Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

ΑΥΕργ 16182/1983 Εκτελεστή η απόφαση 25/1983 ΔΔΔΔ

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Κήρυξη εκτελεστής της υπ' αριθ...

Άρθρο 1 - Κήρυξη εκτελεστής της υπ' αριθμόν 25/1983 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών - Καθιέρωση 40 ωρών εργασίας και πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης στα βιοτεχνικά καταστήματα

Κηρύσσουμε εκτελεστή την αριθ. 25/83 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών, η οποία εκδόθηκε για να επιλύσει τη
διένεξη που δημιουργήθηκε μεταξύ του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και της Γενικής Συνομοσπονδίας
Εργατών Ελλάδος, που αφορά την καθιέρωση 40 ωρών και πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης στο
προσωπικό των Βιομηχανικών Καταστημάτων της Χώρας, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:
1. Στη Βιομηχανία ο χρόνος εργασίας κατά εβδομάδα μειώνεται από 41 σε 40 ώρες και οι ημέρες εργασίας
περιορίζονται σε πέντε.
2. Οι αποδοχές των εργαζομένων, παρά τον περιορισμό των ωρών εργασίας τους δεν μειώνονται.
3. Ευνοϊκότερες για τους εργαζομένους ρυθμίσεις, που ισχύουν, διατηρούνται.
4. Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης των εργαζομένων ρυθμίζονται ως ακολούθως:
α) Στις επιχειρήσεις, που από τη φύση τους είναι συνεχούς λειτουργίας, οι ημέρες της κατά εβδομάδα
ανάπαυσης πρέπει να είναι συνεχόμενες, δύο φορές κάθε τέσσερις εβδομάδες και μία τουλάχιστον Κυριακή κάθε
τέσσερις εβδομάδες.
β) Εργαζόμενοι που έχουν την εβδομαδιαία ανάπαυσή τους ημέρα Κυριακή δεν επιτρέπεται να απασχοληθούν
σε αυτή χωρίς τη συγκατάθεσή τους. γ) Οι επιχειρήσεις που θα θελήσουν να λειτουργήσουν στο σύνολό τους ή
κατά τμήματα επτά συνεχόμενες ημέρες την εβδομάδα και που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας
μπορούν να εφαρμόσουν το σύστημα της πιο πάνω υποπαραγράφου α', εφόσον συμφωνήσει με τη ρύθμιση
αυτή το προσωπικό τους.
δ) Στις επιχειρήσεις που θα θελήσουν να λειτουργήσουν επίσης επτά συνεχόμενες ημέρες την εβδομάδα και που
δεν συμφωνεί το προσωπικό στην προηγούμενη ρύθμιση, όλες οι ημέρες της εβδομαδιαίας ανάπαυσης των
εργαζομένων πρέπει να είναι συνεχόμενες με Κυριακή. Για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων αυτών
σε προσωπικό, που θα προκύψει από την ρύθμιση αυτή, πρέπει οι επιχειρήσεις να προσλάβουν εργαζόμενους
που θα απασχοληθούν τις δύο υπόλοιπες ημέρες.
ε) Στις επιχειρήσεις λειτουργίας εξ ημερών οι ημέρες ανάπαυσης των εργαζομένων καθορίζονται συνεχόμενες με
Κυριακή κάθε τρεις εβδομάδες. στ) Στις επιχειρήσεις πενθήμερης λειτουργίας οι δύο ημέρες εβδομαδιαίας
ανάπαυσης πρέπει να είναι συνεχόμενες και να περιλαμβάνουν πάντοτε την Κυριακή.
5. Από 1ης Ιανουαρίου 1984, η 41η ώρα αμείβεται σαν υπερεργασία.
6. Από την εφαρμογή του πενθημέρου εξαιρείται το προσωπικό διακίνησης αυτοκινήτων, που απασχολείται στη
διανομή αλλοιωσίμων τροφίμων.
7. Βιομηχανία ή βιομηχανικές επιχειρήσεις, για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, θεωρούνται οι οριζόμενες
στο άρθρο 1 της Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας "περί εφαρμογής της εβδομαδιαίας αναπαύσεως στα
βιομηχανικά καταστήματα", που κυρώθηκε με το νόμο 2990/1922.
8. Οσες διατάξεις των άρθρων 9 και 10 της 1/1982 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών δεν έχουν καταργηθεί η
τροποποιηθεί ισχύουν, εφόσον δεν τροποποιούνται και με την απόφαση αυτή.
9. Η ισχύς της απόφασης αυτής, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει από 1 Απριλίου 1983.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.