Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - (Μερική απασχόληση σε Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ με σκοπό την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα)

1. Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου επιτρέπεται να προσλαμβάνουν προσωπικό, με συμβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών που
αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους πολίτες.
2. Οι ανωτέρω προσλήψεις αποβλέπουν, αποκλειστικώς, στην αντιμετώπιση αναγκών
συμπληρωματικής εξυπηρέτησης των πολιτών και δεν ασκούν επιρροή στη οργανική σύνθεση των
υπηρεσιών των φορέων της προηγούμενης παραγράφου.
«3α. Για την παροχή υπηρεσιών με καθεστώς μερικής απασχόλησης, οι φορείς της παραγράφου 1
καταρτίζουν αντίστοιχο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο εγκρίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 5.
Νέο επιχειρησιακό σχέδιο από τους ίδιους φορείς υποβάλλεται πέντε μήνες πριν από τη λήξη των
σχετικών συμβάσεων του επιχειρησιακού σχεδίου που έχει εγκριθεί και είναι σε ισχύ.»
β. Στο επιχειρησιακό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής στοιχεία:
α) οι ειδικές ανάγκες που δικαιολογούν την παροχή υπηρεσιών με μερική απασχόληση,
β) ο αριθμός αυτών που θα προσληφθούν, κατά τομείς υπηρεσιών, κοινωνικού, κυρίως, χαρακτήρα,
γ) ο τρόπος ελέγχου της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. «4. Εγκρίσεις της Επιτροπής του
άρθρου 5 που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3250/ 2004 και 3448/2006 ή που θα
χορηγηθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον δεν δημοσιοποιηθούν οι σχετικές
προκηρύξεις πρόσληψης εντός εξαμήνου από την ημερομηνία χορήγησης των εγκρίσεων, παύουν να
ισχύουν.»
Η παρ. 3α αντικαταστάθηκε και η παρ. 4 προστέθηκε με τις παρ. 1-2 άρθρου 28 Ν.3536/2007
(ΦΕΚ Α 42).
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.