Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν.1426/1984-Κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη

Άρθρα Νόμου

Άρθρο πρώτο - Κύρωση Ευρωπαικού Κοινωνικού ...

Μέρος Ι - Σκοπός...

Μέρος ΙΙ - Υποχρεώσεις...

Άρθρο 1 - Δικαίωμα για εργασία...

Άρθρο 2 - Δικαίωμα για δίκαιες συν...

Άρθρο 3 - Δικαίωμα για ασφαλείς κα...

Άρθρο 4 - Δικαίωμα για δίκαιη αμοι...

Άρθρο 5 - Συνδικαλιστικό δικαίωμα...

Άρθρο 6 - Δικαίωμα συλλογικής δια...

Άρθρο 7 - Δικαίωμα των παιδιών και...

Άρθρο 8 - Δικαίωμα των εργαζομένω...

Άρθρο 9 - Δικαίωμα για επαγγελματ...

Άρθρο 10 - Δικαίωμα για επαγγελματ...

Άρθρο 11 - Δικαίωμα για προστασία τ...

Άρθρο 12 - Δικαίωμα για κοινωνική α...

Άρθρο 13 - Δικαίωμα για κοινωνική κ...

Άρθρο 14 - Δικαίωμα για απόλαυση τω...

Άρθρο 15 - Δικαίωμα των προσώπων πο...

Άρθρο 16 - Δικαίωμα της οικογένεια...

Άρθρο 17 - Δικαίωμα της μητέρας και...

Άρθρο 18 - Δικαίωμα για την άσκηση ...

Άρθρο 19 - Δικαίωμα των μεταναστών ...

Μέρος ΙΙΙ - ...

Άρθρο 20 - Δεσμεύσεις...

Μέρος IV - ...

Άρθρο 21 - Εκθέσεις για τις διατάξε...

Άρθρο 22 - Εκθέσεις σχετικά με τις ...

Άρθρο 23 - Κοινοποίηση αντιγράφων...

Άρθρο 24 - Εξέταση των εκθέσεων...

Άρθρο 25 - Επιτροπή εμπειρογνωμόνω...

Άρθρο 26 - Συμμετοχή της Διεθνούς Ο...

Άρθρο 27 - Υποεπιτροπή της Κυβερνη...

Άρθρο 28 - Συμβουλευτική Συνέλευση...

Άρθρο 29 - Επιτροπή των Υπουργών...

Μέρος V - ...

Άρθρο 30 - Εξαιρέσεις σε περίπτωση ...

Άρθρο 31 - Περιορισμοί...

Άρθρο 32 - Σχέσεις του Χάρτη και το...

Άρθρο 33 - Εφαρμογή με τις συλλογικ...

Άρθρο 34 - Εδαφική εφαρμογή...

Άρθρο 35 - Υπογραφή, επικύρωση, ένα...

Άρθρο 36 - Τροποποιήσεις...

Άρθρο 37 - Καταγγελία...

Άρθρο 38 - Παράρτημα...

Άρθρο δεύτερο - ...

Άρθρο 3 - ...

Άρθρο πρώτο - Κύρωση Ευρωπαικού Κοινωνικού Χάρτη

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 του Συντάγματος ο Ευρωπαϊκός
Κοινωνικός Χάρτης που υπογράφτηκε στο Τορίνο της Ιταλίας στις 18 Οκτώβρη 1961,
του οποίου το κείμενο, στο γαλλικό πρωτότυπο και την ελληνική του μετάφραση είναι
το ακόλουθο:
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
Οι Κυβερνήσεις που υπογράφουν και είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Αφού έκριναν ότι ο σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η πραγματοποίηση
στενότερης ένωσης των μελών του για τη διαφύλαξη και προώθηση των ιδανικών και
των αρχών που αποτελούν την κοινή τους κληρονομιά και την ευνοήσει της
οικονομικής και κοινωνικής προόδου τους, ιδίως με την προάσπιση και ανάπτυξη
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.
Αφού έκριναν ότι σύμφωνα με τη σύμβαση για τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, που υπογράφηκε στη Ρώμη στις 4
Νοέμβρη 1950 και το συμπληρωματικό Πρωτόκολλο της, που υπογράφηκε στο
Παρίσι στις 20 Μάρτη 1952, τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης
συμφώνησαν να εξασφαλίσουν στους πληθυσμούς τους τα αστικά και πολιτικά
δικαιώματα και τις ελευθερίες που προβλέπονται στα κείμενα αυτά.
Αφού έκριναν ότι η απόλαυση των κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να
εξασφαλίζεται χωρίς διάκριση που να βασίζεται στη φυλή, στο χρώμα, στο φύλο, στο
θρήσκευμα, στις πολιτικές πεποιθήσεις, στην εθνική καταγωγή ή την κοινωνική
προέλευση.
Αφού αποφάσισαν να καταβάλλουν κοινές προσπάθειες για να βελτιώσουν το βιοτικό
επίπεδο και να προωθήσουν την καλή διαβίωση όλων των κατηγοριών του
πληθυσμού τους, αγροτικών και αστικών, με τα κατάλληλα μέσα και επιτεύγματα.
Συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Μέρος Ι - Σκοπός

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν, ως αντικειμενικό σκοπό της πολιτικής τους
να συνεχίσουν με όλα τα χρήσιμα μέσα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την επίτευξη
προϋποθέσεων για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης των ακόλουθων
δικαιωμάτων και αρχών:
1. Κάθε πρόσωπο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κερδίζει τη ζωή του με
εργασία που αναλαμβάνει ελεύθερα.
2. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιες συνθήκες εργασίας.
3. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία τους.
4. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιη αμοιβή, που να εξασφαλίζει σ
αυτούς και τις οικογένειες τους ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο.
5. Όλοι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες έχουν δικαίωμα να συνεταιρίζονται ελεύθερα
στα πλαίσια εθνικών ή διεθνών οργανώσεων για την προστασία των οικονομικών και
κοινωνικών συμφερόντων τους.
6. Όλοι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες έχουν δικαίωμα για συλλογικές
διαπραγματεύσεις.
7. Τα παιδιά και τα νεαρά πρόσωπα έχουν δικαίωμα για ειδική προστασία από τους
σωματικούς και ηθικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθενται.
8. Οι εργαζόμενες γυναίκες, σε περίπτωση μητρότητας, καθώς και οι άλλες
εργαζόμενες σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν δικαίωμα για ειδική προστασία στην
εργασία τους.
9. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα για κατάλληλα μέσα επαγγελματικού
προσανατολισμού για να βοηθηθεί στην επιλογή επαγγέλματος σύμφωνα με τις
προσωπικές ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του.
10. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα για κατάλληλα μέσα επαγγελματικής εκπαίδευσης.
11. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να απολαμβάνει κάθε μέτρο που του επιτρέπει να
έχει την καλύτερη δυνατή κατάσταση υγείας.
12. Όλοι οι εργαζόμενοι και τα προστατευόμενα απ αυτούς μέλη της οικογενείας τους
έχουν δικαίωμα για κοινωνική ασφάλεια.
13. Κάθε πρόσωπο που δεν έχει επαρκείς πόρους έχει δικαίωμα για κοινωνική και
ιατρική αντίληψη.
14. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να απολαμβάνει εξειδικευμένες κοινωνικές
υπηρεσίες,
15. Κάθε ανάπηρο πρόσωπο έχει δικαίωμα για επαγγελματική εκπαίδευση και για
επαγγελματική και κοινωνική επαναπροσαρμογή, ανεξάρτητα από την αίτια και τη
φύση της αναπηρίας της.
16. Η οικογένεια, ως βασικό κύτταρο της κοινωνίας, έχει δικαίωμα για κατάλληλη
κοινωνική, νομική και οικονομική προστασία για να εξασφαλίσει την πλήρη ανάπτυξη
της.
17. Η μητέρα και το παιδί, ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση και τις
οικογενειακές σχέσεις, έχουν δικαίωμα για κατάλληλη κοινωνική και οικονομική
προστασία.
18. Οι υπήκοοι ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν δικαίωμα να ασκούν στο
έδαφος ενός άλλου Μέρους οποιαδήποτε κερδοφόρα δραστηριότητα με ίσους όρους
με τους υπηκόους του Μέρους, αυτού, με την επιφύλαξη περιορισμών που
βασίζονται σε σοβαρούς λόγους οικονομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα.
19. Οι μετανάστες εργαζόμενοι που είναι υπήκοοι ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη
καθώς και οι οικογένειες τους έχουν δικαίωμα για προστασία και αντίληψη στο
έδαφος οποιουδήποτε άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

Μέρος ΙΙ - Υποχρεώσεις

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να θεωρούν ότι
δεσμεύονται, όπως προβλέπεται στο Μέρος ΙΙΙ, από τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τα παρακάτω άρθρα και παραγράφους.

