Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Σύσταση Σώματος Επιθεωρήσεως Εργασίας-Αρμοδιότητες

1. Παρά τω Υπουργείω Εργασίας συνιστάται Σώμα Επιθεωρήσεως Εργασίας, εις ο ανήκει η επίβλεψις της εφαρμογής της Εργατικής Νομοθεσίας, ως και η υπόδειξις των μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των τόπων εργασίας και των εν αυτοίς εργαζομένων, η επεξεργασία των σχετικών κανονισμών και ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων ή Διοικητικών τοιούτων μέτρων.
2. Εις το Σώμα Επιθεωρήσεως – Εργασίας ανήκει προσέτι και η φροντίς της οργανώσεως μουσείων προλήψεως των ατυχημάτων εργασίας και των επαγγελματικών νόσων, ως και η μελέτη και η υπόδειξις μεθόδων ορθολογιστικωτέρας και πλέον επιστημονικής οργανώσεως της εργασίας εις του διαφόρους παραγωγικούς κλάδους.
3. Εις τα όργανα του σώματος Επιθεωρήσεως Εργασίας δύναται δια διαταγών του Υπουργού Εργασίας να ανατίθηται και η εκπλήρωσις άλλων καθηκόντων αναγομένων εις την καθόλου αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.