Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Α.Ν. 1846/1951-Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Σκοπός...

Άρθρο 2 - Πρόσωπα υπαγόμενα εις την ασφ...

Άρθρο 3 - Δημόσιοι υπάλληλοι...

Άρθρο 4 - Πρόσωπα εξαιρούμενα της ασφαλ...

Άρθρο 5 - Ειδικά Ταμεία...

Άρθρο 6 - Υπαγωγή στον κλάδο ασθενείας...

Άρθρο 7 - Επέκταση της ασφαλίσεως...

Άρθρο 8 - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί...

Άρθρο 9 - Αφάνεια...

Άρθρο 10 - Ηλικία...

Άρθρο 11 - Φορέας ασφάλισης...

Άρθρο 12 - Διοικητικόν Συμβούλιον...

Άρθρο 13 - Αρμοδιότης Δ. Συμβουλίου - Τοπ...

Άρθρο 14 - Υπηρεσίαι - Γενικός Διευθυντή...

Άρθρο 15 - Συνεδριάσεις ΔΣ του ΙΚΑ. Κυβερ...

Άρθρο 16 - Διαδικασία θεσπίσεως Κανονισ...

Άρθρο 17 - Διαχείρισις και έλεγχος...

Άρθρο 18 - Επενδύσεις κεφαλαίων...

Άρθρο 19 - Απαλλαγαί...

Άρθρο 20 - Υπηρεσίαι - Διοικητικόν Προσω...

Άρθρο 21 - Συνταξιοδότηση προσωπικού ΙΚ...

Άρθρο 22 - Υγειονομικό προσωπικό...

Άρθρο 23 - Υπηρεσιακόν Συμβούλιον...

Άρθρο 24 - Έσοδα της ασφαλίσεως...

Άρθρο 25 - Εισφορές ημερών εργασίας εκάσ...

Άρθρο 26 - Υπόχρεος προς εισφοράν και τρ...

Άρθρο 27 - Καθυστέρηση καταβολής εισφορ...

Άρθρο 28 - Σύνταξις αναπηρίας, γήρατος κ...

Άρθρο 29 - Ποσόν συντάξεως - 'Εναρξις - Λή...

Άρθρο 30 - Υγειονομική περίθαλψη συνταξ...

Άρθρο 31 - Ιατρική περίθαλψις...

Άρθρο 32 - 'Εξοδα κηδείας...

Άρθρο 33 - Μέλη οικογένειας...

Άρθρο 34 - Εργατικόν ατύχημα και επαγγελ...

Άρθρο 35 - Επίδομα ασθενείας και ανεργία...

Άρθρο 36 - Εύρεση εργασίας-Επίδομα ανεργ...

Άρθρο 37 - Ασφαλιστικές κλάσεις...

Άρθρο 38 - Ποσόν επιδόματος ασθενείας...

Άρθρο 39 - Επίδομα μητρότητας...

Άρθρο 40 - Εξόφλησις ειδική προστασία κα...

Άρθρο 41 - Προαιρετική ασφάλιση...

Άρθρο 42 - Προληπτική δράσις...

Άρθρο 43 - Ασφαλιστικά Δικαστηρια. 'Ενδι...

Άρθρο 44 - Έφεση...

Άρθρο 45 - Αίτησις αναιρέσεως και αναθεω...

Άρθρο 46 - Πρωτοβάθμια Διοικ. Ασφαλ. Δικα...

Άρθρο 47 - Δευτεροβάθμια Διοικητικά Ασφ...

Άρθρο 48 - Κοινές διατάξεις...

Άρθρο 49 - Παράσταση - αμοιβές δικηγόρων ...

Άρθρο 50 - Διαφοραί εκ συμβάσεων μετά το...

Άρθρο 51 - Μεταβολή ασφαλιστικού φορέως...

Άρθρο 52 - Ευθύνες προσωπικού ΙΚΑ...

Άρθρο 53 - Στερήσεις και εκπτώσεις εκ τω...

Άρθρο 54 - Ποινικές κυρώσεις ...

Άρθρο 55 - Προσωπικόν συγχωνευομένων Τα...

Άρθρο 56 - Υπολογισμός επιδομάτων και συ...

Άρθρο 57 - Καθυστερούμενες εισφορές...