Άρθρο 1 - Δικαίωμα για εργασία

Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για εργασία τα
Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση:
1. Να αναγνωρίζουν, ως ένα από τους κυριότερους αντικειμενικούς τους σκοπούς και
αρμοδιότητες την πραγματοποίηση και τη διατήρηση του ψηλότερου και
σταθερότερου δυνατού επιπέδου απασχόλησης για την επίτευξη της πλήρους
απασχόλησης.
2. Να προστατεύουν με αποτελεσματικό τρόπο το δικαίωμα του εργαζομένου να
κερδίζει τη ζωή του με εργασία που αναλαμβάνει ελεύθερα.
3. Να συστήνουν ή να διατηρούν δωρεάν υπηρεσίες απασχόλησης για όλους τους
εργαζομένους.
4. Να εξασφαλίζουν ή να ευνοούν κατάλληλο επαγγελματικό προσανατολισμό καθώς
επίσης και κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση και επαναπροσαρμογή.

Άρθρο 2 - Δικαίωμα για δίκαιες συνθήκες εργασίας

Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για δίκαιες συνθήκες
εργασίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση:
1. Να καθορίζουν λογική διάρκεια ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας, ενώ θα
πρέπει να μειώνεται σταδιακά η εβδομαδιαία διάρκεια της εργασίας, εφόσον το
επιτρέπουν η αύξηση της παραγωγικότητας και οι άλλοι σχετικοί παράγοντες.
2. Να προβλέπουν αργίες με αποδοχές.
3. Να εξασφαλίζουν τη χορήγηση ετήσιας αδείας με αποδοχές με διάρκεια
τουλάχιστο δύο εβδομάδες.
4. Να εξασφαλίζουν στους εργαζομένους που απασχολούνται σε ορισμένες
επικίνδυνες ή ανθυγιεινές εργασίες, είτε μείωση της διάρκειας της εργασίας είτε
συμπληρωματική άδεια με αποδοχές.
5. Να εξασφαλίζουν εβδομαδιαία ανάπαυση που να συμπίπτει, κατά το δυνατό, με
την ημέρα της εβδομάδας που αναγνωρίζεται ως ημέρα ανάπαυσης είτε
παραδοσιακά είτε από τις συνήθειες της χώρας ή της περιοχής.

Άρθρο 3 - Δικαίωμα για ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας

Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για ασφαλείς και
υγιεινές συνθήκες εργασίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση:
1. Να εκδίδουν κανονισμούς ασφάλειας και υγιεινής.
2. Να καθορίζουν μέτρα ελέγχου της εφαρμογής των κανονισμών αυτών.
3. Να συμβουλεύονται όταν είναι δυνατό τις εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις
πάνω στα μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας και της υγιεινής της
εργασίας.

Άρθρο 4 - Δικαίωμα για δίκαιη αμοιβή

Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για δίκαιη αμοιβή, τα
Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση:
1. Να αναγνωρίζουν το δικαίωμα των εργαζομένων για αμοιβή αρκετή να εξασφαλίζει
σ αυτούς και τις οικογένειες τους ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.
2. Να αναγνωρίζουν το δικαίωμα των εργαζομένων για αυξημένη αμοιβή για
υπερωριακή απασχόληση, με εξαίρεση ορισμένες ειδικές περιπτώσεις.
3. Να αναγνωρίζουν το δικαίωμα των εργαζομένων, αντρών και γυναικών, για ίση
αμοιβή για εργασία ίσης αξίας.
4. Να αναγνωρίζουν το δικαίωμα όλων των εργαζομένων για λογική προθεσμία
προειδοποίησης σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης.
5. Να επιτρέπουν κρατήσεις πάνω στις αποδοχές μόνο σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις και μέσα στα όρια που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία ή
ρύθμιση ή καθορίζονται με συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις.
Η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών θα πρέπει να εξασφαλίζεται είτε με ελεύθερα
συναπτόμενες συλλογικές συμβάσεις είτε με διαιτητικές αποφάσεις είτε με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες.

Άρθρο 5 - Συνδικαλιστικό δικαίωμα

Για την εξασφάλιση ή την προώθηση της ελευθερίας των εργοδοτών και των
εργαζομένων να συνιστούν τοπικές, εθνικές ή διεθνείς οργανώσεις για την
προστασία των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων τους και να προσχωρούν
σ αυτές τις οργανώσεις, τα Συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση ώστε
η εθνική νομοθεσία να μη προσβάλλει αλλά ούτε να εφαρμόζεται με τέτοιο τρόπο
που να προσβάλλει την ελευθερία αυτή. Το μέτρο στο οποίο οι εγγυήσεις που
προβλέπονται απ αυτό το άρθρο θα εφαρμόζονται στην αστυνομία θα καθορίζεται
από την εθνική νομοθεσία ή ρύθμιση. Η αρχή της εφαρμογής των εγγυήσεων αυτών
στα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και το μέτρο στο οποίο θα μπορούσαν να
εφαρμοσθούν σ αυτή την κατηγορία προσώπων καθορίζονται επίσης από την εθνική
νομοθεσία ή ρύθμιση.

Άρθρο 6 - Δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης

Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος της συλλογικής
διαπραγμάτευσης, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση:
1. Να ευνοούν την ισομερή συνεννόηση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.
2. Να προωθούν, όταν αυτό είναι αναγκαίο και σκόπιμο, την καθιέρωση διαδικασιών
εκούσιας διαπραγμάτευσης μεταξύ των εργοδοτών ή των οργανώσεων των
εργοδοτών αφ'ενός και των οργανώσεων των εργαζομένων αφ'ετέρου, προκειμένου
να ρυθμίζονται οι όροι απασχόλησης με συλλογικές συμβάσεις.
3. Να ευνοούν την καθιέρωση και χρησιμοποίηση κατάλληλων διαδικαστικών
συνδιαλλαγής και διαιτησίας για τη ρύθμιση των εργασιακών διαφορών και
αναγνωρίζουν:
4. Το δικαίωμα των εργαζομένων και των εργοδοτών για συλλογικές ενέργειες σε
περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, περιλαμβανομένου και του δικαιώματος της
απεργίας, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν
από τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις.

