Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 38 - Μερική απασχόληση

Από τον παρόντα νόμο παρατίθενται μόνον τα άρθρα που αφορούν θέματα εργατικής νομοθεσίας.

Με έγγραφη ατομική συμφωνία ο εργοδότης και ο μισθωτός κατά τη σύσταση της σχέσης εργασίας ή
κατά τη διάρκειά της μπορεί να συμφωνήσουν για ορισμένο ή αόριστο χρόνο διάρκεια ημερήσιας ή
εβδομαδιαίας εργασίας μικρότερη της κανονικής (μερική απασχόληση).
Καταγγελία της σχέσης εργασίας λόγω μη αποδοχής από το μισθωτό εργοδοτικής πρότασης για μερική
απασχόληση είναι άκυρη.
Οι αποδοχές των μερικώς απασχολούμενων μισθωτών δεν μπορεί να είναι κατώτερες απ΄ αυτές που
προβλέπονται από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις για τους απασχολούμενους κατά το κανονικό
ωράριο για την ίδια εργασία συναδέλφους τους και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής
απασχόλησης.
Οι μερικώς απασχολούμενοι μισθωτοί δικαιούνται κατ΄ έτος ετήσιας άδειας με αποδοχές και επίδομα
αδείας, με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβανον, εάν εργάζονταν κατά το χρόνο της άδειάς τους, για τη
διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν.
549/1945, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 1 του Ν. 1346/1983.
Αξίωση για παροχή εργασίας πέρα από τη συμφωνημένη (άρθρο 659 Α.Κ.) από μερικώς
απασχολούμενο δεν παρέχεται στον εργοδότη, όταν ο μισθωτός έχει και άλλη απασχόληση ή
βαρύνεται με οικογενειακές υποχρεώσεις.
Ο μερικώς απασχολούμενος επί ίσοις όροις έχει προτεραιότητα προσλήψεως σε θέση εργασίας
πλήρους απασχολήσεως στην αυτή επιχείρηση.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για τους μερικώς απασχολουμένους όλες οι διατάξεις της εργατικής
νομοθεσίας.
Καταργείται η παρ. 6 του άρθρου 1 της Π.Υ.Σ. 10/1988, που κυρώθηκε με το Ν. 1788/1988, καθώς και
κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.