Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 4504/1966 Επίδομα αδείας

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 3 - Επίδομα αδείας...

Άρθρο 3 - Επίδομα αδείας

Οι επί σχέσει εργασίας του ιδιωτικού δικαίου απασχολούμενοι παρ' οιωδήποτε
εργοδότη, μισθωτοί δικαιούνται κατ' έτος "επιδόματος αδείας" ίσου προς το σύνολον των
αποδοχών των υπό του Α.Ν. 539/1945 ή άλλων διατάξεων καθοριζομένων ημερών αδείας
αναπαύσεως μετ' αποδοχών, ων δικαιούται έκαστος μισθωτός, υπό τον περιορισμόν ότι το
επίδομα τούτο δεν δύναται να υπερβαίνη τας αποδοχάς ενός 15θημέρου δια τους επί μηνιαίω
μισθώ αμειβομένους, των 13 δε εργασίμων ημερών δια τους επί ημερομισθίω ή κατά μονάδα
εργασίας ή επί ποσοστοίς ή κατ' άλλον τρόπον αμειβομένους μισθωτούς.
Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται ομού μετά των αποδοχών της αδείας αναπαύσεως του
μισθωτού.
Εις περίπτωσιν καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας, άνευ πταίσματος του μισθωτού, πριν
ούτος συμπληρώση, παρά τω αυτώ εργοδότη, δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν, αφ' ής
προσελήφθη, ή αφ' ης έλαβε το επίδομα του προηγουμένου έτους, δικαιούται μέρους του άνω
επιδόματος αναλόγου προς τον χρόνον της εργασιακής σχέσεως, ήτις διέρρευσεν από της
προσλήψεως ή από της λήψεως του προηγουμένου επιδόματος μέχρι της ημέρας λύσεως της
συμβάσεως εργασίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.