Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 2269/1920 Εφαρμογή 8ωρου και 48ωρου ωραρίου

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - (Ορισμός των βιομηχανικών επι...

Άρθρο 2 - (Διάρκεια ημερήσιου και εβδομ...

Άρθρο 3 - (Επιτρεπτό της υπέρβασης του ω...

Άρθρο 4 - (Υπέρβαση ωραρίου σε επιχειρή...

Άρθρο 5 - (Εξαιρέσεις από τα καθορισθέν...

Άρθρο 6 - (παρεκκλίσεις από το ωράριο πο...

Άρθρο 7 - (Υποχρέωση πληροφόρησης των κ...

Άρθρο 8 - (Υποχρέωση του εργοδότη για γν...

Άρθρο 9 - (Περιορισμοί εφαρμογής της σύ...

Άρθρο 10 - (Περί της εφαρμογής της παρούσ...

Άρθρο 11 - (Κράτη που εξαιρούνται από την...

Άρθρο 12 - (Κατάλογος βιομηχανικών επιχε...

Άρθρο 13 - (Εφαρμογή της σύμβασης στη Ρου...

Άρθρο 14 - (Επιτρεπτό της αναστολής της σ...

Άρθρο 15 - (Ρυθμίσεις σχετικά με τις επικ...

Άρθρο 16 - (Υποχρέωση εφαρμογής της σύμβ...

Άρθρο 17 - (Γνωστοποιήση επικυρώσεων των...

Άρθρο 18 - (Έναρξη της ισχύος της σύμβαση...

Άρθρο 19 - (Προθεσμία εφαρμογής της σύμβ...

Άρθρο 20 - (Δυνατότητα καταγγελίας της σ...

Άρθρο 21 - (Υποβολή εκθέσης από Δ.Σ. της Δ...

Άρθρο 22 - (Επίσιμη γλώσσα του κειμένου τ...

Άρθρο 1 - (Ορισμός των βιομηχανικών επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο της ΔΣΕ)

1 Υπό την έποψιν της εφαρμογής της παρούσης συμβάσεως, θεωρούνται βιομηχανι-
καί επιχειρήσεις ιδίως:
α) Τα μεταλλεία, λατομεία και αι πάσης φύσεως εξορυκτικαί βιομηχανίαι.
β) Αι βιομηχανίαι εν αις κατασκευάζονται πρόιόντα, μεταβάλλονται, καθαρίζονται, επι-
σκευάζονται, διακοσμούνται, αποτελειούνται, προετοιμάζονται δια την πώλησιν, ή
εν αις αι ύλαι υφίστανται μεταβολήν, περιλαμβανομένης της κατασκευής πλοίων,
των βιομηχανιών αποσυνθέσεως υλικού και της παραγωγής, μετατροπής, και διαβι-
βάσεως κινητηρίου εν γένει δυνάμεως και του ηλεκτρισμού.
γ) Η κατασκευή, ανοικοδόμησις, συντήρησις, επισκευή, τροποποίησις ή κατεδάφισις
παντός οικοδομήματος και κτίσματος, σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, λιμένων,
δεξαμενών, προβλήτων, διωρύγων, εγκαταστάσεων εσωτερικής συγκοινωνίας, δι'
ύδατος, οδών, σηράγγων, γεφυρών, οδογεφυρών, συλλεκτήρων υπονόμων και κοι-
νών φρεάτων, τηλεγραφικών και τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, εργοστασίων
φωταερίου, διανομής ύδατος, ή άλλων οικοδομικών εργασιών, ως και αι προπαρα-
σκευαστικαί των ανωτέρω εργασιών, εργασίαι.
δ) Η μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων δι' οδών, σιδηροδρόμων ή ύδατος, περι-
λαμβανομένης και της αποθηκεύσεως εμπορευμάτων εις τας λιμεναποθήκας, τους
λιμένας, αποβάθρας, και αποθήκας διαμετακομίσεως, εξαιρουμένης της δια χειρός
μεταφοράς.
2. Αι σχετικαί προς την μεταφοράν δια θαλάσσης και δι' εσωτερικών πλοίμων οδών
Ή Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 1 κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2269/20 (ΦΕΚ 145/Α/
19-11 -20) και παρατίθεται με τη γλωσσική μορφή που έχει στον κυρωτικό νόμο.
διατάξεις θέλουν καθορισθή υπό συνδιασκέψεως ειδικής δια την εργασίαν των ναυ-
τιλλομένων.
3. Αι αρμόδιαι αρχαί εκάστης χώρας θέλουσι καθορίσει τα διακριτικά όρια μεταξύ της
βιομηχανίας αφ' ενός και του εμπορίου και της γεωργίας αφ' ετέρου.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.