Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν.2556/1997-Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Ελέ...

Άρθρο 2 - Εφαρμογή μεθόδων και μέτρων δ...

Άρθρο 3 - Σύσταση θέσεων εξειδικευμένο...

Άρθρο 4 - Έσοδα Ι.Κ.Α....

Άρθρο 5 - Ασφάλιση Ι.Κ.Α....

Άρθρο 6 - Ειδικό σώμα γιατρών Υγειονομι...

Άρθρο 7 - Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ. και Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Ε.Α...

Άρθρο 8 - Ασφάλιση Τεχνικών Τύπου...

Άρθρο 9 - Ασφάλιση Τ.Σ.Α. και Τ.Α.Ν.Π.Υ....

Άρθρο 10 - Έσοδα Τ.Σ.Α....

Άρθρο 11 - Έσοδα Τ.Ε.Β.Ε....

Άρθρο 12 - Έσοδα Τ.Σ.Α.Υ....

Άρθρο 13 - Επικουρική ασφάλιση...

Άρθρο 14 - Εφάπαξ παροχές...

Άρθρο 15 - Διαδοχική ασφάλιση...

Άρθρο 16 - Τροποποιήσεις ασφαλιστικής ν...

Άρθρο 17 - Κατασκηνώσεις...

Άρθρο 18 - Απλούστευση διαδικασιών...

Άρθρο 19 - Θέματα προσωπικού...

Άρθρο 20 - Γενικά ασφαλιστικά θέματα...

Άρθρο 21 - Ασφάλιση δημοσιογράφων...

Άρθρο 22 - Κύρωση άρθρων 5-7 ΕΓΣΣΕ...

Άρθρο 23 - Πιστοποίηση αναπηρίας...

Άρθρο 24 - Τροποποίηση άρθρ.20 Ν.2434/96...

Άρθρο 25 - Τροποποίηση άρθρ.10 Ν.825/78...

Άρθρο 26 - Επάυξηση πιστώσεων για υπερω...

Άρθρο 27 - Τροποποίηση Ν.2519/97...

Άρθρο 28 - Τέλη κυκλοφορίας ...

Άρθρο 29 - Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων κ...

Άρθρο 30 - Αποζημίωση εργαζομένων στα ΚΤ...

Άρθρο 31 - Τρόπος κάλυψης της δαπάνης...

Άρθρο 32 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 1 - Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.)