Άρθρο 7 - Δικαίωμα των παιδιών και των νεαρών προσώπων για προστασία

Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης το δικαιώματος των παιδιών, και των
νεαρών προσώπων για προστασία, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την
υποχρέωση:
1. Να καθορίζουν το 15ο έτος της ηλικίας ως κατώτατο όριο ηλικίας για την είσοδο
στην απασχόληση με δυνατότητα όμως εξαιρέσεων για τα παιδιά, που
απασχολούνται σε ορισμένες ελαφρές εργασίες που δεν απειλούν να βλάψουν την
υγεία τους, την ηθική τους ή την εκπαίδευση τους.
2. Να καθορίζουν ψηλότερο κατώτατο όριο ηλικίας για την είσοδο στην απασχόληση
για ορισμένες εργασίες που θεωρούνται επικίνδυνες ή ανθυγιεινές.
3. Να απαγορεύουν την απασχόληση παιδιών, που υποχρεούνται να φοιτούν σε
σχολείο, σε εργασίες που τους στερούν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την
εκπαίδευση αυτή.
4. Να περιορίζουν τη διάρκεια της εργασίας των εργαζομένων που έχουν ηλικία κάτω
των 16 ετών έτσι ώστε να ανταποκρίνεται αυτή στις απαιτήσεις της ανάπτυξης τους
και ιδιαίτερα στις ανάγκες της επαγγελματικής τους εκπαίδευσης.
5. Να αναγνωρίζουν το δικαίωμα των νεαρών εργαζομένων και των μαθητευομένων,
για δίκαιη αμοιβή ή για κατάλληλη παροχή.
6. Να προβλέπουν ότι οι ώρες που διαθέτουν τα νεαρά πρόσωπα για επαγγελματική
εκπαίδευση κατά την κανονική διάρκεια της εργασίας τους, με τη συναίνεση του
εργοδότη τους, θα θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται στην ημερήσια εργασία.
7. Να καθορίζουν τη διάρκεια της κανονικής άδειας με αποδοχές, για τους
εργαζομένους με ηλικία κάτω των 18 ετών σε τρεις εβδομάδες τουλάχιστον.
8. Να απαγορεύουν την απασχόληση εργαζομένων με ηλικία κάτω των 18 ετών σε
νυκτερινές εργασίες με εξαίρεση ορισμένες απασχολήσεις, που καθορίζονται από την
εθνική νομοθεσία ή ρύθμιση.
9. Να προβλέπουν ότι οι εργαζόμενοι με ηλικία κάτω των 18 ετών που
απασχολούνται σε ορισμένες εργασίες που καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία ή
ρύθμιση θα πρέπει να υποβάλλονται σε τακτική ιατρική εξέταση.
10. Να εξασφαλίζουν ειδική προστασία από τους σωματικούς και ηθικούς κινδύνους
στους οποίους εκτίθεται τα παιδιά και τα νεαρά πρόσωπα και κυρίως από τους
κινδύνους εκείνους που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από την εργασία τους.

Άρθρο 8 - Δικαίωμα των εργαζομένων γυναικών για προστασία

Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος των εργαζομένων
γυναικών για προστασία τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση:
1. Να εξασφαλίζουν στις γυναίκες πριν και μετά τον τοκετό, ανάπαυση συνολικής
διάρκειας τουλάχιστον 12 εβδομάδων είτε με τη μορφή αδείας με αποδοχές, είτε με
μορφή κατάλληλων παροχών κοινωνικής ασφάλειας ή παροχών από δημόσια
κεφάλαια.
2. Να θεωρούν παράνομη την κοινοποίηση από μέρους του εργοδότη της απόλυσης
σε γυναίκα που διαρκεί η άδεια της λόγω μητρότητας ή σε ημερομηνία που η
προθεσμία της προειδοποίησης εκπνέει κατά τη διάρκεια της απουσίας αυτής.
3. Να εξασφαλίζουν στις μητέρες που θηλάζουν τα παιδιά τους παύσεις εργασίας
που να είναι αρκετές για το σκοπό αυτόν.
4. α) Να ρυθμίζουν την απασχόληση του γυναικείου εργατικού δυναμικού για
νυκτερινή εργασία σε βιομηχανικές απασχολήσεις.
β) Να απαγορεύουν την απασχόληση του γυναικείου εργατικού δυναμικού σε
υπόγειες εργασίες στα μεταλλεία και ενδεχόμενα σε όλες τις εργασίες που δεν
ταιριάζουν στο εργατικό αυτό δυναμικό λόγω του επικινδύνου, ανθυγιεινού ή
επίπονου χαρακτήρα τους.

Άρθρο 9 - Δικαίωμα για επαγγελματικό προσανατολισμό

Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για επαγγελματικό
προσανατολισμό, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να
συστήνουν ή να προωθούν, εφόσον είναι αναγκαίο, υπηρεσία που θα βοηθάει όλα τα
πρόσωπα, περιλαμβανομένων και των αναπήρων, στην επίλυση των προβλημάτων
τους που σχετίζονται με την εκλογή επαγγέλματος ή με την επαγγελματική τους
προώθηση, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ενδιαφερομένου
και τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σ αυτά και στις δυνατότητες της αγοράς
εργασίας, η βοήθεια αυτή θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν, τόσο στους νέους, στους
οποίους περιλαμβάνονται και τα παιδιά σχολικής ηλικίας, όσο και στους ενήλικες.

Άρθρο 10 - Δικαίωμα για επαγγελματική εκπαίδευση

Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για επαγγελματική
εκπαίδευση, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση:
1. Να εξασφαλίζουν ή να ευνοούν, εφόσον είναι ανάγκη, την τεχνική και
επαγγελματική εκπαίδευση όλων των προσώπων, περιλαμβανομένων και των
αναπήρων, σε συνεννόηση με τις επαγγελματικές οργανώσεις των εργοδοτών και
των εργαζομένων και να παρέχουν τα μέσα που θα επιτρέπουν την είσοδο τους στην
ανώτερη τεχνική εκπαίδευση και στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση με μοναδικό
κριτήριο την ατομική ικανότητα.
2. Να εξασφαλίζουν ή να ευνοούν σύστημα μαθητείας καθώς και άλλα συστήματα
εκπαίδευσης των νεαρών αγοριών και κοριτσιών στις διάφορες απασχολήσεις τους.
3. Να εξασφαλίζουν ή να ευνοούν, εφόσον είναι ανάγκη:
α) κατάλληλα και προσιτά μέτρα για την εκπαίδευση των ενήλικων εργαζομένων,
β) ειδικά μέτρα για επαγγελματική μετεκπαίδευση των ενηλίκων εργαζομένων που
επιβάλλεται από την τεχνική εξέλιξη ή από νέα προσανατολισμό της αγοράς
εργασίας.
4. Να ενθαρρύνουν την πλήρη χρησιμοποίηση των μέσων, που προβλέπονται από
κατάλληλες διατάξεις, όπως είναι:
α) η μείωση ή η κατάργηση δικαιωμάτων και τελών,
β) η χορήγηση οικονομικής βοήθειας στις κατάλληλες περιπτώσεις γ) ο
συνυπολογισμός στο κανονικό ωράριο εργασίας του χρόνου που διατίθεται για
συμπληρωματικά εκπαιδευτικά μαθήματα που παρακολουθούν οι εργαζόμενοι κατά
τη διάρκεια της απασχόλησης τους μετά από αίτημα του εργοδότη τους.
δ) η εγγύηση με κατάλληλο έλεγχο και σε συνεννόηση με τις επαγγελματικές
οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων, της αποτελεσματικότητας του
συστήματος μαθητείας και κάθε άλλου συστήματος εκπαίδευσης για νεαρούς
εργαζομένους και γενικά της κατάλληλης προστασίας των νεαρών εργαζομένων.

Άρθρο 11 - Δικαίωμα για προστασία της υγείας

Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για προστασία της
υγείας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να λαμβάνουν είτε
απευθείας είτε με τη συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών οργανώσεων, κατάλληλα
μέτρα που θα αποσκοπούν ιδίως:
1. Να εξασφαλίζουν κατά το δυνατό τα αίτια μη ικανοποιητικής υγείας.
2. Να προβλέπουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαφώτισης σε ότι
αφορά τη βελτίωση της υγείας και την ανάπτυξη της συναίσθησης ατομικής ευθύνης
στον τομέα της υγείας.
3. Να προλαβαίνουν, κατά το δυνατό, τις επιδημικές, ενδημικές και άλλες ασθένειες.

