Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

΄Αρθρον πρώτον - Κύρωση υπ' αριθμόν 52 διεθνούς σύμβασης εργασίας

Κυρούται η υπ΄αριθ. 52 διεθνής σύμβασις «περί κανονικών κατ΄έτος αδειών μετ΄αποδοχών», ψηφισθείσα εν Γενεύη τω 1936 υπο της Διεθνόυς Συνδιασκέψεως Εργασίας κατά την εικοστήν σύνοδον αυτής. Το κείμενον της κυρουμένης συμβάσεως έπεται εν ελληνική μεταφράσει και γαλλικώ πρωτοτύπω.

Άρθρον 1 - Έκταση εφαρμογής Δ.Σ.Ε. 52/1936

1. Η παρούσα σύμβασις έχει εφαρμογήν εις το προσωπικόν το απασχολούμενον εις τα ακολούθους δημοσίας ή ιδιωτικάς επιχειρήσεις και καταστήματα:
Α. επιχειρήσεις εν αις κατασκευάζονται προϊόντα, μετατρέπονται, καθαρίζονται, προετοιμάζονται δια την πώλησιν, καταστρέφονται ή κατεδαφίζονται, ή εν αις αι ύλαι υφίστανται μεταβολήν περιλαμβανομένων των ναυπηγικών επιχειρήσεων, μως και των επιχειρήσεων παραγωγής, μετατροπής και μεταδόσεως κινητηρίου εν γένει δυνάμεως ως και του ηλεκτρισμού.
Β. επιχειρήσεις ένθα αποκλειστικών ή κυρίως κατασκευάζονται, ανοικοδομούνται, συντηρούνται, επισκευάζονται, τροποποιούνται ή κατεδαφίζονται τα εξής έργα: Οικοδομήματα και κτίσματα,
σιδηρόδρομοι,
τροχιόδρομοι,
αερολιμένες,
λιμένες,
αποθήκαι εμπορευμάτων,
προβλήτες,
προστατευτικά έργα κατά της επενεργείας των ρεόντων υδάτων και της θαλάσσης,
διώρυγες,
εγκαταστάσεις δια την εσωτερικήν ναυσιπλοϊαν και την συγκοινωνίαν δια θαλάσσης ή αέρος, οδοί,
σήραγγες,
γέφυραι,
οδογέφυραι,
συλλεκτήρες υπονόμων,
συνήθεις υπόνομοι,
φρέατα,
αρδευτικαί και αποξηραντικαί εγκαταστάσεις,
εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνίας,
εγκαταστάσεις συναφείς προς την παραγωγήν ή την διανομήν ηλεκτρικής δυνάμεως και αεριόφωτος,
αγωγοί,
εγκαταστάσεις διανομής ύδατος,
ως και τας επιχειρήσεις ένθα εκτελούνται άλλαι ομοειδείς εργασίαι και πάσα εργασία προπαρασκευής ή θεμελιώσεως ήτις προηγείται των προρρηθέντων έργων
Γ. επιχειρήσεις μεταφοράς ή προσώπων ή εμπορευμάτων δι΄οδών ή σιδηροδρόμων, δι΄εσωτερικών υδάτων ή αέρος, περιλαμβανομένης και της μετακομίσεως εμπορευμάτων εις αποθήκας εμπορευμάτων, προκυμαίας, αποβάθρας, αποθήκας διαμετακομίσεως ή αερολιμένας.
Δ. μεταλλεία, λατομεία και εις τας πάσης φύσεως εξορυκτικάς βιομηχανίας.
Ε. εμπορικά καταστήματα συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομείων και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας.
Στ. καταστήματα και επιχειρήσεις ως η λειτουργία προϋποθέτει κυρίως εργασίαν γραφείου. Ζ. επιχειρήσεις τύπου.
Η. ιδρύματα σκοπόν έχοντα την ιατρικήν και νοσοκομειακήν περίθαλψιν ασθενών, αναπήρων, απόρων και ψυχοπαθών.
Θ. ξενοδοχεία, εστιατόρια, οικοτροφεία (πανσιόν), λέσχας, καφενεία και άλλα καταστήματα ένθα προσφέρονται είδη αμέσου καταναλώσεως.
Ι. επιχειρήσεις θεαμάτων και διασκεδάσεων.
Ια. Καταστήματα εμπορικού και βιομηχανικού συνάμα χαρακτήρος, μη υπαγόμενα καθ΄ολοκληρίαν εις ουδεμίαν εκ των ανωτέρω κατηγοριών
2. Η αρμοδία αρχή εκάστης χώρας δέον όπως, μετά γνώμην των κυριωτέρων ενδιαφερομένων εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων – εάν υπάρχουν τοιαύται- καθορίζει την διαχωριστικήν γραμμήν αφ΄ενός μεταξύ των εν τη προηγουμένη παραγράφω μνημονευθεισών επιχειρήσεων και αφ΄ετέρου εκείνων τας οποίας δεν αφορά η παρούσα σύμβασις.
3. Η αρμοδία αρχή εκάστης χώρας δύναται να εξαιρεί της εφαρμογής της παρούσας συμβάσεως: α. Πρόσωπα απασχολούμενα εις επιχειρήσεις ή καταστήματα ένθα εργάζονται μόνον τα μέλη της οικογενείας του εργοδότου. Β. πρόσωπα απασχολούμενα εις δημοσίας υπηρεσίας όπου οι όροι εργασίας παρέχουν δικαίωμα εις κανονικήν κατ΄έτος άδειαν μετ΄αποδοχών, διαρκείας τουλάχιστον ίσης, προς την υπο της παρούσης συμβάσεως, προβλεπομένην.

