Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο όγδοο - (Υπερωριακή απασχόληση νυκτερινή και εξαιρέσιμων ημερών των Υπουργείων και των υπ' αυτών εποπτευομένων Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. καθώς και της Προεδρίας της Δημοκρατίας)

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκε η αριθ. 933/1988 απόφαση Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων, η οποία έχει ως εξής:
«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 933/88
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15.1.1988
ΘΕΜΑ: «Υπερωριακή απασχόληση νυκτερινή και εξαιρέσιμων ημερών των Υπουργείων και των υπ' αυτών εποπτευομένων Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. καθώς και της Προεδρίας της Δημοκρατίας».
Η Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της Νομισματικής, Πιστωτικής και Συναλλαγματικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 14 του ν 1299/1982 «Οργάνωση Υπηρεσιών Πρωθυπουργού».
2. Το ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 τεύχος Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα".
3. Τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 1505/1984.
4. Την ανάγκη αντιμετώπισης των έκτακτων εποχιακών ή όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών των υπηρεσιών των Υπουργείων, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. κατά το έτος 1988.
5. Την προφορική εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την υπερωριακή, νυκτερινή και εξαιρέσιμων ημερών εργασία των υπαλλήλων των Υπουργείων, των υπ' αυτών εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. καθώς και της Προεδρίας της Δημοκρατίας, η οποία θα κριθεί απαραίτητη από τους οικείους Υπουργούς για την αντιμετώπιση των εκτάκτων εποχιακών ή όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών των ανωτέρω Υπηρεσιών.
2. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω αιτία για τα Υπουργεία, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγκριθεί στους οικείους κωδικούς εξόδων του Προϋπολογισμού κάθε Υπουργείου για το έτος 1988, όπως αυτές θα διαμορφωθούν με το ποσοστό διάθεσης που θα εγκριθεί. Για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., η σχετική δαπάνη δεν μπορεί να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν αναγραφεί στους προϋπολογισμούς τους για την αιτία αυτή.
3. Αύξηση των σχετικών με την παραπάνω αιτία πιστώσεων τόσο για τα Υπουργεία όσο και για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με μεταφορά κονδυλίων από πιστώσεις άλλων κατηγοριών δαπανών δεν πρόκειται να γίνει.
4. Η εγκρινόμενη από τους κατά περίπτωση αρμόδιους Υπουργούς υπερωριακή, νυκτερινή ή σε εξαιρέσιμες ημέρες απασχόληση θα πρέπει να κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ»
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.