Άρθρο 12 - Δικαίωμα για κοινωνική ασφάλεια

Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για κοινωνική
ασφάλεια, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση:
1. Να καθιερώνουν ή να διατηρούν σύστημα κοινωνικής ασφάλειας 2. Να διατηρούν
το σύστημα κοινωνικής ασφάλειας σε ικανοποιητικό επίπεδο ίσο τουλάχιστον με
εκείνο που απαιτείται για την επικύρωση της 102 Διεθνούς Σύμβασης εργασίας,
σχετικά με τα ελάχιστα όρια κοινωνικής ασφάλειας.
3. Να καταβάλλουν προσπάθειες για την ανύψωση του συστήματος κοινωνικής
ασφάλειας σε ψηλότερο επίπεδο.
4. Να λαμβάνουν μέτρα με τη σύναψη των κατάλληλων διμερών ή πολυμερών
συμβάσεων ή με άλλα μέσα και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που
καθορίζονται με τις συμφωνίες αυτές, για να διασφαλίζουν:
α) την ισότητα μεταχείρισης ανάμεσα στους υπηκόους του κάθε Συμβαλλόμενου
Μέρους και τους υπηκόους των άλλων μερών αναφορικά με τα δικαιώματα για
κοινωνική ασφάλεια, περιλαμβανομένης και της διαφύλαξης των πλεονεκτημάτων
που έχουν παραχωρηθεί από τις νομοθεσίες κοινωνικής ασφάλειας, ανεξάρτητα με
τις μετακινήσεις που θα ήταν δυνατό να πραγματοποιήσουν τα προστατευόμενα
πρόσωπα στο έδαφος των Συμβαλλομένων Μερών,
β) την παροχή, διατήρηση και αποκατάσταση των δικαιωμάτων για κοινωνική
ασφάλεια με μέσα όπως είναι ο συνυπολογισμός των περιόδων ασφάλισης ή
απασχόλησης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κάθενός από
τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

Άρθρο 13 - Δικαίωμα για κοινωνική και ιατρική αντίληψη

Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για κοινωνική και
ιατρική αντίληψη, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση:
1. Να μεριμνούν ώστε κάθε πρόσωπο, που δεν διαθέτει επαρκείς πόρους και δεν
είναι σε θέση να τους εξασφαλίσει με δικά του μέσα ή από άλλη πηγή, ιδίως δε από
παροχές που καταβάλλονται από σύστημα κοινωνικής ασφάλειας, να μπορεί να
λαμβάνει κατάλληλη βοήθεια και σε περίπτωση ασθένειας τις φροντίδες που απαιτεί
η κατάσταση της υγείας του.
2. Να μεριμνούν ώστε τα πρόσωπα που δικαιούνται παρόμοια βοήθεια να μην
βλέπουν να τους περιορίζονται από το λόγο αυτόν τα πολιτικά ή κοινωνικά
δικαιώματα τους.
3. Να προβλέπουν ότι όλα τα πρόσωπα θα μπορούν να λαμβάνουν από τις αρμόδιες
υπηρεσίες δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα οποιαδήποτε αναγκαία προσωπική
βοήθεια για την πρόληψη, εξάλειψη ή βελτίωση της κατάστασης ανάγκης
προσωπικής ή οικογενειακής φύσεως.
4. Να εφαρμόζουν τις διατάξεις των παρ. 1 2 και 3 αυτού του άρθρου, με βάση την
ισότητα των υπηκόων τους με τους υπηκόους των άλλων Συμβαλλομένων Μερών,
που βρίσκονται νόμιμα στο έδαφος τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που
αναλαμβάνουν με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση κοινωνικής και ιατρικής αντίληψης,
που υπογράφτηκε στο Παρίσι στις 11 Δεκέμβρη 1953.

Άρθρο 14 - Δικαίωμα για απόλαυση των κοινωνικών υπηρεσιών

Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για απόλαυση των
κοινωνικών υπηρεσιών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση:
1. Να ενθαρρύνουν ή να οργανώσουν τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τις
μεθόδους που ταιριάζουν στην κοινωνική υπηρεσία και συμβάλλουν στην καλή
διαβίωση και στην ανάπτυξη των ατόμων και των ομάδων μέσα στην κοινωνία καθώς
και στην προσαρμογή τους στο κοινωνικό περιβάλλον.
2. Να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των ατόμων και των εθελοντικών ή άλλων
οργανώσεων στη σύσταση ή στη διατήρηση των υπηρεσιών αυτών.

Άρθρο 15 - Δικαίωμα των προσώπων που μειονεκτούν σωματικά ή διανοητικά για επαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματική και κοινωνική επαναπροσαρμογή

Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος των προσώπων που
μειονεκτούν σωματικά ή διανοητικά για επαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματική
και κοινωνική επαναπροσαρμογή τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την
υποχρέωση:
1. Να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να θέτουν στη διάθεση των
ενδιαφερομένων μέσα επαγγελματικής εκπαίδευσης, στα οποία θα περιλαμβάνονται,
ενδεχόμενα, ειδικευμένα ιδρύματα δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα.
2. Να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την τοποθέτηση των σωματικά
μειονεκτούντων προσώπων, ιδίως μέσω ειδικευμένων υπηρεσιών, τοποθέτησης σε
εργασία, για τη δημιουργία δυνατοτήτων προστατευόμενης απασχόλησης και την
εφαρμογή μέτρων για την ενθάρρυνση των εργοδοτών να προσλαμβάνουν σωματικά
μειονεκτούντα πρόσωπα.

Άρθρο 16 - Δικαίωμα της οικογένειας για κοινωνική, νομική και οικονομική προστασία

Για πραγματοποίηση των απαραιτήτων συνθηκών διαβίωσης που απαιτούνται για
την πλήρη ανάπτυξη της οικογένειας που είναι βασικό κύτταρο της κοινωνίας, τα
Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθούν την οικονομική,
νομική και κοινωνική προστασία της οικογενειακής ζωής, ιδίως με κοινωνικές και
οικογενειακές παροχές, με φορολογικές διατάξεις, με ενθάρρυνση για την κατασκευή
κατοικιών, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικογένειας , με την ενίσχυση
των νέων εστιών ή με κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο.

Άρθρο 17 - Δικαίωμα της μητέρας και του παιδιού για κοινωνική και οικονομική προστασία

Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος της μητέρας και του
παιδιού για κοινωνική και οικονομική προστασία τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα λάβουν
όλα τα αναγκαία μέτρα για το σκοπό αυτόν περιλαμβανομένης της σύστασης ή της
διατήρησης κατάλληλων ιδρυμάτων ή υπηρεσιών.

Άρθρο 18 - Δικαίωμα για την άσκηση κερδοφόρας δραστηριότητας στο έδαφος των άλλων Συμβαλλομένων Μερών

Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος εξάσκησης
κερδοφόρας δραστηριότητας στο έδαφος οποιουδήποτε άλλου Συμβαλλόμενου
Μέρους, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση:
1. Να εφαρμόζουν τους υπάρχοντες κανονισμούς με φιλελεύθερο πνεύμα.
2. Να απλοποιούν τις διατυπώσεις που ισχύουν και να μειώνουν ή να καταργούν τα
δικαστικά τέλη και κάθε άλλη οικονομική επιβάρυνση που καταβάλλεται από τους
αλλοδαπούς εργαζόμενους ή τους εργοδότες τους.
3. Να κάνουν ελαστικότερους, είτε ατομικά είτε συλλογικά, τους κανονισμούς που
ισχύουν για την απασχόληση των αλλοδαπών εργαζομένων και να αναγνωρίζουν:
4. Τo δικαίωμα εξόδου των υπηκόων τους που επιθυμούν να αναπτύξουν
κερδοφόρα δραστηριότητα στο έδαφος των άλλων Συμβαλλομένων Μερών.

