Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 3227/2004 Μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗ...

Άρθρο 1 - Ενεργητικές πολιτικές απασ...

Άρθρο 2 - Κίνητρα για την αύξηση της ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ...

Άρθρο 3 - Κέντρα επαγγελματικής κατά...

Άρθρο 4 - Κυρώσεις Σώματος Επιθεώρησ...

Άρθρο 5 - Εκκαθαριστικά αποδοχών...

Άρθρο 6 - Μεικτές επιτροπές ελέγχου...

Άρθρο 7 - Ρυθμίσεις για προγράμματα ...

Άρθρο 8 - Ηθικά βραβεία...

Άρθρο 9 - Προγράμματα επιδότησης Μη ...

Άρθρο 10 - Επιχορηγήσεις από το Πρόγρ...

Άρθρο 11 - Ρύθμιση θεμάτων του Ν. 2643/199...

Άρθρο 12 - Κύρωση διατάξεων της Εθνικ...

Άρθρο 13 - Ετήσια άδεια με αποδοχές...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Λ...

Άρθρο 14 - Ιδιωτικά γραφεία συμβουλευ...

Άρθρο 15 - Ιδιωτικά κέντρα συμβουλευτ...

Άρθρο 16 - Μητρώο - εποπτεία και παρακ...

Άρθρο 17 - Κυρώσεις...

Άρθρο 18 - Μεταβατικές διατάξεις...

Άρθρο 19 - Εξουσιοδοτήσεις...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩ...

Άρθρο 20 - Θέματα στεγαστικής συνδρομ...

Άρθρο 21 - Ρυθμίσεις οφειλών προς τον ...

Άρθρο 22 - Θέματα Ο.Ε.Κ. και της ανώνυμ...

Άρθρο 23 - Ρύθμιση θεμάτων Εργατικής ...

Άρθρο 24 - Θέματα προσωπικού Ο.Ε.Ε....

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 25 - Οργανωτικά θέματα του Υπου...

Άρθρο 26 - Παράταση προθεσμίας...

Άρθρο 27 - Λοιπές διατάξεις...

Άρθρο 28 - (Περαιτέρω ρυθμίσεις για δι...

Άρθρο 29 - (Ιατροί της Εργασίας)...

Άρθρο 30 - (Κατάργηση προγενέστερης δ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 31 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 32 - Έναρξη ισχύος...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Άρθρο 1 - Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης -Μέτρα για τους επιδοτούμενους ανέργους

1. Επιδοτούμενος άνεργος μπορεί να προσλαμβάνεται ή τοποθετείται σε θέση
εργασίας με πλήρη ή μερική απασχόληση για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση
ανεργίας. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 1545/ 1985 (ΦΕΚ 91 Α')
εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή, εφόσον η τοποθέτηση γίνεται για πλήρη
απασχόληση.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας του, ο προσλαμβανόμενος ή τοποθετούμενος αμείβεται
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους λοιπούς εργαζόμενους στον εργοδότη,
ανάλογα με την ειδικότητα που απασχολείται και τις ώρες απασχόλησης του. Οι
αποδοχές του σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από το
επίδομα ανεργίας που δικαιούται ως άνεργος.
2. Η αμοιβή του προσλαμβανόμενου ή τοποθετούμενου βαρύνει τον Οργανισμό
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) κατά το ύψος του επιδόματος ανεργίας
που δικαιούται, και κατά τα λοιπά, τον εργοδότη, ο οποίος έχει και την ευθύνη της
ασφαλιστικής του κάλυψης. Ο προσλαμβανόμενος ή τοποθετούμενος δεν ασφαλίζεται
στην περίπτωση αυτή για ανεργία. Αν απολυθεί πριν από το χρόνο λήξης του
δικαιώματος επιδότησης, ο άνεργος λαμβάνει το επίδομα ανεργίας για το υπόλοιπο
διάστημα, εφόσον δεν επανατοποθετηθεί, ή προσληφθεί.
3. Προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 είναι να
μην έχει προβεί ο εργοδότης κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου πριν από την
τοποθέτηση ή πρόσληψη σε απόλυση προσωπικού της επιχείρησης του χωρίς τη
συνδρομή σπουδαίου λόγου. Ο εργοδότης υποχρεούται κατά τη διάρκεια ισχύος της
σχέσης εργασίας με τον προσληφθέντα ή τοποθετηθέντα να μην προβαίνει σε
απόλυση εργαζομένων από την επιχείρηση του, χωρίς τη συνδρομή σπουδαίου λόγου,
άλλως χάνει το δικαίωμα της μείωσης εφεξής του εργοδοτικού κόστους κατά το ύψος
του επιδόματος που ο άνεργος εδικαιούτο από τον Ο.Α.Ε.Δ.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
ύστερα από τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, ο τρόπος και κάθε άλλο σχετικό θέμα
για την εφαρμογή της διάταξης.
5. Επιδοτούμενοι άνεργοι, μετά από αίτηση τους, επιλέγονται κατά προτεραιότητα για
συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης που εφαρμόζονται από την Εταιρεία
"Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε." του Ο.Α.Ε.Δ. και από τα Κέντρα Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.). Κατά το διάστημα αυτό, λαμβάνουν το επίδομα που προβλέπεται
κατά περίπτωση για τους καταρτιζόμενους και αναστέλλεται η καταβολή του
επιδόματος ανεργίας.
6. Η περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α')
αντικαθίσταται ως εξής:
"Όσοι συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή από οποιοδήποτε συνταξιοδοτικό
οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης με ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από το κάθε
φορά κατώτερο όριο σύνταξης που καταβάλει το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(Ι.Κ.Α.) στους ασφαλισμένους με εξαίρεση όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου."
7. Στο άρθρο 4 του Ν. 1545/1985 (ΦΕΚ91 Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήμερα, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
"5. Κατ' εξαίρεση για τους εποχιακά απασχολούμενους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
του Νομού Λευκάδος κατά το έτος 2003, αρκούν εβδομήντα πέντε ημερομίσθια για τη
χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας."

