Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - (Έννοια του καταστήματος υπό την έννοια του παρόντος νομοθετικού διατάγματος)

Δια την εφαρμογήν του παρόντος νομοθετικού διατάγματος:
α) Κατάστημα θεωρείται πας εν ακινήτω ανοικτός ή κλειστός χώρος ένθα ενεργούνται συνήθως
αγοραπωλησίαι εμπορευμάτων.
β) (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).
γ) (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).
δ) (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).
ε) (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).
Προς καταστήματα εξομοιούνται τα κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, βαφεία,
καθαριστήρια, πλυντήρια, σιδηρωτήρια και στιλβωτήρια.
Δι' αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δύναται να
χαρακτηρίζωνται ως καταστήματα και έτεροι χώροι εις τους οποίους παρέχονται υπηρεσίαι προς το
κοινόν.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.