Άρθρο 19 - Δικαίωμα των μεταναστών εργατών και των οικογενειών τους για προστασία και αντίληψη

Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του δικαιώματος των μεταναστών
εργατών και των οικογενειών τους για προστασία και αντίληψη στο έδαφος
οποιουδήποτε άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, τα Συμβαλλόμενα Μέρη
αναλαμβάνουν την υποχρέωση:
1. Να διατηρούν ή να εξασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων υπηρεσιών που θα
απασχολούνται δωρεάν με την παροχή βοήθειας στους εργαζομένους αυτούς και
ιδίως με την παροχή σ αυτούς σωστών πληροφοριών και να λαμβάνουν κάθε
χρήσιμο μέτρο, μέσα στα πλαίσια που επιτρέπονται από την εθνική νομοθεσία και
ρύθμιση, ενάντια σε κάθε απατηλή προπαγάνδα που αναφέρεται στη μετανάστευση
και παλιννόστηση.
2. Να λαμβάνουν, στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους, κατάλληλα μέτρα για να
διευκολύνεται η αναχώρηση, το ταξίδι και η υποδοχή των εργαζομένων αυτών και
των οικογενειών τους και να εξασφαλίζουν σ αυτούς στα πλαίσια της δικαιοδοσίας
τους, κατά την διάρκεια του ταξιδιού τις απαραίτητες υγειονομικές και ιατρικές
υπηρεσίες καθώς και καλές συνθήκες υγιεινής.
3. Να προωθούν τη συνεργασία, ανάλογα με την περίπτωση, μεταξύ των κοινωνικών
υπηρεσιών, δημοσίων ή ιδιωτικών, των χωρών προέλευσης και υποδοχής.
4. Να εξασφαλίζουν στους εργαζομένους αυτούς που βρίσκονται νόμιμα στο έδαφος
τους, εφόσον τα θέματα αυτά ρυθμίζονται από τη νομοθεσία ή τη ρύθμιση ή
υπάγονται στον έλεγχο των διοικητικών αρχών, ίδια μεταχείριση με τους υπηκόους
τους αναφορικά με τα παρακάτω θέματα:
α) Αμοιβή και άλλοι όροι απασχόλησης και εργασίας,
β) υπαγωγή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και απόλαυση των πλεονεκτημάτων που
παρέχονται από τις συλλογικές συμβάσεις,
γ) στέγαση
5. Να εξασφαλίζουν στους εργαζόμενους αυτούς που βρίσκονται νόμιμα στο έδαφος
τους ίση μεταχείριση με τους υπηκόους τους αναφορικά με τους δασμούς , τους
φόρους και τις εισφορές που σχετίζονται με την εργασία και καταβάλλονται με
αφορμή την ιδιότητα του εργάτη.
6. Να διευκολύνουν, κατά το δυνατό, την επανασυγκέντρωση της οικογένειας του
μετανάστη εργάτη στον οποίο έχει επιτραπεί να εγκατασταθεί στο έδαφος τους.
7. Να εξασφαλίζουν στους εργαζομένους αυτούς που βρίσκονται νόμιμα στο έδαφος
τους ίση μεταχείριση με τους υπηκόους τους από την άποψη της προσφυγής στη
δικαιοσύνη σχετικά με τα ζητήματα που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.
8. Να εξασφαλίζουν στους εργαζόμενους αυτούς που διαμένουν κανονικά στο
έδαφος τους ότι θα μπορούν να απελαθούν μόνο σε περίπτωση που απειλούν την
ασφάλεια του Κράτους ή παραβιάζουν τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.
9. Να επιτρέπουν, μέσα στα όρια που καθορίζονται από τη νομοθεσία, τη μεταφορά
οποιουδήποτε τμήματος των αποδοχών και των οικονομικών των μεταναστών
εργατών που αυτοί επιθυμούν να μεταφέρουν.
10. Να επεκτείνουν την προστασία και τη βοήθεια που προβλέπονται από το άρθρο
αυτό και τους μετανάστες εργαζόμενους που εργάζονται για δικό τους λογαριασμό
εφόσον αυτά τα μέτρα εφαρμόζονται και στην κατηγορία αυτή.

Μέρος ΙΙΙ -

Άρθρο 20 - Δεσμεύσεις

1. Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνει την υποχρέωση:
α) να θεωρήσει το Μέρος Ι του Χάρτη ως διακήρυξη που καθορίζει τους
αντικειμενικούς σκοπούς, την υλοποίηση των οποίων θα επιδιώξει με κάθε χρήσιμο
μέσο σύμφωνα με τις διατάξεις της εισαγωγικής παραγράφου του Μέρους αυτού.
β) Να θεωρήσει ότι δεσμεύεται από πέντε τουλάχιστον από τα παρακάτω άρθρα του
Μέρους ΙΙ του Χάρτη: 1,5,6,12,13,16 και 19.
γ) Να θεωρήσει ότι δεσμεύεται από συμπληρωματικό αριθμό άρθρων ή αριθμημένων
παραγράφων του Μέρους ΙΙ του Χάρτη τα οποία θα διαλέξει, με την προϋπόθεση
όμως ότι ο συνολικός αριθμός των άρθρων και των αριθμημένων παραγράφων που
θα το δεσμεύουν δεν θα είναι κατώτερος από 10 άρθρα ή 45 αριθμημένες
παραγράφους.
2. Τα άρθρα ή οι παράγραφοι που διαλέγονται σύμφωνα με τις διατάξας των εδαφ. β)
και γ) της παρ.
Ι του άρθρου αυτού θα γνωστοποιούνται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της
Ευρώπης από το Συμβαλλόμενο Μέρος κατά τη στιγμή της κατάθεσης του κειμένου
της επικύρωσης ή αποδοχής του.
3. Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα μπορεί οποτεδήποτε μεταγενέστερα να
δηλώνει με ανακοίνωση του που θα απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα ότι θεωρεί
ότι δεσμεύεται και με οποιοδήποτε άλλο άρθρο ή αριθμημένη παράγραφο που
περιλαμβάνει στο Μέρος ΙΙ του Χάρτη που δεν είχε μέχρι τώρα αποδεχθεί σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 αυτού του άρθρου. οι μεταγενέστερες αυτές δεσμεύσεις,
θα θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της επικύρωσης ή της αποδοχής και θα έχουν
τα ίδια αποτελέσματα από την τριακοστή ημέρα μετά την ημερομηνία της
ανακοίνωσης.
4. O γενικός Γραμματέας θα κοινοποιήσει σε όλες τις κυβερνήσεις που υπογράφουν
το Χάρτη και στο Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, κάθε
ανακοίνωση που έχει λάβει σύμφωνα με το μέρος αυτό του Χάρτη.
5. Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος θα διαθέτει σύστημα επιθεώρησης εργασίας ανάλογο
με τις εθνικές του συνθήκες.

Μέρος IV -

Άρθρο 21 - Εκθέσεις για τις διατάξεις που έγιναν αποδεκτές

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα υποβάλλουν κάθε δύο χρόνια στο Γενικό Γραμματέα του
Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με τον τύπο που θα καθοριστεί από την
Επιτροπή των Υπουργών, έκθεση σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων του
Μέρους ΙΙ του Χάρτη που έχουν αποδεχθεί.

