Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Αριθμός μεσολαβητών-διαιτητών

1. Ο ανώτατος αριθμός θέσεων μεσολαβητών αποκλειστικής ή μη απασχόλησης είναι για όλη τη χώρα
50, από τους οποίους 20 μπορεί να είναι και διαιτητές. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού
Μεσολάβησης και Διαιτησίας αποφασίζει κατά την κρίση του πόσες από τις παραπάνω θέσεις
μεσολαβητών-διαιτητών θα πληρωθούν κατά την πρώτη προκήρυξη καθώς και την τυχόν κατανομή
τους κατά γεωγραφική περιφέρεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μπορεί να αποφασίζει
την πλήρωση και άλλων θέσεων μεσολαβητών, εφόσον προκύψει ανάγκη, με νεότερη προκήρυξη.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού καταρτίζει, κατόπιν επιλογής μεταξύ των υποψηφίων, τον
ειδικό κατάλογο των μεσολαβητών και τον ειδικό κατάλογο των διαιτητών. Οι επιλεγέντες ως
διαιτητές δύνανται να μετέχουν και στον ειδικό κατάλογο των μεσολαβητών. Αποκλείεται η άσκηση
μεσολάβησης και διαιτησίας από το ίδιο πρόσωπο στην ίδια υπόθεση.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.