Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρον 4 - (Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές κατά εξαιρετικές περιπτώσεις)

1. Η διάταξις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του π.δ. της 8/14.3.1930 «περί
κωδικοποιήσεως των Νόμων περί Κυριακής αναπαύσεως», καταργείται.
2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 13 του ως άνω π.δ προστίθενται παράγραφοι 2 και 3, έχουσαι
ως ακολούθως:
«2. Εις όλως εξαιρετικάς περιπτώσεις, ως εις περιπτώσεις αφίξεως περιηγητών ή εκδρομέων,
τελέσεως τοπικών εορτών, οργανωμένων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (φεστιβάλ) ή
συνδρομής ετέρων εξαιρετικών λόγων κοινωνικής ανάγκης, δύνανται ο Υπουργός Εργασίας
δια την περιφέρειαν της τέως Διοικήσεως Πρωτεούσης και οι οικείοι Νομάρχαι διά τας ιδίας
αυτών περιφερείας μετά γνώμην των οικείων επαγγελματικών οργανώσεων και εφ΄όσον αύτη
ήθελε παρασχεθεί εντός πέντε ημερών αφ΄ής ζητηθεί αύτη, να επιτρέπουν, δι΄αποφάσεών
των, το άνοιγμα μετά ή άνευ απασχολήσεως προσωπικού, δι΄ωρισμένας ώρας κατά τας
Κυριακάς και τας κατά νόμον εορτάς-αργίας, κατηγοριών τινων καταστημάτων άτινα, κατά την
κρίσιν των, τυγχάνουν απαραίτητα δια την εξυπηρέτησιν των ως άνω αναγκών. Εις
περίπτωσιν απασχολήσεως προσωπικού, τούτο δικαιούται αναλόγου αναπαύσεως κατά τα
γενικώς περί του θέματος τούτου ισχύοντα.
3. Δι ομοίων, ως ανωτέρω, αποφάσεων δύναται να επιτρέπειται, προς εξυπηρέτησιν των
περιηγητών, το άνοιγμα των καταστημάτων εκ των χαρακτηριζομένων ως «τουριστικών»,
δυνάμει των διατάξεων του ν.δ 685/48, πέραν των δια τα λοιπά ομοειδή καταστήματα
κεκανονισμένων εκάστοτε ημερών και ωρών κλεισίματος των τελευταίων».
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.