Άρθρο 22 - Εκθέσεις σχετικά με τις διατάξεις που δεν έχουν γίνει αποδεκτές

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα υποβάλλουν στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της
Ευρώπης , σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα και μετά από αίτημα της Επιτροπής
των Υπουργών, εκθέσεις αναφερόμενες στις διατάξεις του Μέρους ΙΙ του Χάρτη που
δεν είχαν αποδεχθεί κατά τη στιγμή της επικύρωσης ή της αποδοχής ή με
μεταγενέστερη ανακοίνωση . Η Επιτροπή των Υπουργών θα καθορίσει σε κανονικά
χρονικά διαστήματα, πάνω σε ποιες διατάξεις θα ζητηθούν οι εκθέσεις αυτές και
ποιός θα είναι ο τύπος τους.

Άρθρο 23 - Κοινοποίηση αντιγράφων

1. Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα απευθύνει αντίγραφα των εκθέσεων που
αναφέρονται στα άρθρα 21 και 22 στις εθνικές του οργανώσεις που είναι μέλη
διεθνών οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων και θα προσκληθούν
σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 να εκπροσωπηθούν στην Υποεπιτροπή της
Κυβερνητικής Κοινωνικής Επιτροπής.
2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διαβιβάζουν στο Γενικό Γραμματέα οποιαδήποτε
παρατήρηση έχουν λάβει πάνω στις εκθέσεις αυτές από τις παραπάνω εθνικές
οργανώσεις, αν αυτές το ζητήσουν.

Άρθρο 24 - Εξέταση των εκθέσεων

Οι εκθέσεις που υποβάλλονται στο Γενικό Γραμματέα σε εφαρμογή των άρθρων 21
και 22 θα εξετάζονται από Επιτροπή εμπειρογνωμόνων, που θα έχει επίσης στη
διάθεση της όλες, τις παρατηρήσεις που θα έχουν διαβιβασθεί στο Γενικό
Γραμματέα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23.

Άρθρο 25 - Επιτροπή εμπειρογνωμόνων

1. Η Επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα αποτελείται από εφτά το πολύ μέλη που θα
υποδεικνύονται από την Επιτροπή των Υπουργών από κατάλογο ανεξάρτητων
εμπειρογνωμόνων με την μεγαλύτερη ακεραιότητα του χαρακτήρα και
αναγνωρισμένη ικανότητα στα διεθνή κοινωνικά θέματα οι οποίο θα προτείνονται
από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.
2. Τα μέλη της Επιτροπής θα διορίζονται για χρονική περίοδο έξι χρόνων η θητεία
τους θα είναι δυνατό να ανανεωθεί. Εν τούτοις η θητεία δύο από τα αρχικά μέλη θα
λήξει με την παρέλευση τεσσάρων χρόνων.
3. Τα μέλη των οποίων η θητεία θα λήξει με τη συμπλήρωση της τετραετούς αρχικής
περιόδου θα υποδεικνύονται με κλήρωση από την Επιτροπή των Υπουργών αμέσως
μετά τον πρώτο διορισμό.
4. Μέλος της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων που διορίστηκε σε αντικατάσταση μέλους
του οποίου η θητεία δεν έχει λήξει θεωρείται ότι διορίζεται για το υπόλοιπο της
θητείας του προκατόχου του.

Άρθρο 26 - Συμμετοχή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας θα προσκληθεί να ορίσει αντιπρόσωπο της που θα
συμμετέχει συμβουλευτικά στις συζητήσεις των εμπειρογνωμόνων

Άρθρο 27 - Υποεπιτροπή της Κυβερνητικής Κοινωνικής Επιτροπής

1. Οι εκθέσεις των Συμβαλλομένων Μερών καθώς και τα συμπεράσματα της
Επιτροπής εμπειρογνωμόνων θα υποβάλλονται για εξέταση σε Υποεπιτροπή της
Κυβερνητικής Κοινής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης.
2. Η Υποεπιτροπή αυτή θα αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε
Συμβαλλόμενο Μέρος. Θα προσκαλέσει δυο το πολύ διεθνείς οργανώσεις εργοδοτών
και εργαζομένων να αποστείλουν παρατηρητές, με συμβουλευτικές καθήκοντα, στις
συνόδους της. Θα μπορεί επίσης να καλεί ως συμβούλους δυο το πολύ
αντιπροσώπους διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων που έχουν συμβουλευτικό
χαρακτήρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, για θέματα που έχουν ιδιαίτερη ειδίκευση
όπως είναι π.χ. η καλή κοινωνική διαβίωση και η οικονομική και κοινωνική
προστασία της οικογένειας.
3. Η Υποεπιτροπή θα υποβάλλει στην Επιτροπή των Υπουργών έκθεση που θα
περιέχει, τα συμπεράσματα της και στην οποία θα επισυνάπτεται και η έκθεση της
Επιτροπής εμπειρογνωμόνων.

Άρθρο 28 - Συμβουλευτική Συνέλευση

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα διαβιβάζει στη
Συμβουλευτική Συνέλευση τα πορίσματα της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων. Η
Συμβουλευτική Συνέλευση θα κοινοποιεί στην Επιτροπή των Υπουργών τη γνώμη
της πάνω στα πορίσματα αυτά

Άρθρο 29 - Επιτροπή των Υπουργών

Η Επιτροπή των Υπουργών, με την πλειοψηφία των 2/3 των μελών της , θα μπορεί
με βάση την έκθεση της Υποεπιτροπής και αφού έχει συμβουλευθεί τη
Συμβουλευτική Συνέλευση να απευθύνει τις αναγκαίες συστάσεις σε καθένα από τα
Συμβαλλόμενα Μέρη.

Μέρος V -

Άρθρο 30 - Εξαιρέσεις σε περίπτωση πολέμου ή δημοσίου κινδύνου

1. Σε περίπτωση πολέμου ή δημοσίου κινδύνου που απειλεί τη ζωή του έθνους κάθε
Συμβαλλόμενο Μέρος θα μπορεί να λάβει μέτρα παρέκκλισης από τις υποχρεώσεις
που προβλέπει ο Χάρτης, στο μέτρο, όμως που επιβάλλεται αυστηρά από την
κατάσταση και με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν θα είναι αντίθετα με τις
άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.
2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος που έχει κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού θα
ενημερώνει απόλυτα μέσα σε λογική προθεσμία το Γενικό Γραμματέα του
Συμβουλίου της Ευρώπης πάνω στα μέτρα που έλαβε και στους λόγους που τα
επέβαλαν.
Θα πρέπει επίσης να ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα πάνω στην ημερομηνία από
την οποία έπαψαν να ισχύουν τα μέτρα αυτά και εφαρμόζονται και πάλι πλήρως οι
διατάξεις του Χάρτη που έχει αποδεχθεί.
3. Ο Γενικός Γραμματέας θα ενημερώνει τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη και το Γενικό
Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας σχετικά με κάθε ανακοίνωση που θα έχει
λάβει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 31 - Περιορισμοί

1. Τα δικαιώματα και οι αρχές που εξαγγέλλονται στο μέρος Ι, όταν θα εφαρμοσθούν
αποτελεσματικά και η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων και αρχών αυτών,
όπως προβλέπεται στο Μέρος ΙΙ, δεν θα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο
περιορισμών που δεν προβλέπονται στα Μέρη Ι και ΙΙ με εξαίρεση τους περιορισμούς
που προβλέπονται από το νόμο και που είναι αναγκαίοι μια δημοκρατική κοινωνία
για την εγγύηση του σεβασμού των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των λοιπών
προσώπων ή για την προστασία της δημόσιας τάξης, της εθνικής ασφάλειας, της
δημόσιας υγείας ή των χρηστών ηθών.
2. Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν σύμφωνα με το χάρτη στα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις που θεσπίζονται με αυτόν θα εφαρμόζεται μόνο για το σκοπό για τον
οποίο προβλέφθηκαν.