Άρθρο 2 - Κίνητρα για την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, των νέων και των ηλικιωμένων

1. Οι εργοδότες που προσλαμβάνουν με σύμβαση ορισμένου χρόνου εργαζόμενους ή
εργαζόμενες για αναπλήρωση εργαζομένων που απουσιάζουν από την εργασία τους
με άδεια κύησης ή λοχείας επιδοτούνται, για όσο χρόνο διαρκεί η άδεια, με το ισόποσο
των ασφαλιστικών εισφορών που τους επιβαρύνουν για την ασφαλιστική κάλυψη των
προσλαμβανομένων. Όσοι προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου δεν
συνυπολογίζονται στο συνολικό αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης για την
εφαρμογή των διατάξεων περί ομαδικών απολύσεων ή των διατάξεων του Ν.
2643/1998 (ΦΕΚ220 Α') και του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α').
2. Καθορίζεται ως κίνητρο για την πρόσληψη ανέργων μητέρων με τουλάχιστον δύο
τέκνα επιδότηση του εργοδότη ισόποση με το ύψος των εργοδοτικών εισφορών που
τον βαρύνουν για την ασφαλιστική κάλυψη των προσλαμβανομένων. Η επιδότηση
διαρκεί επί ένα έτος για κάθε τέκνο.
3. Καθορίζεται ως κίνητρο για την πρόσληψη ανέργων νέων ηλικίας μέχρι εικοσιπέντε
ετών, επιδότηση του εργοδότη ισόποση με το πενήντα τοις εκατό των εργοδοτικών
εισφορών που τον βαρύνουν για την ασφαλιστική κάλυψη των προσλαμβανομένων
κατά τον πρώτο χρόνο από την πρόσληψη τους.
4. Καθορίζεται ως κίνητρο για την πρόσληψη μακροχρονίως ανέργων ηλικίας πενήντα
πέντε ετών και άνω, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έξι χιλιάδες ημέρες
ασφάλισης, επιδότηση του εργοδότη ισόποση με το πενήντα τοις εκατό των
εργοδοτικών εισφορών που τον βαρύνουν για την ασφαλιστική κάλυψη των
προσλαμβανομένων.
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 εφαρμόζονται εφόσον ο εργοδότης δεν έχει
προβεί κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου πριν από την τοποθέτηση ή
πρόσληψη σε απόλυση προσωπικού της επιχείρησης του χωρίς τη συνδρομή
σπουδαίου λόγου. Ο εργοδότης υποχρεούται κατά τη διάρκεια ισχύος της σχέσης
εργασίας με τον τοποθετηθέντα ή προσληφθέντα να μην προβαίνει σε απόλυση
εργαζομένων από την επιχείρηση του χωρίς τη συνδρομή σπουδαίου λόγου, άλλως
χάνει το δικαίωμα της επιδότησης.
6. Η καταβολή των επιδοτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό μπορεί να γίνεται
και με το συμψηφισμό του ισόποσου των εργοδοτικών εισφορών με το φόρο μισθωτών
υπηρεσιών ή και τις άλλες φορολογικές υποχρεώσεις που βαρύνουν τους εργοδότες.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, ο τρόπος
συμψηφισμού και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων.
7. Αγρότισσες ασφαλισμένες στον κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών του Ν. 2458/1997
(ΦΕΚ 15 Α'), όπως ισχύει, απαλλάσσονται για κάθε τέκνο που αποκτούν πλέον του
ενός από την υποχρέωση καταβολής εισφορών υπέρ Οργανισμού Γεωργικών
Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) για τους κλάδους σύνταξης ασθενείας και για το Λογαριασμό
Αγροτικής Εστίας επί ένα έτος από τη γέννηση κάθε τέκνου από το δεύτερο τέκνο και
μετά. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων προσδιορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται για την απαλλαγή και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.