Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Αποτίμηση αξίας τροφής

Κηρύσσομεν εκτελεστήν την κατά την συνεδρίασιν της 27.11.53 ληφθείσαν υπό του Συμβουλίου του
Ν. 2053/52 απόφασιν περί τροποποιήσεως της υπ' αριθ. 45941/1951 αποφάσεως των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας, περί αποτιμήσεως της αξίας της παρεχομένης τροφής εις τους εν τη
αποφάσει ταύτη αναφερομένους μισθωτούς, έχουσαν ούτω:
"Η εν τη υπ' αριθ. 45941/51 αποφάσει των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας αποτίμησης της
αξίας της παρεχομενης εις τινας κλάδους μισθωτών τροφής, ορίζεται εφεξής εις ποσοστόν 15% επί του
εκάστοτε ισχύοντος ελαχίστου ορίου βασικού μισθού και ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτου".
Εν Αθήναις τη 11 Μαρτίου 1954
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.