Άρθρο 32 - Σχέσεις του Χάρτη και του εσωτερικού δικαίου ή των διεθνών συμφωνιών

Οι διατάξεις του Χάρτη δεν θίγουν τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου και των
συνθηκών, συμβάσεων ή διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που ισχύουν ή θα
ισχύσουν και θα είναι ευνοϊκότερες για τα προστατευόμενα πρόσωπα.

Άρθρο 33 - Εφαρμογή με τις συλλογικές συμβάσεις

1. Στα Κράτη - Μέλη που οι διατάξεις των παρ. 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 2 των παρ.
4,6 και 7 του άρθρου 7 και των παρ. 1,2,3 και 4 του άρθρου 10 του Μέρους ΙΙ του
Χάρτη εξαρτώνται κανονικά από συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ εργοδοτών ή
οργανώσεων εργοδοτών και οργανώσεων εργαζομένων ή εφαρμόζονται συνήθως με
άλλο τρόπο και όχι με νόμο, τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να αναλάβουν τις
αντίστοιχες δεσμεύσεις και οι δεσμεύσεις αυτές θα θεωρούνται ότι εκπληρούνται όταν
οι διατάξεις αυτές θα εφαρμόζονται στη μεγάλη πλειοψηφία των ενδιαφερομένων
εργαζομένων με συλλογικές συμβάσεις ή με άλλα μέσα.
2. Στα Κράτη Μέλη , που οι διατάξεις αυτές εξαρτώνται κανονικά από τη νομοθεσία
τα Συμβαλλόμενα Μέρη, θα μπορούν επίσης να αναλάβουν αντίστοιχες δεσμεύσεις
και οι δεσμεύσεις αυτές θα θεωρούνται ότι εκπληρούνται όταν οι διατάξεις αυτές θα
εφαρμόζονται με το νόμο στη μεγάλη πλειοψηφία των ενδιαφερομένων
εργαζομένων.

Άρθρο 34 - Εδαφική εφαρμογή

1. Ο Χάρτης εφαρμόζεται στα μητροπολιτικά εδάφη κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους.
Κάθε Κυβέρνηση που τον υπογράφει μπορεί κατά την υπογραφή ή την κατάθεση του
οργάνου επικύρωσης ή αποδοχής της να προσδιορίσει με έγγραφη δήλωση προς το
Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης τα εδάφη που θεωρούνται για το
σκοπό αυτόν ως μητροπολιτικά.
2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί κατά τη στιγμή της επικύρωσης ή της
αποδοχής του Χάρτη ή και μεταγενέστερα να δηλώσει με έγγραφη ανακοίνωση στο
Γεν. Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ότι ο Χάρτης, στο σύνολο του ή εν
μέρει, θα εφαρμοσθεί σε εκείνο ή εκείνα τα μη μητροπολιτικά εδάφη που
αναφέρονται στη ανακοίνωση αυτή και των οποίων εξασφαλίζει τις διεθνείς σχέσεις ή
για τα οποία αναλαμβάνει τη διεθνή ευθύνη.
Στη δήλωση αυτή θα προσδιορίζει τα άρθρα ή τις παραγράφους του Μέρους ΙΙ του
Χάρτη που αποδέχεται ως υποχρεωτικές αναφορικά για καθένα από τα
καθοριζόμενα στη δήλωση του εδάφη.
3. Ο Χάρτης θα εφαρμοσθεί στο έδαφος ή στα εδάφη τα οποία ορίζονται στην
ανακοίνωση που προβλέπεται στην προηγουμένη παράγραφο, από την τριακοστή
ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο Γενικός Γραμματέας θα έχει λάβει την
ανακοίνωση της δήλωσης αυτής.
4. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα μπορεί, οποτεδήποτε μεταγενέστερα , με
ανακοίνωση στο γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης να δηλώνει ότι
αναφορικά με ένα ή περισσότερα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται ο Χάρτης, σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, αποδέχεται ως υποχρεωτικό οποιοδήποτε άρθρο ή
αριθμημένη παράγραφο που δεν είχε μέχρι τώρα αποδεχθεί ως προς το έδαφος ή τα
εδάφη αυτά. Οι μεταγενέστερες αυτές υποχρεώσεις θα θεωρούνται αναπόσπαστο
τμήμα της αρχικής δήλωσης αναφορικά με το συγκεκριμένο έδαφος και θα έχουν τα
ίδια αποτελέσματα μετά την τριακοστή ημέρα από την ημέρα της ανακοίνωσης.
5. Ο Γενικός Γραμματέας θα κοινοποιεί σε όλες τις κυβερνήσεις που υπογράφουν το
Χάρτη και στο Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας οποιαδήποτε
ανακοίνωση που θα του έχει διαβιβασθεί σύμφωνα με το άρθρο αυτό.

Άρθρο 35 - Υπογραφή, επικύρωση, έναρξη ισχύος

1. Ο Χάρτης είναι ανοικτός για υπογραφή από τα κράτη - μέλη του Συμβουλίου της
Ευρώπης. Θα επικυρωθεί ή θα γίνει αποδεκτός. Τα όργανα επικύρωσης ή
αποδοχής, θα κατατεθούν στο Γενικό Γραμματέα.
2. Ο Χάρτης θα τεθεί σε ισχύ την τριακοστή ημέρα από την ημερομηνία κατάθεσης
του πέμπτου οργάνου επικύρωσης ή αποδοχής.
3. Για κάθε Κράτος που θα τον επικυρώσει μεταγενέστερα, ο Χάρτης θα τεθεί σε ισχύ
την τριακοστή ημέρα από τη ημερομηνία κατάθεσης του οργάνου επικύρωσης ή
αποδοχής.
4. Ο Γενικός Γραμματέας θα γνωστοποιήσει σε όλα τα Μέρη του Συμβουλίου της
Ευρώπης και στο Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας την έναρξη
ισχύος του Χάρτη, από τα ονόματα των Συμβαλλομένων Μερών που θα τον έχουν
επικυρώσει ή αποδεχθεί και την κατάθεση κάθε οργάνου μεταγενέστερης
επικύρωσης ή αποδοχής.

Άρθρο 36 - Τροποποιήσεις

Κάθε Μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις του
Χάρτη με κοινοποίηση του στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Ο Γενικός Γραμματέας θα διαβιβάσει στα άλλα Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης,
τις προτεινόμενες τροποποιήσεις που θα εξετασθούν από την επιτροπή των
Υπουργών και θα υποβληθούν για γνωμοδότηση στη Συμβουλευτική Συνέλευση.
Όποια τροποποίηση θα εγκρίνεται από την Επιτροπή των Υπουργών θα αρχίζει να
ισχύει την τριακοστή ημέρα από τότε που όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα είχαν
γνωρίσει στο Γενικό Γραμματέα την αποδοχή της. Ο Γενικός Γραμματέας θα
γνωστοποιήσει σε όλα τα Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και στο Γενικό
Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων
αυτών.

