Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 2974/2001 Ωράριο ναυτικών

Άρθρα Νόμου

Άρθρο πρώτο - Κύρωση 180 ΔΣ Εργασίας - Πρωτοκό...

ΜΕΡΟΣ Ι - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ...

Άρθρο 1 - Σκοπός – Αντικείμενο – Πεδ...

Άρθρο 2 - Ορισμοί...

ΜΕΡΟΣ II - ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΝΑΠΑΥ...

Άρθρο 3 - Ώρες εργασίας - ώρες ανάπαυ...

Άρθρο 4 - Δεσμευτικότητα...

Άρθρο 5 - ΄Ορια ωρών εργασίας ή ανάπα...

Άρθρο 6 - Απαγόρευση εργασίας ανηλίκ...

Άρθρο 7 - Εξουσίες πλοιάρχου...

Άρθρο 8 - ΄Ελεγχος συμμόρφωσης στις ...

Άρθρο 9 - Θεώρηση του τηρούμενου αρχ...

Άρθρο 10 - Λήψη μέτρων προς αποφυγή με...

ΜΕΡΟΣ III - ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝ...

Άρθρο 11 - Επάνδρωση πλοίων...

Άρθρο 12 - Απαγόρευση εργασίας σε ανη...

ΜΕΡΟΣ IV - ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑ...

Άρθρο 13 - Υποχρεώσεις πλοικτήτη - πλο...

ΜΕΡΟΣ V - ΕΦΑΡΜΟΓΗ...

Άρθρο 14 - Θέση σε εφαρμογή...

Άρθρο 15 - Εξασφάλιση της αποτελεσματ...

Άρθρο 20 - Αρμοδιότητες Γενικού Διευθ...

ΜΕΡΟΣ VI - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 16 - Αναθεωρούμενες Συμβάσεις...

Άρθρο 17 - Ανακοίνωση των επισήμων κυ...

Άρθρο 18 - Δεσμευτικότητα - θέση σε ισ...

Άρθρο 19 - Δικαίωμα καταγγελίας...

Άρθρο 21 - Διαβίβαση στοιχείων στο Γε...

Άρθρο 22 - Αναθεώρηση της Σύμβασης...

Άρθρο 23 - Συνέπειες αναθεώρησης...

Άρθρο 24 - Αυθεντικότητα κειμένου...

Άρθρο πρώτο - Κύρωση 180 ΔΣ Εργασίας - Πρωτοκόλλου 1996 147 ΔΣ Εργασίας

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του

Συντάγματος, η 180 Διεθνής Σύμβαση Εργασίας "για τις ώρες εργασίας των

ναυτικών και την επάνδρωση των πλοίων", που ψηφίσθηκε στη Γενεύη στις

22 Οκτωβρίου 1996 κατά την 84η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης της

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και το Πρωτόκολλο 1996 στην 147 Διεθνή

Σύμβαση Εργασίας "Περί ελαχίστων επίπεδων ασφαλείας των εμπορικών

πλοίων, 1976" (που έχει κυρωθεί με το Ν. 948/1979 ΦΕΚ 167 Α), το οποίο

ψηφίσθηκε στη Γενεύη στις 22 Οκτωβρίου 1996 κατά την 84η Σύνοδο της

Γενικής Συνέλευσης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, και των οποίων το

κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική

έχει ως εξής:ΣΥΜΒΑΣΗ 180

-----------

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ *****ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η εν λόγω

σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την 14η Νοεμβρίου 2002, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν

Φ.0546/5/ΑΣ453/Μ.5356/28.5.2002 Ανακοίνωση (ΦΕΚ Α΄133/12.6.2002).----------------------------Η Γενική Διάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,ΕΧΟΝΤΑΣ συγκληθεί στη Γενεύη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς

Γραφείου Εργασίας καιΕΧΟΝΤΑΣ συνέλθει στην 84η Σύνοδό της, την 8η Οκτωβρίου 1996, καιΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τις διατάξεις της Σύμβασης για τα Ελάχιστα Επίπεδα

Εμπορικών Πλοίων, 1976 και του Πρωτοκόλλου αυτής 1996, και της Σύμβασης

Επιθεώρησης Εργασίας (Ναυτικών), 1996, καιΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΣ τις σχετικές διατάξεις των ακόλουθων οργάνων του

Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Ι.Μ.Ο.): Διεθνής Σύμβαση για την

Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα 1974, όπως τροποποιήθηκε, Διεθνής Σύμβαση

περί Προτύπων Εκπαίδευσης, Εκδοσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών

για Ναυτικούς, 1978, όπως τροποποιήθηκε το 1995, Απόφαση Συνέλευσης Α

481 (XII) (1981) περί Αρχών Ασφαλούς Επάνδρωσης, Απόφασης Α 741 (18)

(1993) περί Διεθνούς Κώδικα για την Ασφαλή Διαχείριση των Πλοίων και

για την Πρόληψη της Ρύπανσης (Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης

(I.S.M.)), και Απόφαση Συνέλευσης Α 772 (18) (1993) περί παραγόντων

Κόπωσης στην Επάνδρωση και την Ασφάλεια, καιΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΣ τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών περί

Δικαίου της Θάλασσας, 1984 στις 6 Νοεμβρίου 1994, καιΕΧΟΝΤΑΣ αποφασίσει την υιοθέτηση ορισμένων προτάσεων που αφορούν στην

αναθεώρηση της Σύμβασης (Θαλάσσης) για τους Μισθούς, τις Ωρες Εργασίας

και την Επάνδρωση (Αναθεωρητική), 1958 και της Σύστασης (Θαλάσσης) για

τους Μισθούς, τις Ωρες Εργασίας και την Επάνδρωση, 1958, που αποτελεί

το δεύτερο θέμα στην ημερήσια διάταξη της Συνόδου, καιΕΧΟΝΤΑΣ αποφασίσει ότι αυτές οι προτάσεις θα λάβουν τη μορφή Διεθνούς

Σύμβασης,ΥΙΟΘΕΤΕΙ, την 22η ημέρα του Οκτωβρίου του έτους 1996, την ακόλουθη

Σύμβαση, που μπορεί να αναφέρεται ως Σύμβαση για τις Ωρες Εργασίας των

Ναυτικών και την Επάνδρωση των Πλοίων, 1996.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.