Άρθρον 2 - Ετήσια άδεια με αποδοχές

1. Παν πρόσωπον, εφ΄ου έχει εφαρμογήν η παρούσα σύμβασις, δικαιούται μετά συνεχή υπηρεσία, έτους, εις χορήγησιν κανονικής κατ΄έτος αδείας μετ΄αποδοχών 6 τουλάχιστον εργασίμων ημερών.
2. Τα πρόσωπα ηλικίας κάτω των 16 ετών περιλαμβανομένων και των μαθητευομένων, δικαιούνται μετά συνεχή υπηρεσίαν έτους εις άδειαν μετ΄αποδοχών δώδεκα τουλάχιστον εργασίμων ημερών.
3. Εις την κατ΄έτος χορηγουμένην άδειαν μετ΄αποδοχών δεν συμπεριλαμβάνονται:
α). Aι κατά νόμον ή έθιμον εορτάσιμοι ημέραι.
β) Αι λόγω ασθενείας διακοπαί της εργασίας.
4. Η εθνική νομοθεσία δύναται κατά εξαίρεσιν να επιτρέπει τμηματικήν χορήγησιν της αδείας, αλλά μόνον ως προς το τμήμα ταύτης το χορηγούμενον καθ΄υπέρβασιν του εν τω παρόντι άρθρω προβλεπομένου ελαχίστου χρονικού ορίου.
5. Η διάρκεια της αδείας μετ΄αποδοχών δέον να αυξάνει βαθμιαίως αναλόγως του χρόνου υπηρεσίας και κατά τους, υπο της εθνικής νομοθεσίας, οριζομένους όρους.

Άρθρον 3 - Αποδοχές αδείας

Εις τους δυνάμει του άρθρ.2 της παρούσης συμβάσεως λαμβάνοντας άδειαν, δέον να παρέχεται δι΄όλην την διάρκειαν της περί ης ο λόγος αδείας:
α) Είτε η συνήθης αμοιβή υπολογιζομένη κατά τον, υπο της εθνικής νομοθεσίας, καθοριστέον τρόπον, ηυξυμένη κατά το αντίτιμον της εις είδος αμοιβής του, εάν δικαιούται τοιαύτης.
β) Είτε αμοιβή οριζομένη δια συλλογικής συμβάσεως.