Άρθρο 58 - Ανασυγκρότησις Συλλογικών Ορ...

Άρθρο 59 - Υποχρεωτική συνέχισις της ασφ...

Άρθρο 60 - Καταργούμενες διατάξεις Ιδιω...

Άρθρο 61 - Μείωσις εισφορών...

Άρθρο 62 - Δυνατότητα εδαφικής επέκταση...

Άρθρο 63 - Κύρωση προηγουμένων διοικητι...

Άρθρο 64 - Εξοδα διοικήσεως ΙΚΑ...

Άρθρο 65 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 1 - Σκοπός

Αρθρ. 1. 1. Ο παρών νόμος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις επομένοις άρθροις 2-4
αναφερομένων προσώπων εις περίπτωσιν ασθενείας, μητρότητος, αναπηρίας, ατυχήματος, γήρατος και
ανεργίας, ως και των μελών της οικογενείας αυτών, εν περιπτώσει ασθενείας τούτων ή θανάτου του
προστάτου αυτών, ησφαλισμένου.
2. Η δια του παρόντος θεσπιζομένη ασφάλισις περιλαμβάνει ειδικώτερον τους ακολούθους κλάδους:
α') Τον κλάδον παροχών ασθενείας και μητρότητος εις χρήμα.
β') Τον κλάδον παροχών ασθενείας και μητρότητος εις είδος.
γ') Τον κλάδον αναπηρίας, γήρατος και θανάτου.
δ') Τον κλάδον ανεργίας.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την Απόφ.105369/77(ΙΚΑ)"περί
α)επεκτάσεως της ασφαλίσεως του ΙΚΑ εις τους απασχολουμένους εις οικοδομ.εργασίας όγκου 250
κυβ. μέτρων και άνω ή εις τεχνικάς εργασίας αξίας 300.000 δραχμών και άνω εκτελουμένας εκτός
ασφαλιστικής περιοχής δια λογαριασμόν φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ. και
β) τροποποιήσεως της υπ' αριθ. 367/72 αποφάσεως του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α.",(ΦΕΚ 1283 Β'της 9.12.77),
αποφασίζεται η επέκταση: "...των εν άρθρω 1 παρ. 2 του Α.Ν. 1846/ 1951 "περί Κοινωνικών
Ασφαλίσεων", ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως , κλάδων ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α. εις απάσας τας
επαγγελματικάς κατηγορίας των απασχολουμένων και απασχοληθησομένων προσώπων εις
οικοδομικάς εργασίας συνολικού όγκου διακοσίων πεντήκοντα(250)κυβικών μέτρων και άνω ή εις
τεχνικάς εν γένει εργασίας πάσης φύσεως συνολικής αξίας τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών
και άνω, εκτελουμένας ή εκτελεσθησομένας εκτός ασφαλιστικής περιοχής του ΙΚΑ δια λογαριασμόν
φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου".
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο τρίτο του Ν. 1305/1982 (Α' 146): "Η Ασφάλιση του Ιδρύματος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων γιά τους κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του Α.Ν. 1846/1951
επεκτείνεται σε όλη τη Χώρα. Η επεκτεινόμενη κατά την προηγούμενη παράγραφο ασφάλιση ισχύει
από την πρώτη του έκτου (6ου) μήνα από την έναρξη του ισχύος του παρόντος νόμου".
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα δε με το άρθρο πέμπτο του αυτού ως άνω νόμου: "Η κατάταξη σε
ασφαλιστικές κλάσεις των προσώπων, που υπάγονται στην ασφάλιση, σύμφωνα με το άρθρο τρίτο του
παρόντος γιά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών και των χορηγούμενων παροχών, καθώς
και ο καθορισμός του αριθμού των ημερών ασφαλίσεως θα γίνεται με τις ισχύουσες διατάξεις της
νομοθεσίας του ΙΚA. Κατεξαίρεση τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να ρυθμίζονται
με Κανονισμό ανάλογα προς τον πληθυσμό του Δήμου ή Κοινότητας όπου παρέχεται η απασχόληση,
τη μορφή και το είδος της επιχειρήσεως, τον αριθμό των απασχολούμενων στην επιχείρηση μισθωτών,
καθώς και τις τοπικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες απασχολήσεως".
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.