Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Π.Δ. 152/2003 Χρόνος εργασίας ναυτικών

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Σκοπός του παρόντος...

ΜΕΡΟΣ Ι - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ...

Άρθρο 2 - Πεδίο εφαρμογής...

Άρθρο 3 - Ορισμοί...

Άρθρο 4 - Επιλογή σχήματος απασχόλησ...

Άρθρο 5 - Πρότυπο ωράριο...

Άρθρο 6 - ΄Ορια ωρών εργασίας - ανάπα...

Άρθρο 7 - Απαγόρευση νυκτερινής εργα...

Άρθρο 8 - Δικαιώματα πλοιάρχου σε έκ...

Άρθρο 9 - Τηρούμενα αρχεία...

Άρθρο 10 - ΄Ελεγχοι λιμενικών αρχών...

Άρθρο 11 - Επάνδρωση πλοίων...

Άρθρο 12 - Απαγόρευση ναυτικής εργασί...

Άρθρο 13 - Υποχρεώσεις εφοπλιστών και...

Άρθρο 14 - Ιατρικά πιστοποιητικά ναυτ...

Άρθρο 15 - Υποχρέωση παροχής πληροφορ...

Άρθρο 16 - Προστασία ναυτικών...

Άρθρο 17 - Ετήσια άδεια...

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩ...

Άρθρο 18 - Σκοπός...

Άρθρο 19 - Ορισμοί...

Άρθρο 20 - Ελεγκτικές αρμοδιότητες...

Άρθρο 21 - Στοιχεία επί των οποίων πρα...

Άρθρο 22 - Απαγόρευση απόπλου - προϋπο...

Άρθρο 23 - Υποχρέωση των ελεγκτικών α...

Άρθρο 24 - Δικαίωμα άσκησης προσφυγής...

Άρθρο 25 - Συνεργασία λιμενικών αρχών...

Άρθρο 26 - Απαγόρευση ευνοϊκότερης με...

Άρθρο 27 - Τήρηση του παρόντος σε αντί...

Άρθρο 28 - Εφαρμογή του ΚΔΝΔ...

Άρθρο 29 - Παραρτήματα...

Άρθρο 30 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 1 - Σκοπός του παρόντος

1. Με το Μέρος Ι του παρόντος Π.Δ. σκοπείται η προσαρμογή της εσωτερικής νομοθεσίας
προς την οδηγία 1999/63/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία για την οργάνωση του
χρόνου εργασίας των ναυτικών, που σύναψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας (ΕCSΑ) και η Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις μεταφορές στην
Ευρωπαϊκή Ενωση (FST) (Ε.Ε.L 167/33 της 2.7.1999).
2. Με το Μέρος ΙΙ του παρόντος Π.Δ. σκοπείται η προσαρμογή της εσωτερικής νομοθεσίας
προς την οδηγία 1999/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
την επιβολή των διατάξεων περί των ωρών εργασίας των ναυτικών επί των πλοίων που
καταπλέουν σε κοινοτικούς λιμένες (Ε.Ε.L 14/30 της 20.01.2000).
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.