όχι στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ. 2. Η αξίωση της παραπάνω
οικονομικής ενίσχυσης παραγράφεται μετά τριάντα (30) μέρες από της κοινοποιήσεως της
απόφασης αυτής στην αρμόδια για την επιδότηση υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή, που κοινοποιείται για εκτέλεση, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης, θα επικυρωθεί δε με νομοθετική διάταξη.
Ο Υπουργός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ»

Άρθρο 25 - Μεταβατικές διατάξεις

1. Κυρώνεται και ισχύει από 28.1.1983 η με αριθ. 7/1983 απόφαση του Πρωτοβάθμιου
Διοικητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου Αθηνών που κηρύχτηκε εκτελεστή με την αριθ. 15590
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της
Κυβέρνησης αριθ. 488 τεύχος Βύ της 14.5.1984.
Το διατακτικό της αρ. 7/1983 απόφασης που αφορά τις Τράπεζες:
1) ΑLGΕΜΕΝΕ ΒΑΝΚ NΕDERLAND N.V.,
2) ΒΑΝΚ ΟF ΑΜΕRΙΚΑ Ν.Τ. και S.Α.,
3) ΤΗΕ CΗΑSΕ ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ ΒΑΝΚ Ν.Α.,
4) CΟΝΤΙΝΕΝΤΑL ΒΑΝΚ,
5) WILLIAMS ΑΝD CLΥΝ'S ΒΑΝΚ LΤD,
6) ΝΑΤΙΟΝΑΙ WESΤΜΙΝSΤΕR ΒΑΝΚ LTD,
7) GRINDLAYS ΒΑΝΚ LIΜΙTED,
8) CREDIT CΟΜΜΕRCIAL DΕ FRANCE,
9) ΒΑΝΚ ΟF ΝΟVΑ SCOTIA,
10) CITIBANK Ν.Α.
έχει ως εξής:
1. Οι Τράπεζες
1) ΑLGΕΜΕΝΕ,
2) ΒΑΝΚ ΟF ΑΜΕRICA,
3) CHASE ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ,
4) CΟΝΤΙΝΕΝΤΑL ΒΑΝΚ,
5) WILLIAMS ΑΝD GLYN'S,
6) WESTMINSTER,
7) GRINDLAYS,
8) CCF,
9) ΝΟVΑ SCOTIA,
10) CΙΤΙ ΒΑΝΚ
υποχρεούνται να καταβάλουν απ' ευθείας στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ κάθε μήνα ποσοστό 4% επί των
πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού τους.
Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από τις 28 Ιανουαρίου 1983».
2. Κυρώνεται από τότε που ίσχυσε και εφαρμόζεται για όλες τις Τράπεζες (Ελληνικές και
Ξένες) που λειτουργούν στην Ελλάδα η από 17 Μαΐου 1984 Ειδική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας που αφορά το προσωπικό των Τραπεζών που υπογράφηκε παρουσία του
Υπουργού Εργασίας και η οποία με την αριθμ. 15474/1984 απόφαση του ίδιου Υπουργού
δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης αριθ. 356 τ. δεύτερο 5.6.1984 .
3. Επεκτείνεται και εφαρμόζεται στο προσωπικό όλων των τραπεζών (Ελληνικών και Ξένων)
που λειτουργούν στην Ελλάδα η από 4 Αυγούστου 1982 ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
«περί των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Τραπεζών που κυρώθηκε με το
άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 τ. Α/14 4.1983).

Άρθρο 26 - Καταργούμενες διατάξεις

Οι διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1082/1980 «περί τροποποιήσεως κλπ.,
ενίων εργατικών νόμων κλπ»(ΦΕΚ 250/Α/29.10.1980) καταργούνται.

Άρθρο 27 - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στα επί μέρους άρθρα του.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.