Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Έννοια

1. Ομαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται  από επιχειρήσεις  ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν περισσότερους από  είκοσι  εργαζόμενους για λόγους που δεν αφορούν το πρόσωπο των απολυομένων και υπερβαίνουν κάθε ημερολογιακό μήνα τα όρια της επόμενης παραγράφου.

2. Τα όρια πέρα από τα οποία οι απολύσεις θεωρούνται ομαδικές καθορίζονται από τον αριθμό του προσωπικού που απασχολείται στην αρχή του μήνα και είναι τα εξής:

α) Μέχρι έξι (6) εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που  απασχολούν είκοσι (20) έως εκατόν πενήντα (150) εργαζόμενους.

β) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προσωπικού και μέχρι τριάντα (30) εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, που απασχολούν πάνω από  εκατόν πενήντα (150) εργαζόμενους. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται για κάθε ημερολογιακό εξάμηνο και ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς εργασίας με απόφαση του Υπουργού Εργασίας η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τα όρια των εδαφίων α`και β` της παραγράφου 2, πέρα από τα οποία οι απολύσεις θεωρούνται ομαδικές, καθορίσθηκαν ως άνω με την παρ.1 άρθρου 74 Ν.3863/2010,ΦΕΚ Α 115/15.7.2010.

3. Για τον υπολογισμό του αριθμού των απολύσεων που προβλέπονται στις  παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όλοι οι τρόποι λήξης της σύμβασης  εργασίας που γίνονται με πρωτοβουλία του εργοδότη για έναν ή περισσότερους  λόγους, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το πρόσωπο των εργαζομένων,  εξομοιώνονται με τις απολύσεις, υπό τον όρο ότι οι απολύσεις είναι  τουλάχιστον πέντε.

Η παρ.3 προστέθηκε με το άρθρο 21 Ν.3488/2006,ΦΕΚ Α 191/11.9.2006.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.