1. Στις έδρες όλων των περιφερειών της χώρας συνιστάται περιφερειακή υπηρεσία ασφάλισης με τίτλο
«Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης» (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) -Ι.Κ.Α. που υπάγεται απευθείας στο Διοικητή
του Ι.Κ.Α. και εποπτεύεται από τους κατά τόπους αρμόδιους συντονιστές.
Η Ε.ΥΠ.Ε.Α. της περιφέρειας Αττικής είναι οργανική μονάδα επίπεδου Διεύθυνσης με έδρα την Αθήνα
και η χωρική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.
Η Ε.ΥΠ.Ε.Α Αττικής διαρθρώνεται στα παρακάτω τμήματα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες:
α. Τμήμα Α' - Διοικητικού και Γραμματείας:
Τήρηση του κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων της
Ε.ΥΠ. Ε.Α. και διεκπεραίωση της εισερχόμενης και εξερχόμενης κοινής και εμπιστευτικής
αλληλογραφίας της Ε.ΥΠ.Ε.Α..
Τήρηση αρχείου νομοθεσίας, εγκυκλίων και εγγράφων και μέριμνα εκκαθάρισης του, σύμφωνα με τις
ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.
Μερίμνα για την παραλαβή, αναπαραγωγή και διανομή στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης των
διαφόρων διατάξεων, εγκυκλίων και εγγράφων.
Μερική διαχειριστική υποστήριξη της Διεύθυνσης σε θέματα προσωπικού, οικονομικά και άλλα.
β. Τρία (3) Τμήματα Ελέγχου (Β', Γ΄ και Δ'):
Διενέργεια τακτικών, έκτακτων και ειδικών ελέγχων είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν υπηρεσιακής
αναφοράς, καταγγελίας ή εντολής, για τον εντοπισμό των απασχολουμένων και μη ασφαλισμένων στο
Ι.Κ.Α. και τον εντοπισμό της εισφοροδιαφυγής γενικότερα.
Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις για τη διαπίστωση της τήρησης και ενημέρωσης του
Ειδικού Βιβλίου νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού και την ορθή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας
του Ι.Κ.Α..
Επιβολή των προστίμων του άρθρου 2 του παρόντος νομού, σε βάρος των υπευθύνων εργοδοτών και
αποστολή των σχετικών πράξεων στις αρμόδιες κατά τόπους μονάδες του Ι.Κ.Α., για τη βεβαίωση και
είσπραξη αυτών.
Διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων σε επιχειρήσεις, κατόπιν ειδικής εντολής της Διοίκησης του Ι.Κ.Α..
για τη συνδρομή και υποβοήθηση του έργου των κατά τόπους υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α.-
Καταλογισμός των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε βάρος των επιχειρήσεων, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις οι οποίες ορίζονται με την παραπάνω σχετική εντολή της Διοίκησης του Ι.Κ.Α..
Οι Ε.ΥΠ.Ε.Α. των λοιπών περιφερειών είναι υπηρεσίες ασφάλισης επιπέδου τμήματος, με
αρμοδιότητες αντίστοιχες αυτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. Αττικής και η χωρική τους αρμοδιότητα εκτείνεται στα
όρια της Διοικητικής Περιφέρειας, στην έδρα της οποίας λειτουργούν.
Με αποφάσεις του Διοικητή του Ιδρύματος που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
είναι δυνατόν:
α) να ορίζεται και ανακαθορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των συνιστώμενων υπηρεσιών,
β) να περιορίζεται ή να διευρύνεται η κατά τόπον αρμοδιότητα των Ε.ΥΠ.Ε.Α.,
γ) να μεταφέρεται η έδρα των Ε.ΥΠ.Ε.Α. σε άλλη πόλη,
δ) να συγκροτούνται συνεργεία ελέγχου από υπαλλήλους Ε.ΥΠ.Ε.Α και των κατά τόπους μονάδων του
Ι.Κ.Α..
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του
Ι.Κ.Α., καταρτίζεται κανονισμός των Ε.ΥΠ.Ε.Α. - Ι.Κ.Α., ο οποίος αναφέρεται στα ειδικότερα θέματα
λειτουργίας τους, τα κριτήρια επιλογής, τοποθέτησης και ανάθεσης καθηκόντων στο προσωπικό τους,
καθώς και στο χρόνο παραμονής του προσωπικού στις υπηρεσίες αυτές.
Οι αρμοδιότητες των Ε.ΥΠ.Ε.Α. ασκούνται παράλληλα και ανεξάρτητα από τις άλλες υπηρεσίες του
Ι.Κ.Α..
Οι Ε.ΥΠ.Ε.Α. λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με κατάλληλη
εναλλαγή του προσωπικού τους, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά
τις ημέρες αργιών και τις νυκτερινές ώρες ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και για τη λειτουργία των ανωτέρω συνεργείων που
προβλέπονται από τη διάταξη της παραγράφου αυτής.
Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α'), περί δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες), εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπαλλήλους των
Ε.ΥΠ.Ε.Α. που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα.
Της Ε.ΥΠ.Ε.Α. Αττικής προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού,
των δε περιφερειακών υπηρεσιών Ε.ΥΠ.Ε.Α. προΐστανται υπάλληλοι κλάδου ΠΕ κλάδου Διοικητικού -
Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και σε περίπτωση που δεν υπάρξουν, υπάλληλοι του
κλάδου ΔΕ.
γ. Το Ι.Κ.Α. μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τους άλλους ασφαλιστικούς
οργανισμούς, για την ανάθεση στη συνιστώμενη με το παρόν άρθρο Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου
Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του εντοπισμού των ασφαλιστικών παραβάσεων που αφορούν και τους
άλλους συμβαλλόμενους φορείς.
Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και ο τρόπος συμμετοχής των φορέων στις σχετικές
δαπάνες του Ι.Κ.Α. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
ύστερα από σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συμβαλλόμενων μερών.
2. Στη Διεύθυνση Ασφάλισης και Εσόδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ι.Κ.Α. συνιστάται υπηρεσία
σε επίπεδο τμήματος με τίτλο «Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων» με τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
α. Συγκέντρωση, μελέτη και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών για τους τρόπους και μεθόδους
με τις οποίες διαπράττεται η εισφοροδιαφυγή από τις διαφορές κατηγορίες επιχειρήσεων, καθώς και
στοιχεία και πληροφορίες για τους γεωγραφικούς χώρους και τις κατηγορίες επιχειρήσεων που
παρουσιάζουν αυξημένη εισφοροδιαφυγή.
β. Οργάνωση κατάλληλων συστημάτων ροής πληροφοριών σχετικών με τις διαδικασίες βεβαίωσης και
είσπραξης των εισφορών, για την αξιοποίηση τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου.
γ. Σχεδιασμός επιχειρησιακών προγραμμάτων και πλαισίων δράσης με βάση τα στοιχεία των εδαφίων
α' και β' για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής.
δ. Συνεργασία με το Γραφείο Τύπου της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. για θέματα ενημέρωσης των πολιτών και
των εκπροσώπων των κοινωνικών ομάδων, με κάθε πρόσφορο μέσο, για το έργο και τις
δραστηριότητες των Ε.ΥΠ.Ε.Α..
Στο παραπάνω τμήμα προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού.
Η περίπτωση (η) της παρ. 1 και η υποπαράγραφος (η) της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ/τος 266/1989
καταργούνται, μετά την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος
άρθρου.
3. Στα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. συνιστώνται Ειδικά Τμήματα με αντικείμενο την άμεση
βεβαίωση και
είσπραξη, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951 , των
καταλογιζόμενων από την Ε.ΥΠ.Ε.Α. προστίμων, καθώς και την άμεση βεβαίωση και είσπραξη των
καταλογισθεισών και καταλογιζόμενων από τα Υποκαταστήματα οφειλών των επιχειρήσεων εκείνων
που οι οφειλές τους χαρακτηρίζονται άμεσης εκτέλεσης και εκτέλεσης μέσα σε δύο μήνες.
Στα παραπάνω τμήματα προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.