Άρθρον 4 - Παραίτηση από δικαίωμα λήψης ετήσιας άδειας

Δέον να θεωρήται άκυρος πάσα συμφωνία περί εγκαταλείψεως του δικαιώματος της κατ΄έτος αδείας μετ΄αποδοχών ή περί παραιτήσεως από της εν λόγω αδείας.

Άρθρον 5 - Απασχόληση κατά τη διάρκεια της ετήσιας αδείας

Η εθνική νομοθεσία δύναται να προβλέπει ότι οι αναλαμβάνοντες αμειβομένην εργασίαν κατά τον χρόνον της κατ΄έτος μετ΄αποδοχών αδείας αυτών, δύνανται να αποστερώνται της αντιστοίχου αμοιβής των καθ΄όλην την διάρκειαν την εν λόγω αδείας.

Άρθρον 6 - Λύση εργασιακής σχέσης πριν τη λήψη ετήσιας άδειας - Αποζημίωση για μη ληφθείσα ετήσια άδεια

Οι απολυόμενοι δι΄αιτίαν βαρύνουσαν τον εργοδότην προ της λήψεως της οφειλομένης αδείας, δέον να λαμβάνουν δι΄εκάστην ημέραν της οφειλομένης κατά την παρούσαν σύμβασιν αδείας το ποσόν της υπο του άρθρου 3 προβλεπομένης αμοιβής.

Άρθρον 7 - Υποχρεώσεις εργοδότη

Επί τω τέλει διευκολύνσεως της πραγματικής εφαρμογής της παρούσης συμβάσεως έκαστος εργοδότης δέον όπως αναγράφει εις μητρώον κατά τον, υπό της αρμοδίας αρχής εγκρινόμενον τρόπον:
α. την ημέραν εισόδου εις την υπηρεσίαν των παρ΄αυτού απασχολουμένων προσώπων και την διάρκειαν της κανονικής κατ΄έτος αδείας μετ΄αποδοχών ής έκαστος τούτων δικαιούται
β. τας ημερομηνίας καθ΄άς ελήφθη παρ΄εκάστου η κατ΄έοτς άδεια μετά αποδοχών
γ. την αμοιβήν την λαμβανομένην παρ΄εκάστου δια το χρονικόν διάστημα της κατ΄έτος αδείας μετ΄αποδοχών.

Άρθρον 8 - Εφαρμογή σύμβασης από κράτη μέλη Δ.Ο.Ε.

Παν μέλος επικυρούν την παρούσαν σύμβασιν δέον όπως θεσπίζει σύστημα κυρώσεως δια την εξασφάλισιν της εφαρμογής της.

Άρθρον 9 - Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

Η παρούσα σύμβασις ουδόλως θίγει οιονδήποτε νόμον, απόφασιν, έθιμον ή συμφωνίαν μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων εφ’ όσον δι’ αυτών εξασφαλίζονται όροι ευνοικώτεροι των εν τη παρούση συμβάσει προβλεπομένων.

Άρθρον 10 - Ανακοίνωση επικυρώσεων

Αι ρηταί επικυρώσεις της παρούσης συμβάσεως ανακοινούνται εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας παρ’ ου και καταχωρίζονται.

Άρθρον 11 - Δεσμευτικότητα - Θέση σε ισχύ

1. Η παρούσα σύμβασις δεν δεσμεύει ει μη μόνον τα μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας ως η επικύρωσις έχει καταχωρισθεί υπό του γενικού διευθυντού.
2. Τίθεται εν ισχύϊ δώδεκα μήνας μετά την υπο του γεν. διευθυντού καταχώρισιν των επικυρώσεων δύο μελών.
3. Κατ΄ακολουθίαν η σύμβασις αύτη άρχεται ισχύουσα δι΄έκαστον μέλος 12 μήνας μετά την καταχώρισιν της επικυρώσεως αυτής.

