Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ι. - Επιτροπή Εκλογικών Συνδικαλιστικών Βιβλιαρίων

Καθορίζουμε τον τύπο, τις εγγραφές και τη διαδικασία έκδοσης των εκλογικών συνδικαλιστικών βιβλιαρίων ως
κατωτέρω:
1. Για την έκδοση των εκλογικών συνδικαλιστικών βιβλιαρίων συνιστάται ειδική επιτροπή με τίτλο Επιτροπή
Εκλογικών Συνδικαλιστικών Βιβλιαρίων που αποτελείται από:
α) έναν Εφέτη ως Πρόεδρο που ορίζεται με δύο αναπληρωτές του από τον Προϊστάμενο του Εφετείου Αθηνών,
β) δέκα (10) μέλη που υποδείχνει η πιο αντιπροσωπευτική τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με ισάριθμα
αναπληρωματικά και
γ) ανά ένα μέλος, με τον αναπληρωτή του, που υποδείχνουν οι υπόλοιπες τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές
οργανώσεις.
Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται κατά ανώτατο όριο στα δέκα τέσσερα (14).
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ένας υπάλληλος της γραμματείας των Δικαστηρίων με δύο (2)
αναπληρωτές.
Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου του Εφετείου Αθηνών μέσα στον Ιανουάριο κάθε
χρόνου.
Σε περίπτωση που οι τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, δεν υποδείξουν εκπροσώπους τους, για την
Επιτροπή, ο Προϊστάμενος του Εφετείου διορίζει τα μέλη από τον πίνακα των μελών της διοίκησής τους με
ισάριθμα αναπληρωματικά. Τα στοιχεία αυτά αναζητούνται από τα πρακτικά των τελευταίων εκλογών που
κατατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 1264/1982 στη Γραμματεία του αρμόδιου
Πρωτοδικείου.
Η Επιτροπή θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία των μισών πλέον ενός μελών. Οι αποφάσεις
λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Αρμοδιότητες της Επιτροπής Εκλογικών Συνδικαλιστικών Βιβλιαρίων είναι: α) η συγκέντρωση των απαραιτήτων
για την έκδοση των βιβλιαρίων στοιχείων,
β) η μέριμνα για τη μηχανογράφηση των στοιχείων,
γ) η έκδοση, η συμπλήρωση και ο έλεγχος των βιβλιαρίων, κατά πρωτοβάθμια οργάνωση με βάση τα
μηχανογραφημένα στοιχεία,
δ) η υπογραφή των βιβλιαρίων,
ε) η αναθεώρηση των μηχανογραφημένων στοιχείων εφόσον υπάρχει ανάγκη, στ) η επανέκδοση των βιβλιαρίων
σε περίπτωση απώλειάς τους. Η συμπλήρωση των βιβλιαρίων με φύλλα σε περίπτωση εξάντλησής τους γίνεται
από το Γραμματέα της Επιτροπής.
Η Επιτροπή αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την έκδοση και τον έλεγχο των βιβλιαρίων που δεν εμπίπτει
στις παραπάνω αρμοδιότητες. Οι δαπάνες για τη μηχανογράφηση των στοιχείων και για την εκτύπωση των
εκλογικών βιβλιαρίων καθώς και οι αποζημιώσεις των μελών της Επιτροπής και οι δαπάνες λειτουργίας της
γενικά, βαρύνουν, κατ' αναλογία του αριθμού των βιβλιαρίων, τις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Οι
πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που δεν ανήκουν στη δύναμη δευτεροβάθμιων, μελών τριτοβάθμιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων, βαρύνονται με τις παραπάνω δαπάνες κατ' αναλογία του αριθμού των βιβλιαρίων
που θα εκδοθούν από την Επιτροπή για τα μέλη τους. Το ποσό της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής,
είναι ίσο με το προβλεπόμενο, κάθε φορά, ποσό αποζημίωσης, κατά συνεδρίαση, των μελών των
Δευτεροβαθμίων Διοικητικών, Διαιτητικών Δικαστηρίων με ανώτατο όριο δύο (2) συνεδριάσεις κατά μήνα. Κατά
την πρώτη εφαρμογή της απόφασης αυτής και για τέσσερις (4) μήνες από την πρώτη συγκρότηση της
Επιτροπής δεν καθορίζεται όριο συνεδριάσεων.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.