Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - (Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων για την 8ωρη εργασία)

1. Αι διατάξεις του παρόντος Δ/τος εφαρμόζονται:
Α) Εις τας πάσης φύσεως υπογείους εξορυκτικάς εργασίας, εις τας υπαιθρίους μεταλλευτικάς και μεταλλουργικάς
εργασίας Λαυρίου, εις την θρύψιν ορυκτών εν γένει, ως και εις τας επιχειρήσεις ή εργασίας λατομείων.
Β) Εις τας μηχανουργικάς, σιδηρουργικάς, λεβητοποιητικάς, χαλκουργικάς και ορειχαλκουργικάς εν γένει
εργασίας ή επιχειρήσεις, εις τας εργασίας ή επιχειρήσεις χυτηρίων και υδραυλικών εγκαταστάσεων, κατασκευής
ή επισκευής χρηματοκιβωτίων, πλαστίγγων, κλινών, ηλεκτρικών συσσωρευτών και εν γένει μεταλλικών
αντικειμένων ή κατασκευής συρμάτων, καρφοβελονών, μολυβδοσωλήνων και σκαγίων, εις τα κασσιτερωτήρια,
φανοποιεία, εις τα εργαστήρια επισκευής και καθαρισμού γνωμόνων φωταερίου, καθώς και εις τα γαλβανιστήρια
πασών των ανωτέρω εργασιών και επιχειρήσεων, ως και εις πάσας τας εργασίας χρωματισμού δια πιστολίου
μεταλλικών αντικειμένων. Το παρόν διάταγμα δεν αφορά τμήματα εργοστασίων μη υποκειμένων εις τας διατάξεις
αυτού, τα οποία λειτουργούν αποκλειστικώς δια την συντήρησιν ή επισκευήν των μηχανημάτων των εν λόγω
εργοστασίων.
Γ) Εις τα εργοστάσια και καμίνους ασβέστου, γυψοποιεία, στοκοποιεία, πλινθοποιεία, κεραμοποιεία,
αγγειοπλαστεία, μαρμαρογλυφεία, πριονιστήρια μαρμάρων, πλακοποιεία, εις τας επιχειρήσεις ή εργασίας
κατασκευής, ανοικοδομήσεως, συντηρήσεως, επισκευής, τροποποιήσεως και κατεδαφίσεως παντός
οικοδομήματος και κτίσματος, εκσκαφής, κατασκευής σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών γραμμών, κατασκευής
ή τροποποιήσεως λιμένων, δεξαμενών, προβλητών, διωρύγων, εγκαταστάσεων, ως και εις πάσας τας σχετικάς
προπαρασκευαστικάς εργασίας των τοιούτων επιχειρήσεων ή εργασιών. Δ) Εις τα βαφεία και λευκαντήρια των
υφαντηρίων και κλωστηρίων. Ε) Εις τους κυλινδρομύλους ημερησίας παραγωγικότητος άνω των δέκα τόννων,
εις τα αρτοποιεία μεγάλης παραγωγικότητος, συμφώνως τω ν. 3770, εις τα κουλουροποιεία, εις τα εργοστάσια
μπισκότων και σοκολάτας και εις τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής εις τα οποία περιλαμβάνονται και τα
εργαστήρια παρασκευής φύλλου και καταϊφίου, εις τα αλλαντοποιεία, εις τα εργαστήρια κατεργασίας εντέρων και
ακροκαθαριστήρια, εις τας εργασίας σφαγής και εκδοράς ζώων, εις τα ψυγεία διατηρήσεως τροφίμων και τας
αιθούσας ζυμώσεως και σιτεύσεως ζύθου, ως και εις τας αλυκάς. ΣΤ) Εις τα εργοστάσια διθειούχου άνθρακος,
εις τα χαρτοποιεία, αποθήκας παλαιού χάρτου και ρακών, εις τα εργοστάσια φωταερίου, εις τα τμήματα α)
εκχυλίσεως λίπους, β) λειαντηρίου και πλυντηρίου, γ) εκχυλίσεως οστεοκόλλας (diffusion) και δ) λεβητοστασίου
των εργοστασίων κατεργασίας οστών και κεράτων, εις τας επιχειρήσεις ή εργασίας ζυμώσεως ελαστικού και
χρωματισμού ελαστικού δια πιστολίου, εις τα υαλουργεία (φυσηταί και το προσωπικόν των πιεστηρίων και
κλιβάνων) και εις τα εργοστάσια ή εργαστήρια κατασκευής ηλεκτρικών λαμπτήρων.
Ζ) Εις τα εργοστάσια και τας εργασίας οιασδήποτε προετοιμασίας ή κατεργασίας δέρματος, πλην των
υποδηματοποιείων.
Η) Εις τα εργοστάσια ή εργαστήρια κατακευής φακέλλων, καταστίχων, εις τα βιβλιοδετεία, κυτιοποιεία,
τυπογραφεία, σακκουλοποιεία, λιθογραφεία και τσιγκογραφεία.
Θ) Εις τα εφαπλωματοποιεία, στρωματοποιεία, πλυντήρια, τυποβαφεία, βαφεία, καθαριστήρια και σιδηρωτήρια.
Ι) Εις τα εργοστάσια ή εργαστήρια ψυκτρών και σαρώθρων και εις πάσας τας βιομηχανίας επεξεργασίας ξύλου,
πλην των επιπλοποιείων, ως και εις τας εργασίας χρωματισμού δια πιστολίου.
ΙΑ) Εις τα εργοστάσια παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, φωτισμού και κινήσεως και εργοστάσια ή
εργαστήρια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
IB) Εις τους οδηγούς και εισπράκτορας, των επιβατικών αυτοκινήτων λεωφορείων.
ΙΓ) Εις τας καπναποθήκας και καπνεργοστάσια.
Πάσα εργασία προπαρασκευής, αποπερατώσεως, μεταφοράς ή αποθηκεύσεως οιουδήποτε είδους υλικού ή
προϊόντος των ανωτέρω βιομηχανικών εργασιών ή επιχειρήσεων, εφ' όσον διεξάγεται εν τω παρά των εν λόγω
εργασιών ή επιχειρήσεων χρησιμοποιουμένω χώρω, υπάγεται εις τας διατάξεις του παρόντος Διατάγματος.
2. Επίσης αι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται εις παν εργοστάσιον ή τμήμα εργοστασίου συνεχούς
λειτουργίας. - Ως συνεχούς λειτουργίας εργοστάσια ή τμήματα εργοστασίων ή έργα θεωρούνται εκείνα εν οις η
διάρκεια της ημερησίας πραγματικής εργασίας των εις αυτά εργαζομένων υπερβαίνει τας 10 ώρας. - Δια
πράξεως όμως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, εκδοθησομένης εφ' άπαξ, βάσει συμφώνου γνώμης του
Συμβουλίου Εργασίας και δημοσιευομένης εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως, δύναται να επιτραπή παρέκκλισις
από της εφαρμογής των ορισμών του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου μόνον λόγω εκτάκτου
συσσωρεύσεως εργασίας, προς αντιμετώπισιν της οποίας εμφανίζονται σοβαραί δυσχέρειαι ενισχύσεως του
προσωπικού.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.