Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

ΑΥΕργ 3762/1967 Απασχόληση κατά την Κυριακή

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Υποβολή ειδικής στήλης αναπλη...

Άρθρο 1 - Υποβολή ειδικής στήλης αναπληρωματικής εβδομαδιαίας αναπαύσεως

Ορίζομεν όπως, εις τας υποβαλλομένας προς θεώρησιν εις τας αρμοδίας Επιθεωρήσεις Εργασίας
καταστάσεις προσωπικού επιχειρήσεων,
εκμεταλλεύσεων, υπηρεσιών και εργασιών, εις ας βάσει των κειμένων διατάξεων είναι επιτρεπτή η
εργασια κατά Κυριακήν, εφεξής
περιλαμβάνεται εν αυταίς και ειδική στήλη, εις ην θ' αναγράφηται η ημέρα της αναπληρωματικής
εβδομαδιαίας αναπαύσεως του τυχόν κατά τας Κυριακάς απασχολουμένου προσωπικού τούτων.
Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,
κοινοποιηθήσεται δε προ της δημοσιεύσεώς της εις απάσας τας
Επιθεωρήσεις Εργασίας και Γραφεία Εργασίας, προς εφαρμογήν.
Εν Αθήναις τη 19 Ιανουαρίου 1967.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.