Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Π.Δ. 456/1984-Αστικός Κώδικας-Σύμβαση Εργασίας

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 57 ΑΚ - Δικαίωμα στην προσωπικότητα ...

Άρθρο 59 - Ικανοποίηση ηθικής βλάβης...

Άρθρο 250 - Πενταετής παραγραφή ...

Άρθρο 251 - Εναρξη παραγραφής ...

Άρθρο 254 - Παραγραφή περιοδικών παροχών...

Άρθρο 276 - Αποσβεστική προθεσμία ...

Άρθρο 281 - Κατάχρηση δικαιώματος...

Άρθρο 300 - Ζημία από οικείο πταίσμα...

Άρθρο 325 - Δικαίωμα επίσχεσης...

Άρθρο 340 - Υπερημερία του οφειλέτη...

Άρθρο 341 - Δήλη ημέρα...

Άρθρο 349 - Πότε είναι υπερήμερος ο δανει...

Άρθρο 350 - Υπερημερία δανειστή...

Άρθρο 648 - Έννοια...

Άρθρο 649 - Σιωπηρή συμφωνία για μισθό...

Άρθρο 650 - Σιωπηρή αποδοχή...

Άρθρο 651 - Προσωπική φύση της σχέσης...

Άρθρο 652 - Υποχρεώσεις του εργαζομένου...

Άρθρο 653 - Υποχρεώσεις του εργοδότη...

Άρθρο 654 - Μισθός σε ποσοστό από τα κέρδη...

Άρθρο 655 - Πότε καταβάλλεται ο μισθός...

Άρθρο 656 - Υπερημερία εργοδότη...

Άρθρο 657 - Λόγοι που εμπόδισαν τον εργαζ...

Άρθρο 658 - Διατήρηση αξίωσης...

Άρθρο 659 - Εργασία πέρα από τη συμφωνημέ...

Άρθρο 660 - Ασθένεια του εργαζομένου...

Άρθρο 661 - Καταγγελία λόγω ασθένειας...

Άρθρο 662 - Ασφάλεια και υγιεινή των χώρω...

Άρθρο 663 - Διαμονή στην κατοικία του εργ...

Άρθρο 664 - Συμψηφισμός ή κρατήσεις του μ...

Άρθρο 665 - Κρατήσεις σε περίπτωση ζημίας...

Άρθρο 666 - Παροχή άδειας...

Άρθρο 667 - Λήψη άδειας...

Άρθρο 668 - Δικαίωμα στις εφευρέσεις...

Άρθρο 669 - Λήξη της σύμβασης...

Άρθρο 670 - Καταγγελία σύμβασης αορίστου ...

Άρθρο 671 - Σιωπηρή ανανέωση...

Άρθρπ 672 - Καταγγελία για σπουδαίο λόγο...

Άρθρο 673 - Υποχρέωση αποζημίωσης λόγω αθ...

Άρθρο 674 - Σπουδαίος λόγος ...

Άρθρο 675 - Εύλογη αποζημίωση...

Άρθρο 676 - Θάνατος του ενός...

Άρθρο 677 - Εμπιστευτικές εργασίες...

Άρθρο 678 - Άδειες για ανεύρεση άλλης εργ...

Άρθρο 679 - Παραίτηση του εργαζομένου από...

Άρθρο 680 - Συλλογική σύμβαση εργασίας...

Άρθρο 648 - Έννοια

Με τη σύμβαση εργασίας ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να παρέχει, για ορισμένο ή αόριστο
χρόνο, την εργασία του στον εργοδότη και αυτός να καταβάλει το συμφωνημένο μισθό.
Σύμβαση εργασίας υπάρχει και όταν ο μισθός υπολογίζεται κατά μονάδα της παρεχόμενης
εργασίας ή κατ' αποκοπή, αρκεί ο εργαζόμενος να προσλαμβάνεται ή να απασχολείται για
ορισμένο ή για αόριστο χρόνο.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.