Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' - Εβδομαδιαία ανάπαυσις και αργίαι

Άρθρο 6 - Αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση

1. Δι' αποφάσεως του αρμοδίου Νομάρχου, ειδικώς δε προκειμένου περί του Νομού Αττικής
δι' αποφάσεως του Νομάρχου Αττικής, μετά γνώμην των οικείων Επαγγελματικών
Οργανώσεων Εργοδοτών και Μισθωτών εφ' όσον υφίστανται τοιαύται, δύνανται αντί
χορηγήσεως της κατά τας κειμένας διατάξεις αναπληρωματικής αναπαύσεως των μισθωτών
να θεσπίζηται υποχρεωτική αργία κατ' άλλην πλην της Κυριακής ημέραν δια κατηγορίας τινάς
επιχειρήσεων κατά Δήμους, Κοινότητας ή περιφερειας.
2. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).
3. Κυρούται η υπ' αριθ. 54313/2939/21.12.1976 απόφασις του Υπουργού Εργασίας "περί
μεταθέσεως της αργίας της 26ης Δεκεμβρίου 1976" δημοσιευθείσα εις το υπ' αριθ. 1529
(τεύχος Β') της 22.12.1976 ΦΕΚ.
4. Οι παραβάται των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου ως και του άρθρου 3
του Νόμου 435/1976 "περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινων νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων"
τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του άρθρου 17 του Β.Δ/τος 748/1966 "περί κωδικοποιήσεως,
καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας
"περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας". Κατά τας διατάξεις ταύτας
τιμωρούνται ωσαύτως και οι παραβάται των επί τη βάσει των αυτών ως άνω διατάξεων
εκδιδομένων πράξεων, εφ' όσον εν αυταίς γίνεται παραπομπή εις το άρθρον 17 του Β.Δ/τος
748/1966.

Άρθρο 8 - Κύρωση άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 παρ. 2 της από 26.1.1977 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Κυρούνται και έχουν ισχύν νόμου αι διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 10 παρ. 2 της
από 26.1.1977 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας "περί αυξήσεως των
γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων
εις την άδειαν μετ' αποδοχών των μισθωτών", δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθ. 60, τεύχος Β'
της 1.2.1977 ΦΕΚ, έχουσαι ως ακολούθως:

Άρθρον 3 - Άδεια ανηλίκων

Μισθωτοί, μη συμπληρώσαντες το 18ον έτος της ηλικίας των, δικαιούνται κατά πάσαν
περίπτωσιν αδείας μετ' αποδοχών διαρκείας κατ' ελάχιστον όριον 18 αλλεπαλλήλων
εργασίμων ημερών, εκτός εάν δικαιούνται μεγαλυτέρας διαρκείας τοιαύτης κατ' άλλας
διατάξεις.

Άρθρον 4 - Άδεια επί τη λύσει της εργασιακής σχέσεως και επί διαλειπούσης εργασίας

1. Επιφυλασσομένης της εφαρμογής της επομένης παραγράφου, αι διατάξεις των παρ. 4 και
5 του άρθρου 5 του Α.Ν. 539/45 εφαρμόζονται επί λύσεως της σχέσεως εργασίας καθ'
οιονδήποτε τρόπον.
2. Εις περίπτωσιν λύσεως της σχέσεως εργασίας, συνεπεία λήξεως του χρόνου δι' ον
συνωμολογήθη ή της εποχιακής απασχολήσεως, πριν ή ο μισθωτός συμπληρώση τον
βασικόν, δια την χορήγησιν αδείας χρόνον, ανεξαρτήτως άλλης εξ άλλου λόγου τυχόν
οφειλομένης εις αυτόν αποζημιώσεως καταβάλλονται εις αυτόν τόσοι ημερήσιοι μισθοί του,
όσοι οι μήνες απασχολήσεώς του, παρά τω παρ' ω ειργάσθη εργοδότη.
3. Εις περίπτωσιν διαλειπούσης ή εκ περιτροπής απασχολήσεως, δυνάμει της συμβάσεως
εργασίας, ο μισθωτός δικαιούται μετά την συμπλήρωσιν δωδεκαμήνου εν τη σχέσει εργασίας
παρά τη υποκειμένη επιχειρήσει, καθ' έκαστον ημερολογιακόν έτος, αδείας μετ' αποδοχών
ίσης προς το εν δωδέκατον (1/12) της κατά τον Α.Ν. 539/45 ή ετέραν ειδικωτέραν διάταξιν
τοιαύτης, δι' έκαστον μήνα απασχολήσεώς του, πραγματοποιηθείσας εντός του χρονικού
διαστήματος, το οποίον διέρρευσεν από της προσλήψεώς τους ή από της λήψεως της αδείας
του προηγουμένου έτους μέχρι της ημέρας ενάρξεως της αδείας.
4. Δια την εφαρμογήν των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, ως μην θεωρείται
συνεχής ή διακεκομμένη απασχόλησις είκοσι πέντε (25) ημερών.
Το κατά τον ανωτέρω υπολογισμόν, κλάσμα χρόνου αδείας, το υπερβαίνον την ημίσειαν
ημέραν, στρογγυλοποιείται εις ολόκληρον ημέραν.

