Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Σκοπός- Πεδίο εφαρµογής

(όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 33 του Νόµου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/6-11-01) "Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις")
1. Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγµατος είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της οδηγίας 94/33/EK της 22ας Ιουνίου 1994 “Για την προστασία των νέων κατά την εργασία”
(ΕΕL216/12).
2. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται σε κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18)
ετών το οποίο απασχολείται µε οποιαδήποτε µορφής σύµβαση εργασίας ή σχέση εργασίας ή µε σύµβαση
έργου ή µε σύµβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή αυτοαπασχολείται, πλην των απασχολουµένων µε
σχέση ναυτικής εργασίας στον ναυτιλιακό και τον αλιευτικό τοµέα, για τους οποίους εφαρµογή έχουν
ειδικές διατάξεις.
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του παρόντος, οι διατάξεις του ν.1837/1989 “για την προστασία των
ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 85 Α΄) και του παρόντος διατάγµατος δεν
εφαρµόζονται για περιστασιακές και σύντοµης διάρκειας ελαφριές εργασίες που αφορούν τις
οικογενειακού χαρακτήρα γεωργικές, δασικές και κτηνοτροφικές εργασίες, και µε την προϋπόθεση ότι οι
εργασίες αυτές εκτελούνται κατά τη διάρκεια της ηµέρας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.