Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Ωρομίσθιο υπερωριακώς απασχολουμένων μισθωτών

1. Μισθωτοί απασχολούμενοι νομίμως, πέραν των δι` εκάστην κατηγορίαν
επιτρεπομένων ανωτάτων χρονικών ορίων διαρκείας της ημερησίας εργασίας,
δικαιούνται αμοιβής δι` εκάστην ώραν τοιαύτης απασχολήσεως ίσης προς το
καταβαλλόμενον ωρομίσθιον ηυξημένον τουλάχιστον:
α) κατά 25% δια τας μέχρι 60 ωρών.
β) κατά 50% δια τας πέραν των 60 και μέχρι των 120 ωρών και
γ) κατά 75% δια τας πέραν των 120 ωρών ετησίως.
2. Εις πάσαν περίπτωσιν μη νομίμου υπερωριακής απασχολήσεως ο μισθωτός
δικαιούται από της πρώτης ώρας, πέραν των εκ των αρχών του αδικαιολογήτου
πλουτισμού απαιτήσεών του και ίσης, προς 100% του καταβαλλομένου ωρομισθίου του
προσθέτου αποζημίωσιν.
3. Τυχόν ευνοϊκώτεροι δια τους μισθωτούς όροι, περιεχόμενοι εις άλλας διατάξεις,
συλλογικάς συμβάσεις εργασίας, κανονισμούς ή ατομικάς συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται
υπό του παρόντος.
4. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος αι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περιπτ. 4
του άρθρου 9 του Π. Δ/τος της 27.6/4.7.1932 "περί Κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως
των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων" και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν.
Δ/τος 4020/1959 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών
τινών νόμων", καταργούνται.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.