Άρθρον 5 - Αποδοχαί αδείας κατ' αποκοπήν αμειβομένων

Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του Α. Νόμου 539/1945 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"2. Δια τον κατ' αποκοπήν ή κατ' άλλον σύστημα κυμαινομένων αποδοχών αμειβόμενον
μισθωτόν, αι αποδοχαί, ων δικαιούται κατά την διάρκειαν της αδείας του, εξευρίσκονται,
πολλαπλασιαζομένων των κατά μέσον όρον από της λήξεως της αδείας του προηγουμένου
έτους ή προκειμένου περί αδείας χορηγουμένης το πρώτον, από της προσλήψεως, μέχρι της
ενάρξεως της αδείας, ημερησίων αποδοχών του, επί τον αριθμόν των εργασίμων ημερών αι
οποίαι περιλαμβάνονται εις την χορηγηθείσαν αυτώ άδειαν".

Άρθρον 6 - Επίδομα αδείας

Εις περίπτωσιν λύσεως της σχέσεως εργασίας καθ' οιονδήποτε τρόπον πριν ή ο μισθωτός
συμπληρώση παρά τω αυτώ εργοδότη, δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν ή πριν ούτος
λάβη την οφειλομένην εις αυτόν άδειαν ή τας αποδοχάς της αδείας χορηγείται υπό του
εργοδότου και επίδομα αδείας ίσον προς τας αποδοχάς της αδείας. Το επίδομα τούτο πάντως
δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του ημίσεος μηνιαίου μισθού ή των 13 ημερομισθίων
αναλόγως του τρόπου αμοιβής.

Άρθρον 7 - Κατάτμησις αδείας

Επιτρέπεται κατ' εξαίρεσιν η εντός του αυτού ημερολογιακού έτους κατάτμησις του χρόνου
αδείας, εις δύο περιόδους, εξ ιδιαιτέρως σοβαράς ή επειγούσης ανάγκης της επιχειρήσεως ή
εκμεταλλεύσεως ή κατ' αίτησιν του μισθωτού, ένεκα δεδικαιολογημένης αιτίας, μετ' έγκρισιν
κατ' αμφοτέρας τας περιπτώσεις της αρμοδίας περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου
Εργασίας. Εν ουδεμία περιπτώσει η πρώτη περίοδος της αδείας δύναται να περιλαμβάνη
ολιγωτέρας των εξ (6) εργασίμων ημερών, ή προκειμένου περί των περιπτώσεων του άρθρου
3 τους παρούσης των δώδεκα (12) εργασίμων ημερών.

Άρθρον 8 - Έκτασις εφαρμογής διατάξεων περί αδειών

1. Αι διατάξεις των άρθρων 3 έως και 7 της παρούσης έχουν εφαρμογήν επί προσώπων περί
ων το άρθρον 8 παρ. 4 της από 26.2.1975 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας
"περί εφαρμογής των αρχών της ίσης αμοιβής αρρένων και θηλέων, αυξήσεως των ημερών
αδείας των εργατών κλπ." (ΦΕΚ 276/τεύχος Β' της 4.3.1975) και υπό τους εν αυτώ όρους και
προϋποθέσεις.
2. Αι διατάξεις των κατά τ' ανωτέρω άρθρων δεν εφαρμόζονται επί προσώπων, περί ων:
α. Ο Νόμος 4469/1965 "περί χορηγήσεως αποδοχών και επιδόματος αδείας εις τους
εργατοτεχνίτες οικοδόμους".
β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του Νόμου 4504/1966 "περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως διατάξεών τινων της εργατικής νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων".

Άρθρον 10 - Ισχύς

2. Μισθωτοί, εκ των υπαγομένων εις τας διατάξεις των άρθρων 3 έως και 7 της παρούσης,
τυχόντες δια το τρέχον έτος και μέχρι της ενάρξεως ισχύος της παρούσης, αδείας μετ'
αποδοχών διαρκείας μικροτέρας της δια της παρούσης οριζομένης, δικαιούνται της
προκυπτούσης διαφοράς συμπληρωματικώς, εις χρόνον ορισθησόμενον κατά την κρίσιν του
εργοδότου, εντός του τρέχοντος έτους".
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.