Άρθρο 37 - Καταγγελία

1. Συμβαλλόμενο Μέρος δεν θα μπορεί να καταγγείλει το Χάρτη πριν περάσει
πενταετία από την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ για το Μέρος αυτό ή πριν περάσει
κάθε άλλη μεταγενέστερη διετής περίοδος και πριν κοινοποιηθεί προειδοποίηση πριν
έξι μήνες στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης ο οποίος θα
ενημερώσει τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη και το Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς
Γραφείου Εργασίας . Η καταγγελία αυτή δεν θίγει την εγκυρότητα του Χάρτη για τα
υπόλοιπα Συμβαλλόμενα Μέρη, με την επιφύλαξη όμως ότι ο αριθμός τους δεν θα
είναι ποτέ μικρότερος των πέντε.
2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, σύμφωνα με τους όρους των διατάξεων της
προηγουμένης παραγράφου, να καταγγείλει οποιοδήποτε άρθρο ή παράγραφο του
Μέρους ΙΙ του Χάρτου που έχει αποδεχθεί, με την επιφύλαξη ότι ο αριθμός των
άρθρων ή των παραγράφων με τον οποίο θα δεσμεύεται το Συμβαλλόμενο αυτό
Μέρος δεν θα είναι κατώτερος από 10 στην πρώτη περίπτωση και από 45 στη
δεύτερη και ότι ο αριθμός αυτός των άρθρων ή των παραγράφων θα εξακολουθεί να
περιλαμβάνει μεταξύ εκείνων που διάλεξε το Συμβαλλόμενο αυτό μέρος και τα άρθρα
για τα οποία γίνεται ειδική μνεία στο άρθρο 20 παρ. 1 (εδαφ. β)
3. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να καταγγείλει το Χάρτη ή οποιοδήποτε άρθρο
ή παράγραφο του Μέρους ΙΙ του Χάρτη, σύμφωνα με τις προϋπόθεσης που
προβλέπονται στην παρ. 1 αυτού του άρθρου, αναφορικά με κάθε έδαφος στο οποίο
εφαρμόζεται ο Χάρτης με δήλωση που θα γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 34.

Άρθρο 38 - Παράρτημα

Το Παράρτημα στο Χάρτη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.
Για επιβεβαίωση των παραπάνω οι υπογράφοντες, κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι για
το σκοπό αυτόν υπέγραψαν το χάρτη.
Έγινε στο Τουρίνο στις 18 Οκτώβρη 1961, στη γαλλική και αγγλική γλώσσα, κείμενα
που είναι το ίδιο αυθεντικά σε ένα μόνο αντίτυπο που θα κατατεθεί στα αρχεία του
Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας θα κοινοποιήσει πιστά κυρωμένα
αντίγραφα σε όλους τους υπογράφοντες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
Έκταση του Κοινωνικού Χάρτη αναφορικά με τα προστατευόμενα πρόσωπα.
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 4 και του άρθρου 13 παρ. 4,
στα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθ 1-17 δεν περιλαμβάνονται οι αλλοδαποί,
εκτός αν είναι υπήκοοι των Συμβαλλομένων Μερών και διαμένουν νόμιμα ή
εργάζονται κανονικά στο έδαφος του ενδιαφερομένου Συμβαλλομένου Μέρους , ενώ
εξυπακούεται ότι τα προαναφερόμενα άρθρα θα ερμηνεύονται με το πνεύμα των
διατάξεων των άρθρων 18 και 19. Η ερμηνεία αυτή δεν αποκλείεται την επέκταση
ανάλογων δικαιωμάτων και σε άλλα πρόσωπα από οποιοδήποτε από τα
Συμβαλλόμενα Μέρη.
2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει στους πρόσφυγες που περιλαμβάνονται
στον ορισμό που δίνει η Σύμβαση της Γενεύης της 29 Ιουλίου 1951, σχετικά με την
κατάσταση των προσφύγων και διαμένουν κανονικά στο έδαφος του ίση κατά το
δυνατόν μεταχείριση και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο ευνοϊκοί από εκείνη για την
οποία έχει δεσμευθεί με τη Σύμβαση του 1951 καθώς και με άλλες διεθνείς
συμφωνίες που ισχύουν και εφαρμόζονται στους πρόσφυγες που προαναφέρονται.
Μέρος Ι παρ. 18 και Μέρος ΙΙ αρθ.18 παρ.1
Είναι ευνόητο ότι οι διατάξεις αυτές δεν αναφέρονται, στην είσοδο στο έδαφος των
Συμβαλλομένων Μερών και δεν θίγουν τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης
εγκατάστασης που υπογράφτηκε στο Παρίσι στις 13 Δεκ.
1955.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Άρθρο 1§2
Η διάταξη αυτή δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι απαγορεύει ή ότι επιτρέπει τις
ρήτρες ή πρακτικές συνδικαλιστικής ασφάλειας.
Άρθρο 4§4
H διάταξη αυτή θα ερμηνεύεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαγορεύει την άμεση
απόλυση σε περίπτωση σοβαρού παραπτώματος.
Άρθρο 4§5
Είναι ευνόητο ότι ένα Συμβαλλόμενο Μέρος θα μπορεί να αναλάβει τη δέσμευση που
απαιτείται από την παράγραφο αυτή αν οι κρατήσεις πάνω στο μισθό απαγορεύονται
για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων είτε από το νόμο είτε από τις συλλογικές
συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις, με μοναδική εξαίρεση τα πρόσωπα που δεν
καλύπτονται από τα κείμενα αυτά.
Άρθρο 6§4
Είναι ευνόητο, ότι κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα μπορεί, καθόσον το αφορά, να
ρυθμίσει την άσκηση του δικαιώματος της απεργίας με το νόμο, με τον όρο ότι
οποιοδήποτε ενδεχόμενος περιορισμός του δικαιώματος αυτού θα μπορεί να
δικαιολογηθεί σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 31.
Άρθρο 7§8
Είναι ευνόητο, ότι ένα Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει εκπληρώσει τη δέσμευση που
απαιτείται στην παράγραφο αυτή θα συμμορφώνεται προς το πνεύμα της δέσμευσης
αυτής, προβλέποντας στη νομοθεσία του ότι η μεγάλη πλειοψηφία των κάτω των 18
ωρών ανηλίκων δεν θα απασχολείται σε νυκτερινή εργασία.
Άρθρο 12§4
Οι λέξεις «και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που καθορίζονται στις
συμφωνίες αυτές» που βρίσκονται στην εισαγωγή αυτής της παραγράφου
θεωρούνται ότι σημαίνουν ότι, αναφορικά με τις παροχές που υπάρχουν ανεξάρτητα
με σύστημα που βασίζεται στη συνεισφορά ένα Συμβαλλόμενο Μέρος θα μπορεί να
απαιτήσει τη συμπλήρωση ορισμένης περιόδου προτού χορηγήσει τις παροχές αυτές
στους υπηκόους άλλων Συμβαλλομένων Μερών.
Άρθρο 13§4
Οι κυβερνήσεις που δεν είναι μέρη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης κοινωνικής και
ιατρικής αντίληψης θα μπορούν να επικυρώσουν τον Κοινωνικών Χάρτη αναφορικά
με την παράγραφο αυτή, με την επιφύλαξη ότι θα παρέχουν στους υπηκόους των
άλλων Συμβαλλομένων Μερών μεταχείριση σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω
Σύμβασης.
Άρθρο 19§6
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι όροι «οικογένεια του μετανάστη εργάτη»
ερμηνεύονται, ότι καλύπτουν τουλάχιστον τη σύζυγο του εργαζομένου και τα παιδιά
του που είναι κάτω των 21 ετών και τον βαρύνουν.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
Είναι ευνόητο ότι ο Χάρτης περιέχει νομικές δεσμεύσεις διεθνούς χαρακτήρα, η
εφαρμογή των οποίων υπόκειται μόνο στον έλεγχο που αναφέρεται στο Μέρος IV.
Άρθρο 20
1. Είναι ευνόητο ότι οι «αριθμημένες παράγραφοι» θα μπορούν να περιλαμβάνουν
άρθρα που περιέχουν μια μόνο παράγραφο.

ΜΕΡΟΣ V
Άρθρο 30
Οι όροι «σε περίπτωση πολέμου ή σε περίπτωση άλλου δημόσιου κινδύνου» θα
ερμηνεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν επίσης την απειλή πολέμου.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.