Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Α.Ν. 380/1968 Υποχρεωτική αργία η πρωτομαγιά

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - (Καθιέρωση της 1ης Μαΐου ως υπο...

Άρθρο 2 - (Έναρξη ισχύος)...

Άρθρο 1 - (Καθιέρωση της 1ης Μαΐου ως υποχρεωτικής αργίας)

1. Δύναται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, κατ’ έτος εκδιδομένης, να καθπρίζηται ως ημέρα
υποχρεωτικής αργίας η 1η Μαΐου.
Σημείωση: Με το άρθρο 7 του Ν. 74/1975 ορίζεται ότι δύναται ο Υπουργός Απασχόλησης
δι'αποφάσεως του να μεταθέτη την αργίαν της 1ης Μαίου εις ετέραν εργάσιμον ημέραν, οσάκις
αυτή συμπίπτη προς ημέραν της Μεγάλης Εβδομάδος ή την Κυριακήν του Πάσχα.
2. Αι διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 του υπ’ αριθ. 748/1966 Β. Δ/τος «περί κωδικοποιήσεως καταργήσεως,
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, περί εβδομαδιαίας και
Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας», ως και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 2 του Ν.Δ/τος
3755/1957 «περί αυξήσεως αναδρομικώς των αποδοχών των μισθωτών κλπ» έχουσιν εφαρμογήν και επί
της κατά την ρποηγουμένην παράγραφον οριζομένης αργίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.