Άρθρον 12 - Γνωστοποίηση καταχώρησης επικυρώσεων

Ευθύς ως καταχωρισθούν αι επικυρώσεις δύο μελών της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας γνωστοποιεί τούτο, εις άπαντα τα μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας. Γνωστοποιεί ωσάτως προς αυτά την καταχώρισιν των επκυρώσεων αίτινες ανακοινούνται προς αυτόν μεταγενεστέρως υπό πάντων των λοιπών μελών της Οργανώσεως.

Άρθρον 13 - Δικαίωμα καταγγελίας

1. Παν μέλος επικυρούν την παρούσαν σύμβασιν δύναται να καταγγείλει αυτήν μετά πάροδον δεκαετίας από της ενάρξεως της ισχύος αυτής, δια πράξεως ανακοινουμένης εις τον γεν. διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και υπ΄αυτου καταχωριζομένης. Η καταγγελία άρχεται ισχύουσα μόνον μετά πάροδον έτους από της καταχωρίσεως αυτής.
2. Παν μέλος επικυρούν την παρούσαν σύμβασιν όπερ εντός έτους από της λήξεως της, εν τη προηγουμένη παραγράφω μνημονευομένης, δεκαετίας δεν έχει κάμει χρήσιν της, υπο του παρόντος άρθρου προβλεπομένης, δυνατότητος καταγγελίας δεσμεύεται δια μίαν νέαν δεκαετίαν και συνεπώς δύναται να καταγγέλει την παρούσαν σύμβασιν επί τη λήξει εκάστης δεκαετίας υπο τους εν τω παρόντι άρθρω προβλεπομένους όρους.

Άρθρον 14 - Έκθεση εφαρμογής σύμβασης

Επί τη λήξει εκάστης δεκαετίας υπολογιζομένης από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης συμβάσεως, το διοικητικόν συμβούλιον του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας δέον να υποβάλλει εις την Γεν. Συνδιάσκεψιν έκθεσιν επι της εφαρμογής της παρούσης συμβάσεως και αποφασίζει αν συντρέχει περίπτωσις αναγραφής εις την ημερησίαν διάταξιν της Συνδιασκέψεως του θέματος της ολικής ή μερικής αναθεωρήσεως ταύτης.

Άρθρον 15 - Αναθεώρηση της Σύμβασης

1. Εν η περιπτώσει η Συνδιάσκεψις αποδεχθεί νέαν σύμβασιν επαγομένην εν όλω ή εν μέρει αναθεώρησιν της παρούσης και εφ΄οσον η νέα σύμβασις δεν ορίζει άλλως:
α. Η επικύρωσις υπό μέλους της νέας συμβάσεως της αναθεωρούσης την παρούσαν, επάγεται αυτοδικαίως, παρά τας διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 13, άμεσον καταγγελίαν της παρούσης συμβάσεως υπο τον όρον ότι έχει τεθεί εν ισχύει η επάγουσα την αναθεώρησιν νέα σύμβασις. β. από της ενάρξεως της ισχύος της επαγομένης την αναθεώρησιν νέας συμβάσεως, η παρούσα σύμβασις παύει να είναι δεκτική επικυρώσεως υπο των μελών.
2. Εν πάσει περιπτώσει η παρούσα σύμβασις παραμένει εν ισχύϊ υπό τον τύπον και το περιεχόμενον αυτής, δια τα μέλη άτινα επικυρώσαντα ταύτην δεν ήθελον επικυρώσει την αναθεωρούσαν ταύτην νέαν σύμβασιν.

Άρθρον 16 - Αυθεντικότητα κειμένου

Το γαλλικόν και αγγλικόν κείμενον της παρούσης συμβάσεως είναι εξ΄ίσου αυθεντικά
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.